No.14 ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อวัตถุประสงค์การเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดา มารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

2022/6/13
 

วีซ่าจะมีอายุการใช้งาน 1 ปีและมีระยะเวลาการพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ละครั้งสูงสุด 90 วัน
(หมายเหตุ) วีซ่าประเภทนี้ใช้เพื่อการพำนักระยะสั้นในแต่ละครั้งเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะยาว กรุณาติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอใบรับรอง สถานภาพการพำนักประเภท Dependent

 

คุณสมบัติของผู้ยื่น (ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

 • A. คู่สมรส * หรือบุตร ** ของผู้ที่พำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (ระยะเวลาการพำนัก 1 ปีขึ้นไป)
  * ต้องสามารถยืนยันได้ด้วยเอกสารรับรองสถานภาพการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งยังไม่หมดอายุ
  ** จำกัดเฉพาะบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรที่ได้มีการรับรอง รวมถึงบุตรที่อาศัยอยู่กับคู่สมรส * และอยู่ภายใต้การอุปการะ
 • B. ผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 3 ปี *** และไม่มีประวัติการกระทำความผิด หรือการกระทำที่ละเมิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายลี้ภัยของประเทศญี่ปุ่น *** ต้องสามารถยืนยันได้ด้วยตราประทับเข้า-ออกในหนังสือเดินทาง
 

วีซ่าประเภทนี้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดามารดา ซึ่งได้รับสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้: Diplomat, Official, Professor, Artist, Religious Activities, Journalist, Investor/Business Manager, Legal/Accounting Services, Medical Services, Researcher, Instructor, Engineer, Specialist in Humanities/International Services, Intra-company Transferee, Entertainer, Skilled Labor, Designated Activities ข้อ (a) (b) และสถานภาพการพำนักซึ่งระบุไว้ในหัวข้อ “Highly Skilled Foreign Professionals” จำกัดในหัวข้อ (d) ของ (a) (b) หรือ (c) ในวงเล็บ 5 ตารางที่ 1 ในข้อ 1 วงเล็บ 2 ตามมาตรา 7 ของกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายลี้ภัยของประเทศญี่ปุ่น

 

※ ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอวีซ่าประเภทนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น

 

เอกสารประกอบการยื่น

 
 1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญีปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)  1ชุด
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า(กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)   ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  1ชุด
 5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  1. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
  2. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
  3. ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน นักเรียน นักศึกษา อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การอุปการะให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
  4. ในกรณีนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับจริง 1 ชุด
 6. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 7. เอกสารรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • กรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ให้แสดงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้อง) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1ชุด
  • กรณีที่มีผู้ที่พำนักที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ในที่นี้เรียกว่าผู้เชิญ) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรุณาเตรียมหนังสือรับรองหนึ่งอย่างหรือมากกว่าของผู้เชิญดังต่อไปนี้ หนังสือรับรองการเสียภาษี หรือหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร หรือสำเนาแบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้ หรือหนังสือรับรองรายได้ 1 ชุด
 8. หนังสือเชิญจากผู้เชิญ (กรุณาระบุเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple ด้วย)1 ชุด
 9. กำหนดการเดินทาง 1 ชุด
  (เอกสารข้อ 9 และข้อ 10 ไม่มีกำหนดรูปแบบ แต่สามารถดูได้จากลิงค์ไฟล์ PDF ซึ่งจะมีตัวอย่างของเอกสารที่สามารถนำมาใช้ได้)
 10. ใบถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นของผู้เชิญ (ฉบับสมบูรณ์) ฉบับจริง 1 ชุด
 11. บัตรใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว) ของผู้เชิญ สำเนาด้านหน้าและหลัง 1 ชุด
  (กรณีผู้ที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะนักการทูตหรือข้าราชการ กรุณาสอบถามกับทางฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุลเป็นกรณีพิเศษ)
 12. เอกสารรับรองสถานภาพสมรสกับผู้เชิญ หรือเอกสารรับรองการเป็นบุตรของผู้เชิญ (เช่น ใบสำคัญการสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น)ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 13. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่ (https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง (หนังสือมอบอำนาจภาษาไทย) (หนังสือมอบอำนาจภาษาญี่ปุ่น) (หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ)
 

หมายเหตุ

 
 1. กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple
 2. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 3. ในบางกรณีทางสถานทูตฯ ไม่สามารถพิจารณาเรื่องระยะเวลาของการพำนักที่ประเทศญี่ปุ่น และอายุการใช้งานของวีซ่าตามความประสงค์ของผู้ยื่นได้
 4. ในบางกรณีทางสถานทูตฯ อาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
 

* กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003 (โฮมเพจของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย https://www.th.emb-japan.go.jp/)
หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ

 

ศุนย์นานา

Tel: 0-2251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com