หน้าแรก | สารบัญแผนกกงสุล

No. 13 ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการฝึกอบรม
ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก
สำหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ HIDA

[ภาษาญี่ปุ่น ]

(a) JICA = Japan International Cooperation Agency

(องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น)

(b) HIDA = The Overseas Human Resources and Industry Development Association

 1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)PDF 1 ชุด
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า(กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)   ภาษาอังกฤษ PDF  ภาษาไทย PDF1 ชุด
 5. ให้แสดงเอกสารยืนยันแผนการฝึกอบรมจากองค์กรดังกล่าวข้างต้น ฉบับจริง 1 ชุด
  กรณี (a) จดหมายตอบรับ จากหน่วยงานขององค์กร JICA
  กรณี (b) หนังสือค้ำประกันจากหน่วยงานของ HIDA
 6. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง (หนังสือมอบอำนาจภาษาไทย) (หนังสือมอบอำนาจภาษาญี่ปุ่น) (หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ

 1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯ จะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 2. นอกเหนือจากการฝึกอบรมขององค์กรดังกล่าวข้างต้นแล้ว การฝึกอบรมขององค์กรของรัฐหรือการฝึกอบรมที่ได้รับเงินทุนของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก ก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางสถานทูตฯ ได้ทางโทรศัพท์

* กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003
(โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/) หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ
ศูนย์นานา
Tel: 0-2251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com

ศูนย์สีลม
Tel: 0-2632-9801
E-Mail: info@japan-visa-center.co.th
Website: http://www.japan-visa-center.co.th

9 สิงหาคม 2553