หน้าแรก > แผนกกงสุล

ภาษาญี่ปุ่น

ระเบียบการเกี่ยวกับการยื่นขอทำหนังสือเดินทาง (สำหรับหนังสือเดินทางทั่วไป)   

วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2559

ระเบียบการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางทั่วไป
หนังสือเดินทางทั่วไปเหตุผลในการยื่น
ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่  1.ทำหนังสือเดินทางครั้งแรกสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศไทย
 2.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหมดอายุไปแล้ว
 3.มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อ-นามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น)
 4.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้
 5.ต้องการใส่ชื่ออื่น หรือสะกดชื่อภาษาอังกฤษแบบพิเศษในหน้าหนังสือเดินทาง
เปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง  1. หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 1 ปี
 2. หนังสือเดินทางมีหน้าการใช้งานเหลือน้อย (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 3.ต้องการเปลี่ยนหนังสือเดินทางที่เป็นรูปแบบเก่าให้เป็นหนังสือเดินทางที่มี IC CHIP (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 4.ต้องการเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลบุคคลให้เป็นหนังสือเดินทางที่มี IC CHIP (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 5.เกิดความเสียหายขึ้นกับหนังสือเดินทาง (เช่น เปียกน้ำ ฉีกขาด เป็นต้น)
แก้ไขรายละเอียดในหน้าหนังสือเดินทาง  1.มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อ-นามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น)
 2.มีการเพิ่มนามสกุลตามคู่สมรสชาวต่างชาติอันเนื่องมาจากการสมรส
 3.มีการเพิ่มชื่อและ/หรือนามสกุลสำหรับเด็กที่มีสองสัญชาติ
เพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง  1.หนังสือเดินทางมีหน้าการใช้งานเหลือน้อย
 2.ต้องการเพิ่มหน้าในหนังสือเดินทางไว้ เวลาขอยื่นทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น  1.ต้องการกลับประเทศญี่ปุ่นอย่างเร่งด่วนโดยไม่ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้
 2.กรณีเด็กสัญชาติญี่ปุ่นที่เกิดในประเทศไทยและทำการแจ้งการเกิดไว้กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ต้องการเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นอย่างเร่งด่วนโดยที่การดำเนินเรื่องลงทะเบียนนำชื่อเข้าทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่นยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ข้อควรระวังในการยื่นและการรับหนังสือเดินทาง
เวลาทำการ・ติดต่อสอบถาม
ถามตอบเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

*สำหรับระเบียบการยื่นขอทำหนังสือเดินทางราชการ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยตรง


1.ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เหตุผลในการยื่น

 1. ทำหนังสือเดินทางครั้งแรกสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศไทย
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหมดอายุไปแล้ว
 3. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อ-นามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น)
 4. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้ → (คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเมื่อหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย)
 5. ต้องการใส่ชื่ออื่น หรือสะกดชื่อภาษาอังกฤษแบบพิเศษในหน้าหนังสือเดินทาง

【ขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่】

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอทำหนังสือเดินทาง

 1. ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป  :   1 ฉบับ   (ในการยื่นเรื่องสำหรับผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์สามารถเลือกทำหนังสือเดินทางได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 5 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์สามารถยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางแบบ 5 ปีได้เท่านั้น)
  *ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)
  1. หนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่ (แบบ 10 ปี หรือ 5 ปี)   :   ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับผู้ใหญ่) PDF
  2. หนังสือเดินทางสำหรับเด็ก (แบบ 5 ปีเท่านั้น)  :  ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับเด็ก) PDF
  3. * ท่านสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

   คลิกที่นี้  →外務省


  *สำหรับการเขียนชื่อ-สกุล กรณีต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” ในหน้าหนังสือเดินทาง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ( ข้อควรระวังในการยื่นเรื่องและการรับหนังสือเดินทาง เกี่ยวกับการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ การเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ”)ทั้งนี้ ผู้ยื่นจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางตัวจริงหรือเอกสารจากทางราชการตัวจริงที่แสดงการสะกดชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมายืนยันเพิ่มเติมด้วย

 2. ทะเบียนครอบครัวฉบับเต็ม (หรือฉบับย่อ)   :   1 ฉบับ    (มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร)

 3. รูปถ่าย   :  2 รูป   (ขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. x ยาว 4.5 ซ.ม. : สามารถใช้ได้ทั้งรูปสี หรือ ขาวดำ)
  * ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่มายื่นเรื่อง รูปถ่ายหน้าตรงตั้งแต่ระดับไหล่ขึ้นไป ไม่สวมหมวก พื้นหลังไม่มีลวดลาย
      (กรุณาดูรายละเอียดได้ที่หนังสือเดินทาง A to Z「 เกี่ยวกับข้อบังคับของรูปถ่ายในการทำหนังสือเดินทาง」(PDF))

 4. หนังสือเดินทางตัวจริง (ยกเว้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางมาก่อน)   :   สำหรับหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯจะเก็บไว้ ณ วันที่มายื่นเรื่อง และจะทำการเจาะรูยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและคืนให้พร้อมกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ณ วันที่มารับ
  • กรณีต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ ต้องการเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 1 (แบบต่างชาติ)” จำเป็นต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริงหรือเอกสารจากทางราชการตัวจริงที่แสดงการเขียนชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมายืนยันการสะกดชื่อเพิ่มเติมด้วย

  • (หมายเหตุ) สำหรับผู้ที่มีวีซ่าพำนักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย หลังจากที่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณานำไปย้ายตราประทับจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปเล่มใหม่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ท่านได้รับการตรวจลงตรา (หรือ One Stop Service Center)

 5. ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง   :   1 ฉบับ
  กรณีผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) มีเหตุผลในการมายื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางไม่ได้ อาทิเช่น อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถลงลายมือชื่อในด้านหลังของ “ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป” ได้นั้น จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดใน “ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง” เพื่อยื่นประกอบ
      ・ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง →WORD PDF
      ・ตัวอย่างการกรอกใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง →WORD PDF

วันรับหนังสือเดินทาง

เอกสารที่จำเป็นในการรับหนังสือเดินทาง

 1. ใบนัดรับหนังสือเดินทาง   :   ออกให้ ณ วันที่มายื่นขอทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียม   :    4,480 บาท (สำหรับ 10 ปี)  /  3,080 บาท (สำหรับ 5 ปี)  /  1,680 บาท (สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปีบริบูรณ์: 5 ปีเท่านั้น)
  * ชำระเป็นเงินสดด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น

เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นและรับหนังสือเดินทาง

เวลาทำการเคาน์เตอร์  ・  วันหยุดประจำปีสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ PDF


【ขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่อันเนื่องมาจากหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกโขมย ถูกเผาไหม้】→ (คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเมื่อหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย)

เหตุผลในการยื่น

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้
(ข้อควรระวัง) เมื่อท่านได้ยื่น"ใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป "แล้ว หนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกเผาไหม้ของท่านจะถูกทำการยกเลิกการใช้งานทันที ฉะนั้นแม้ท่านจะพบหนังสือเดินทางของท่านหลังจากที่มายื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ก็ตาม ท่านไม่สามารถใช้หนังสือเดินทางเล่มเดิมได้อีก

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอทำหนังสือเดินทาง

 1. เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1-3 ในหัวข้อข้างต้น (เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่)

 2. ใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป  :   1 ฉบับ    
   ・ ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป PDF

 3. เอกสารยืนยันว่าหนังสือเดินทางมีการสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้   :   1 ฉบับ
  *กรุณาไปแจ้งความเพื่อนำใบแจ้งความการสูญหาย การถูกขโมย หรือการถูกเผาไหม้ของหนังสือเดินทางที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว แล้วนำมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ  

( ข้อควรระวัง) เมื่อท่านได้ยื่น"ใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป "แล้ว หนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย ถูกขโมย หรือถูกเผาไหม้ของท่านจะถูกทำการยกเลิกการใช้งานทันที ฉะนั้นแม้ท่านจะพบหนังสือเดินทางของท่านหลังจากที่มายื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ก็ตาม ท่านไม่สามารถใช้หนังสือเดินทางเล่มเดิมได้อีก

วันรับหนังสือเดินทาง

เอกสารที่จำเป็นในการรับหนังสือเดินทาง

 1. ใบนัดรับหนังสือเดินทาง   :    ออกให้ ณ วันที่มายื่นขอทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียม   :    4,480 บาท (สำหรับ 10 ปี)  /  3,080 บาท (สำหรับ 5 ปี)  /  1,680 บาท (สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปีบริบูรณ์: 5 ปีเท่านั้น)
  * ชำระเป็นเงินสดด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น

เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นและรับหนังสือเดินทาง

เวลาทำการเคาน์เตอร์  ・  วันหยุดประจำปีสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ PDF


2. เปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง

เหตุผลในการยื่น

 1. หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 1 ปี
 2. หนังสือเดินทางมีหน้าการใช้งานเหลือน้อย (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 3. ต้องการเปลี่ยนหนังสือเดินทางที่เป็นรูปแบบเก่าให้เป็นหนังสือเดินทางที่มี IC CHIP (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 4. ต้องการให้รายละเอียดข้อมูลบุคคลที่ทำการแก้ไขอยู่ในหน้า “ลงรายการบันทึก (Amendments and Endorsements)” ปรากฏอยู่บนข้อมูลในแผ่น IC CHIP (แม้อายุการใช้งานหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 1 ปีก็สามารถเปลี่ยนเล่มได้)
 5. เกิดความเสียหายขึ้นกับหนังสือเดินทาง (เช่น เปียกน้ำ ฉีกขาด เป็นต้น)
*หมายเหตุ หากท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อ-นามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น)กรุณาดูรายละเอียดที่ 「ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่」
【ขั้นตอนการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง】

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง

 1. ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป   :  1 ฉบับ (ในการยื่นเรื่องสำหรับผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์สามารถเลือกทำหนังสือเดินทางได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 5 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์สามารถยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางแบบ 5 ปีได้เท่านั้น)
  *ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)
  1. หนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่ (แบบ 10 ปี หรือ 5 ปี)   :   ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับผู้ใหญ่) PDF
  2. หนังสือเดินทางสำหรับเด็ก (แบบ 5 ปีเท่านั้น)  :  ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับเด็ก) PDF
  3. * ท่านสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

   คลิกที่นี้  →外務省


  *สำหรับการเขียนชื่อ-สกุล กรณีต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” ในหน้าหนังสือเดินทาง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ( ข้อควรระวังในการยื่นเรื่องและการรับหนังสือเดินทาง เกี่ยวกับการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ การเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ”)ทั้งนี้ ผู้ยื่นจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางตัวจริงหรือเอกสารจากทางราชการตัวจริงที่แสดงการสะกดชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมายืนยันเพิ่มเติมด้วย

 2. รูปถ่าย   :  2 รูป   (ขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. x ยาว 4.5 ซ.ม. : สามารถใช้ได้ทั้งรูปสี หรือ ขาวดำ)
  * ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่มายื่นเรื่อง รูปถ่ายหน้าตรงตั้งแต่ระดับไหล่ขึ้นไป ไม่สวมหมวก พื้นหลังไม่มีลวดลาย
      (กรุณาดูรายละเอียดได้ที่หนังสือเดินทาง A to Z「 เกี่ยวกับข้อบังคับของรูปถ่ายในการทำหนังสือเดินทาง」(PDF))

 3. หนังสือเดินทางตัวจริง (ยกเว้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางมาก่อน)   :   สำหรับหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯจะเก็บไว้ ณ วันที่มายื่นเรื่อง และจะทำการเจาะรูยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและคืนให้พร้อมกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ณ วันที่มารับ
  • กรณีต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ ต้องการเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 1 (แบบต่างชาติ)” จำเป็นต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริงหรือเอกสารจากทางราชการตัวจริงที่แสดงการเขียนชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมายืนยันการสะกดชื่อเพิ่มเติมด้วย

  • (หมายเหตุ) สำหรับผู้ที่มีวีซ่าพำนักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย หลังจากที่ได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณานำไปย้ายตราประทับจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปเล่มใหม่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ท่านได้รับการตรวจลงตรา (หรือ One Stop Service Center)

 4. ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง   :   1 ฉบับ
  กรณีผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) มีเหตุผลในการมายื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางไม่ได้ อาทิเช่น อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถลงลายมือชื่อในด้านหลังของ “ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป” ได้นั้น จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดใน “ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง” เพื่อยื่นประกอบ
      ・ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง →WORD PDF
      ・ตัวอย่างการกรอกใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง →WORD PDF

 5. ใบเขียนแสดงเหตุผลการเสียหายของหนังสือเดินทาง  :   1 ฉบับ   (เฉพาะผู้ยื่นคำร้องที่ต้องการเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางอันเนื่องมาจากเกิดความเสียหายใดๆขึ้นกับหนังสือเดินทางเท่านั้น)
      ・ใบเขียนแสดงเหตุผลการเสียหายของหนังสือเดินทาง →WORD PDF
      ・ตัวอย่างการกรอกใบเขียนแสดงเหตุผลการเสียหายของหนังสือเดินทาง →WORD PDF

วันรับหนังสือเดินทาง

เอกสารที่จำเป็นในการรับหนังสือเดินทาง

 1. ใบนัดรับหนังสือเดินทาง   :   ออกให้ ณ วันที่มายื่นขอทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียม   :    4,480 บาท (สำหรับ 10 ปี)  /  3,080 บาท (สำหรับ 5 ปี)  /  1,680 บาท (สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปีบริบูรณ์: 5 ปีเท่านั้น)
  * ชำระเป็นเงินสดด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น

เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นและรับหนังสือเดินทาง

เวลาทำการเคาน์เตอร์  ・  วันหยุดประจำปีสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ PDF


3. แก้ไขรายละเอียดในหน้าหนังสือเดินทาง

*กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคลในหน้าหนังสือเดินทาง จำเป็นต้องยื่นคำร้องเพื่อเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เหตุผลในการยื่น

 1. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อ-นามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น)
 2. มีการเพิ่มนามสกุลตามตามคู่สมรสอันเนื่องมาจากการสมรสกับชาวต่างชาติ
 3. มีการเพิ่มชื่อและ/หรือนามสกุลสำหรับเด็กที่มีสองสัญชาติ

หมายเหตุ


เอกสารที่จำเป็นในการยื่นแก้ไขรายละเอียดในหน้าหนังสือเดินทาง

 1. ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับขอแก้ไขรายละเอียดบุคคล)  :  1 ฉบับ   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)
  *ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)
   ・ ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับขอแก้ไขรายละเอียดบุคคล) PDF
 2. * ท่านสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

  คลิกที่นี้  →外務省


  *สำหรับการเขียนชื่อ-สกุล กรณีต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” ในหน้าหนังสือเดินทาง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ( ข้อควรระวังในการยื่นเรื่องและการรับหนังสือเดินทาง เกี่ยวกับการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ การเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ”)ทั้งนี้ ผู้ยื่นจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางตัวจริงหรือเอกสารจากทางราชการตัวจริงที่แสดงการสะกดชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมายืนยัน ณ เวลาที่ยื่นใบคำร้องด้วย

 3. รูปถ่าย   :  2 รูป   (ขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. x ยาว 4.5 ซ.ม. : สามารถใช้ได้ทั้งรูปสี หรือ ขาวดำ)
  * ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่มายื่นเรื่อง รูปถ่ายหน้าตรงตั้งแต่ระดับไหล่ขึ้นไป ไม่สวมหมวก พื้นหลังไม่มีลวดลาย
      (กรุณาดูรายละเอียดได้ที่หนังสือเดินทาง A to Z「 เกี่ยวกับข้อบังคับของรูปถ่ายในการทำหนังสือเดินทาง」(PDF))

 4. หนังสือเดินทางตัวจริง

 5. เอกสารที่สามารถยืนยันได้ถึงรายละเอียดในการแก้ไขหนังสือเดินทาง
  1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลบุคคล (ชื่อนามสกุล จังหวัดในทะเบียนครอบครัว เป็นต้น) 
       ・ทะเบียนครอบครัวฉบับเต็ม (หรือฉบับย่อ)   :   1 ฉบับ (มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร)
  2. กรณีมีการเพิ่มนามสกุลตามคู่สมรสอันเนื่องมาจากการสมรสกับชาวต่างชาติ
       ・ทะเบียนครอบครัวฉบับเต็ม (หรือฉบับย่อ)   :   1 ฉบับ (มีอายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร)
       ・หนังสือเดินทางตัวจริงของคู่สมรส
  3. กรณีมีการเพิ่มชื่อและ/หรือนามสกุลสำหรับเด็กที่มีสองสัญชาติ
        ・หนังสือเดินทางตัวจริงของประเทศอื่นที่มีการเขียนชื่อ-นามสกุลแบบที่ต้องการ (หรือเอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการที่มีการแสดงการเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ)

  วันรับหนังสือเดินทาง

  • 3 วันทำการนับจากวันยื่นคำร้อง ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (จำนวนวันที่จำเป็นในการออกหนังสือเดินทาง : 4 วันทำการ)

  เอกสารที่จำเป็นในการรับหนังสือเดินทาง

  1. ใบนัดรับหนังสือเดินทาง   :   ออกให้ ณ วันที่มายื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูลบุคคลในหนังสือเดินทาง
  2. ค่าธรรมเนียม  :   1,680 บาท
   * ชำระเป็นเงินสดด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น

  เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นและรับหนังสือเดินทาง

เวลาทำการเคาน์เตอร์  ・  วันหยุดประจำปีสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ PDF


4. เพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง

เหตุผลในการยื่น

 1. หนังสือเดินทางมีหน้าการใช้งานเหลือน้อย
 2. ต้องการเพิ่มหน้าในหนังสือเดินทางไว้ เวลาขอยื่นทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

หมายเหตุ


เอกสารที่จำเป็นในการยื่นเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง

 1. ใบคำร้องขอเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางทั่วไป  :  1 ฉบับ   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)
  ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)

      ・ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง PDF

  * ท่านสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

  คลิกที่นี้  →外務省

 2. หนังสือเดินทางตัวจริง

วันรับหนังสือเดินทาง

เอกสารที่จำเป็นในการรับหนังสือเดินทาง

 1. ใบนัดรับหนังสือเดินทาง   :   ออกให้ ณ วันที่มายื่นเรื่องขอเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง
 2. ใบมอบอำนาจในการรับหนังสือเดินทาง   :   1 ฉบับ (กรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องนำมายื่นในวันรับหนังสือเดินทาง)
  ใบมอบอำนาจในการรับหนังสือเดินทาง PDF
 3. ค่าธรรมเนียม  :  700 บาท

เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นและรับหนังสือเดินทาง

เวลาทำการเคาน์เตอร์  ・  วันหยุดประจำปีสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ PDF


5. ออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

เหตุผลในการยื่น

 1. ต้องการกลับประเทศญี่ปุ่นอย่างเร่งด่วนโดยไม่ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้  → (คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเมื่อหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย)
 2. กรณีเด็กสัญชาติญี่ปุ่นที่เกิดในประเทศไทยและทำการแจ้งการเกิดไว้กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ต้องการเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นอย่างเร่งด่วนโดยที่การดำเนินเรื่องลงทะเบียนนำชื่อเข้าทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่นยังไม่เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

ข้อควรระวัง


เอกสารที่จำเป็นในการยื่นเรื่องออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

 1. ใบคำร้องขอออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น    :  1 ฉบับ
  *ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)
   ・ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นPDF

  * ท่านสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

  คลิกที่นี้  →外務省


 2. ใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป  :  1 ฉบับ
  *ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)
   ・ตัวอย่างการกรอกใบคำร้องแจ้งการสูญหายของหนังสือเดินทางทั่วไป PDF

 3. รูปถ่าย   :  2 รูป   (ขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. x ยาว 4.5 ซ.ม. : สามารถใช้ได้ทั้งรูปสี หรือ ขาวดำ)
  * ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่มายื่นเรื่อง รูปถ่ายหน้าตรงตั้งแต่ระดับไหล่ขึ้นไป ไม่สวมหมวก พื้นหลังไม่มีลวดลาย
      (กรุณาดูรายละเอียดได้ที่หนังสือเดินทาง A to Z「 เกี่ยวกับข้อบังคับของรูปถ่ายในการทำหนังสือเดินทาง」(PDF))

 4. เอกสารที่ยืนยันได้ว่าหนังสือเดินทางมีการสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้   :  1 ฉบับ
  *กรุณาไปแจ้งความเพื่อนำใบแจ้งความการสูญหาย การถูกขโมย หรือการถูกเผาไหม้ของหนังสือเดินทางที่สถานีตำรวจในพื้นที่ หรือ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวแล้วนำมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

 5. เอกสารราชการที่สามารถยืนยันการมีสัญชาติญี่ปุ่น  :  1 ฉบับ
  เช่น ทะเบียนครอบครัวฉบับเต็ม (หรือฉบับย่อ), ทะเบียนบ้านที่มีการลงบันทึกถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น, ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นที่มีการลงบันทึกถิ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (สำหรับท่านที่ไม่สามารถเตรียมเอกสารได้ทันเวลา กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ล่วงหน้า)

 6. ตั๋วเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หรือ เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน

วันรับเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

เอกสารที่จำเป็นในการรับเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

 1. ใบนัดรับเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น   :   ออกให้ ณ วันที่มายื่นเรื่องขอออกเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น
 2. ค่าธรรมเนียม  :  700 บาท

เงื่อนไขที่จำเป็นในการแสดงตนเวลามายื่นเรื่องและรับเอกสารเดินทางชั่วคราวสำหรับเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น

เวลาทำการเคาน์เตอร์  ・  วันหยุดประจำปีสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ PDF


ข้อควรระวังในการยื่นเรื่องและการรับหนังสือเดินทาง

-เกี่ยวกับการยื่นเรื่อง-

 1. ใบคำร้องต่างๆสามารถรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร หรือศูนย์หนังสือเดินทาง ณ แต่ละพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น   (กรุณาใช้ใบคำร้องตัวจริง ไม่สามารถใช้สำเนาได้)
 2. ห้ามใช้ปากกาที่เป็นหมึกล่องหน หรือ หมึกที่สามารถลบได้ด้วยยางลบเขียนในใบคำร้อง ทั้งนี้เพราะเมื่อทำการอ่านข้อมูลด้วยเครื่องแล้วหมึกเหล่านี้จะจางหายไป
 3. ในการยื่นเรื่องสำหรับผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์สามารถเลือกทำหนังสือเดินทางได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 5 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์สามารถยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางแบบ 5 ปีได้เท่านั้น
 4. การยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์นั้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) ฉะนั้นจำเป็นต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร)ที่ด้านหลังของ “ใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป” กรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไปได้นั้น จำเป็นต้องยื่น ใบยินยอมให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง PDF ประกอบด้วย
 5. เพื่อความสะดวกในการเดินทาง (หรือการพำนักอาศัย) ของเจ้าของหนังสือเดินทาง กรณีที่จำเป็นต้องให้ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ พิจารณาเป็นพิเศษในการใส่นามสกุลของคู่สมรสชาวต่างชาติ หรือใส่ชื่อต่างชาติอื่นของตนลงในหน้าหนังสือเดินทางเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสามารถทำได้เช่นกัน โดยใส่ชื่อและ/หรือนามสกุลอื่นในวงเล็บต่อท้ายจากชื่อ-สกุลของตนที่แสดงในทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น แต่ทว่า การใส่ชื่อ-สกุลอื่นนี้เป็นไปเพื่อความสะดวกและเป็นกรณีเฉพาะเท่านั้น ข้อมูลบุคคลนี้จึงไม่สามารถบันทึกลงในหน้า IC CHIP ได้

-เกี่ยวกับผู้มาแทน-

(การยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทาง)
 1. การยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่, เปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง, แก้ไขข้อมูลบุคคล, และเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางนั้นสามารถให้ผู้อื่นที่มีสัญชาติญี่ปุ่นมายื่นแทนได้ (แต่ทว่า การยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางอันเนื่องมาจากหนังสือเดินทางสูญหาย ถูกขโมย ถูกเผาไหม้หรือเสียหาย และการออกเอกสารเดินทางชั่วคราวกลับประเทศญี่ปุ่นนั้น เจ้าตัวต้องมายื่นด้วยตนเอง) สำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติในการยื่นเรื่องขอทำหนังสือเดินทางแทนนั้น ต้องเป็นคู่สมรส หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) เท่านั้น
 2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนนั้น ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจำเป็นต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในช่อง “การยื่นคำร้องโดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทน” ที่อยู่ด้านหลัง (ด้านล่าง) ของใบคำร้องแต่ละประเภท แต่ทว่า กรณีผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) มายื่นแทนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์นั้นไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดในส่วนนี้
 3. กรณีผู้อื่นมายื่นเรื่องแทนนั้น กรุณามารับใบคำร้องประเภทต่างๆไปก่อน และจำเป็นต้องให้เจ้าของหนังสือเดินทางกรอกรายละเอียด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อที่ด้านหน้าของใบคำร้องตรง “ลายมือชื่อของผู้ถือหนังสือเดินทาง” และด้านหลังของใบคำร้องตรง “ลายมือชื่อของผู้ยื่นคำร้อง” สำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อเองได้ (โดยทั่วไปคือผู้ที่มีอายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์) หรือผู้ที่ขาดสมรรถภาพทางร่างกายในการเขียนเองได้นั้น สามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) หรือคู่สมรสลงรายละเอียดและลายมือชื่อแทนได้
(การรับหนังสือเดินทาง)
 1. การรับหนังสือเดินทางในกรณีขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางและแก้ไขรายละเอียดในหนังสือเดินทางนั้น โดยทางกฎหมายแล้วไม่สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้แม้จะเป็นเด็กแรกเกิดก็ตาม จำเป็นต้องพาเจ้าตัวที่มีชื่อตรงกับหนังสือเดินทางมาแสดงตน ณ วันที่รับหนังสือเดินทางด้วย
 2. การรับหนังสือเดินทางในกรณีเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางนั้น สามารถให้ผู้อื่นที่มีสัญชาติญี่ปุ่นมารับแทนได้ กรณีที่ต้องการให้ผู้อื่นมารับแทนต้องนำ ใบมอบอำนาจในการรับหนังสือเดินทาง (一般旅券受領証) PDF ที่ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางและผู้รับมอบอำนาจลงรายละเอียดและลายมือชื่อมายื่นในวันรับหนังสือเดินทางด้วย อนึ่ง ใบมอบอำนาจในการรับหนังสือเดินทางนั้น (一般旅券受領証) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เช่นกัน สำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติในการรับหนังสือเดินทางแทนในกรณีเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางและแก้ไขรายละเอียดในหนังสือเดินทางนั้น ต้องเป็นคู่สมรส หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม (ผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร) เท่านั้น

-เกี่ยวกับการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ การเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ”-

 1. กรณีที่ต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ เขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” นั้น กรุณาเขียนการสะกดชื่อ-สกุลแบบปกติลงในช่อง “ชื่อ-สกุล” ที่อยู่ด้านหน้าของใบคำร้องแต่ละประเภท และใส่การสะกด “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ การเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” ลงในช่อง “การแสดงชื่อ-สกุลในหน้าหนังสือเดินทาง” ที่อยู่ด้านหลังของใบคำร้องแต่ละประเภท ขอให้พึงระวังว่า เมื่อมีความประสงค์ที่จะเขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” ในหนังสือเดินทางแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเขียนชื่อ-สกุลได้อีกในภายหลัง
 2. กรณีที่ต้องการใส่ “ชื่อ-สกุลอื่น” หรือ เขียน “ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ” จำเป็นต้องนำหนังสือเดินทางตัวจริง หรือ เอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการเป็นภาษาอังกฤษตัวจริงที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการสะกดชื่อ-สกุลแบบพิเศษนั้นๆ มายื่นประกอบด้วย
 (ตัวอย่างวิธีการเขียน)
 1. ตัวอย่างการใส่ชื่อ-สกุลอื่น PDF

 2.     
  a.กรณีใส่ชื่อ-สกุลอื่น ชื่อ-สกุลญี่ปุ่น ชื่อ-สกุลต่างชาติ ตัวอย่างการแสดงชื่อ-สกุลอื่นเพิ่มในหน้าหนังสือเดินทาง
  たなか  さくらオヌマノン  ラチャノックTANAKA(ONUMANON)
  SAKURA(RACHANOK)
  TANAKA  SAKURA ONUMANON  RACHANOK
   
 3. ตัวอย่างการเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 1 (แบบต่างชาติ) PDF
 4. ตัวอย่างการเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 2 (แบบเสียงยาว) PDF
 5. ตัวอย่างการเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 3 (แบบเสียงควบ) PDF

 6.     
  b.กรณีเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 1
  ( แบบต่างชาติ)
  การสะกดแบบปกติ การสะกดแบบพิเศษ ตัวอย่างการแสดงชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษในหน้าหนังสือเดินทาง
  やまだ  れおんやまだ  れおんYAMADA
  LEON
  YAMADA  REONYAMADA  LEON
  c.กรณีเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 2
  ( แบบเสียงยาว)
  おおた  とおるおおた  とおるOHTA
  TOHRU
  OTA  TORUOHTA  TOHRU
  さとう  ようこさとう  ようこSATOH
  YOHKO
  SATO  YOKOSATOH  YOHKO
  d.กรณีเขียนชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษแบบพิเศษ รูปแบบที่ 3
  (แบบเสียงควบ)
  もうり  ゆうたもうり  ゆうたMOURI
  YUUTA
  MORI  YUTAMOURI  YUUTA

-อื่นๆ-


เวลาทำการ

เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร

ติดต่อสอบถาม

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แผนกกงสุล ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร

โทรศัพท์    :    0-207-8501, 0-2696-3001 (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย)         โทรสาร    :    0-207-8511      อีเมล    :    ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp

สถานกงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายหนังสือเดินทางและการรับรองเอกสาร
โทรศัพท์    :    053-203367 (ต่อ 103) (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย) โทรสาร    :   053-203373