หน้าแรก > แผนกกงสุลการจดทะเบียนขอเป็นตัวแทนยื่นคำร้องขอวีซ่าของกรุ๊ปทัวร์NEW

เนื่องจากตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมาได้มีมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนั้น ซึ่งในทุกๆปีที่ผ่านมา ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะเปิดรับสมัครการจดทะเบียนขอเป็นตัวแทนยื่นคำร้องขอวีซ่าของกรุ๊ปทัวร์ (※) สำหรับในปีนี้ ทางสถานทูตฯ จะเปิดรับสมัครเฉพาะบริษัททัวร์ที่มีแผนการจัดกรุ๊ปทัวร์มากกว่า 15 วันเท่านั้น

กรณีที่บริษัททัวร์มีแผนการจัดกรุ๊ปทัวร์มากกว่า 15 วันนั้น กรุณาติดต่อทางสถานทูตฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพื่อที่จะได้รับการแนะนำรายละเอียดเอกสาร และขั้นตอนในการสมัครต่อไป

※ ระบบการจดทะเบียนขอเป็นตัวแทนยื่นคำร้องขอวีซ่าของกรุ๊ปทัวร์ในประเทศไทย จะต้องผ่านการพิจารณา และคัดเลือกโดยสถานทูตฯ ถึงจะสามารถมายื่นคำร้องขอวีซ่าแทนลูกทัวร์ได้

ระยะเวลาของการเป็นตัวแทนคือ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ใหม่NEW

ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปจะเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้


วีซ่าทั่วไป 840 บาท
วีซ่า Multiple 1,680 บาท (สำหรับการเดินทางหลายครั้ง)
วีซ่าทรานซิท 200 บาท (สำหรับการเดินทางผ่าน)


การย้ายสถานที่รับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น ศูนย์ชิดลม (JVAC)


ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าชิดลม (JVAC) จะย้ายที่ทำการ จากอาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ (ติดกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม) ไปยัง อาคารวันแปซิฟิกเพลส ชั้น 9 (ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีนานา) และจะเปิดทำการใหม่เป็นศูนย์รับยื่นวีซ่านานา

ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของสถานที่ตั้งใหม่ได้ที่ทางเว็บไซต์การเปิดศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นแห่งใหม่


ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะมีการเปิดศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นแห่งที่ 2 ( ศูนย์สีลม ) ที่ตึกญาดา ชั้น 10 สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ประตูทางออกหมายเลข 3 สามารถตรวจสอบรายละเอียดของ สถานที่ทำการของศูนย์แห่งใหม่ได้ที่นี่

วันและเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 18.00 น.(ไม่มีพักกลางวัน)

สำหรับการรับยื่นคำร้องของศูนย์สีลมจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าทางโฮมเพจ หรือทางโทรศัพท์ของศูนย์สีลมก่อนที่จะไปยื่นคำร้อง

หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์สีลม 02-632-9801

โฮมเพจของศูนย์สีลม http://www.japan-visa-center.co.th

ข่าวลือเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการ ยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย


กรณีที่มีข่าวลือจากสื่อต่างๆว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการประกาศยกเลิกมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอยืนยันว่าไม่เคยมีการประกาศยกเลิกมาตรการเหล่านี้แต่อย่างไร เพราะฉะนั้นข่าวลือเหล่านี้จึงไม่เป็นความจริง

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นได้มีการปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้ว และไม่มีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นจะมีการตรวจสอบตอนขาเข้า เอกสารที่ผู้เดินทางควรจะเตรียมไป ได้แก่ ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (รวมถึงตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ e-ticket) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อบุคคลสัญชาติไทยที่มีจุดประสงค์ในการพำนักระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน


*หมายเหตุ* การพำนักระยะสั้น หมายถึง เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เข้าประชุม สัมมนา หรือติดต่องานรวมถึงกิจกรรมระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่ใช่การดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ และกิจกรรมที่มีค่าตอบแทนข้อระมัดระวังในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทย


1.ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 ที่เริ่มมีมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนั้น(ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หัวข้อ ”การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย”) ผู้เดินทางสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน และหากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง เมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน 15 วัน ให้ติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ

2.ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่ออายุวีซ่าจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าหมดอายุ จะถือว่าบุคคลนั้นพำนักผิดกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก 5 ปี หรือ 10 ปี กรณีผู้ที่ละเมิดกฏหมายที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดไป

3.ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนั้น จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556  1. ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

  2. การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

  3. ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ

  4. กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่เคยละเมิดกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุสำคัญเกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้

  5. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003


วีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทย

  1. อันเนื่องมาจากการประชุมผู้นำระดับสูงเมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นคือ Mr. Yoshihiko Noda กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนั้น ได้มีการกล่าวถึงการออกวีซ่าแบบ Multiple เพื่อการพำนักระยะสั้นให้กับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยในการประชุมดังกล่าว ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะออกวีซ่าแบบ Multiple ให้กับบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศ
  2. ในการออกวีซ่าแบบ Multiple นั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นคาดหวังว่าจะมีจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นไป


การเปิดเคาน์เตอร์บริการของศูนย์ JVAC ในต่างจังหวัด

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2555 นี้ จะมีการเปิดเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทางเพิ่มอีก 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเคาน์เตอร์บริการในต่างจังหวัด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ทางโฮมเพจของศูนย์ JVAC http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/


รายละเอียดเกี่ยวกับ “วีซ่าระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการบำบัดรักษาโรค”


ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีนโยบายในการอนุมัติ “วีซ่าระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการบำบัดรักษาโรค” แก่ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์เข้ารับการรักษาบำบัดโรคที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบที่โฮมเพจภาษาอังกฤษการเปิดศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)เพื่อให้บริการรับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทาง


ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ศูนย์ JVAC ได้ดำเนินการรับคำร้องเพื่อการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยกเว้น การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ และ ณ วันที่ 23 กันยายน ในปีเดียวกันได้เปิดเคาน์เตอร์บริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ไทยจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งจังหวัดอื่นๆ อีก 5 จังหวัด ทั้งนี้ ทางศูนย์ JVAC ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด มีหน้าที่รับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทางเท่านั้น ส่วนทางสถานทูตญี่ปุ่นจะยังคงเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการอนุมัติวีซ่า รวมทั้งให้บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่า คืนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้
ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ กรุณายื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเคาน์เตอร์บริการในต่างจังหวัด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่ศูนย์ JVAC ในกรุงเทพฯประกาศวันและเวลาทำการของเคาน์เตอร์บริการที่แผนกกงสุล

  1. การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ การย้ายวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานไปหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษย์ธรรม รวมถึงการปรึกษา และการยื่นเอกสารเพิ่มเติม ที่สามารถติดต่อได้ที่แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้น
  2. การยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทยกเว้นการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ระบุไว้ในข้อ 1 นั้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องติดต่อที่ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ณ อาคารวันแปซิฟิกเพลส ชั้น 9 (ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา)


นโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์

เกี่ยวกับระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองใหม่

สารบัญ

ข้อควรระวังในการยื่นขอวีซ่า   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
ตัวอย่างวิธีกรอกใบร้องขอวีซ่า (ภาษาไทย) PDF
ใบคำร้อง (แบบพิมพ์ออกมาแล้วเขียน)   |   ใบคำร้อง (แบบกรอกรายละเอียดในคอมพิวเตอร์) (ถ้าไม่มี Acrobat Reader (pdf) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่)
แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า   ภาษาอังกฤษ PDF  ภาษาไทย PDF
การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณีท่องเที่ยว (เฉพาะจังหวัดโอกินาวา)   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังจังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุคุชิมะ และจังหวัดอิวาเตะ   |   (ภาษาญี่ปุ่น)

ประเภทวีซ่า

หมายเลข  1  - ท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  2  - เยี่ยมญาติ   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  3  - ธุรกิจ   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  4  - ธุรกิจ แบบ Multiple (การเดินทางหลายครั้ง)   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  5  - แบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  6  - ทรานซิท   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  7  - สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  8  - พำนักระยะสั้น สำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น”   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข  9  - สำหรับผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor)   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 10 - สำหรับ “Entertainer” และ “Skilled Labor” ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 11 - สำหรับ “Entertainer” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก   | /  (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 12 - สำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 13 - JICA และ HIDA   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
หมายเลข 14 - วีซ่าแบบ Multiple เพื่อเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดามารดา ซึ่งทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น   |   (ภาษาญี่ปุ่น)

Multiple Visa

ธุรกิจ แบบ Multiple (การเดินทางหลายครั้ง) (ภาษาญี่ปุ่น)
สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม แบบ Multiple (ภาษาญี่ปุ่น)
สำหรับครอบครัวของผู้ที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น แบบ Multiple (ภาษาญี่ปุ่น)
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ แบบ Multiple (ภาษาญี่ปุ่น)

ระเบียบการสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น

A :
กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนแล้วแจ้งที่ประเทศไทยภายหลัง   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
B : กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยก่อนแล้วแจ้งที่ประเทศญี่ปุ่นภายหลัง   |   (ภาษาญี่ปุ่น)

ตั้งแต่วันทื่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเพื่องานราชการ และพำนักระยะสั้นภายใน 90 วัน
ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า