ข่าวสารเกี่ยวกับงานกงสุล

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ความสัมพันธ์ ไทย- ญี่ปุ่น/นโยบายต่างประเทศ


ข่าวนโยบายการต่างประเทศ

เอกสาร ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น/นโยบายต่างประเทศ

Japan-Thailand Relations: Link to the Ministry of Foreign Affairs


กิจกรรมและการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม

ข้อมูลด้านการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น