หน้าแรก | สารบัญแผนกกงสุล

ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น
แบบ Multiple เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ

[ภาษาญี่ปุ่น]


นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะออกวีซ่าแบบ Multiple ให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีจุดประสงค์ที่จะไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ วีซ่าจะมีอายุการใช้งาน 3 ปี หรือน้อยกว่าแล้วแต่กรณี และระยะเวลาการพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน (สูงสุด 90 วัน) ต่อครั้งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่น และหลักเกณฑ์การพิจารณาของสถานทูตฯ


คุณสมบัติของผู้ยื่น

บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และประสงค์ที่จะขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อการการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เอกสารประกอบการยื่น

 1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญีปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)PDF 1ชุด
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า(กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)   ภาษาอังกฤษ PDF  ภาษาไทย PDF1ชุด
 5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  1. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)

  2. ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

  3. ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

  4. ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด
  5. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
  6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด
  7. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple   ภาษาไทย PDF1ใบ
  8. กรณีที่ผู้ยื่นมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งในข้อ (A)-(C) ให้แสดงเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
   • กรณี (A) ให้แสดงเอกสารที่ระบุว่าเคยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 3 ปี
   • กรณี (B) ให้แสดงหลักฐานที่ระบุว่ามีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
   • กรณี (C) ให้แสดงเอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นคู่สมรสและบุตรของผู้ยื่นที่มีคุณสมบัติตามข้อ (B) เช่น ใบสำคัญการสมรส (สำหรับคู่สมรส) หรือสูติบัตร (สำหรับบุตร)
    • สำหรับผู้ติดตามที่มายื่นในภายหลัง ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
    • ①. กรณีที่ผู้ยื่นที่มีคุณสมบัติตามข้อ (B) และได้รับวีซ่าแบบ Multiple แล้ว ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส (หน้าที่มีชื่อและรูป และหน้าที่มีวีซ่าแบบ Multiple ของประเทศญี่ปุ่น)
    • ②. กรณีที่ผู้ยื่นที่มีคุณสมบัติตามข้อ (B) แต่ยังไม่ได้รับวีซ่าแบบ Multiple ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่ามีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
  9. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง (หนังสือมอบอำนาจภาษาไทย) (หนังสือมอบอำนาจภาษาญี่ปุ่น) (หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ)

  หมายเหตุ


  1. กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple
  2. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
  3. ในบางกรณีทางสถานทูตฯ ไม่สามารถพิจารณาเรื่องระยะเวลาของการพำนักที่ประเทศญี่ปุ่น และอายุการใช้งานของวีซ่าตามความประสงค์ของผู้ยื่นได้
  4. ในกรณีที่มีวีซ่าแบบ Multiple ซึ่งยังมีอายุการใช้งานอยู่ แต่ประสงค์จะขอวีซ่าประเภทอื่น ดังนั้นทางสถานทูตฯ จำเป็นต้องยกเลิกวีซ่าแบบ Multiple อันเก่าก่อนที่จะออกวีซ่า ประเภทอื่นๆ ให้ได้ เช่น กรณีที่มีวีซ่าแบบMultiple ซึ่งมีระยะเวลาการพำนักในประเทศญี่ปุ่น 15 วันอยู่แล้ว แต่ประสงค์จะขอวีซ่าที่มีระยะเวลาการพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วันนั้น ทางสถานทูตฯ จะต้องยกเลิกวีซ่าอันเก่าก่อนพิจารณาออกวีซ่าอันใหม่ให้ได้ เป็นต้น
  5. ในบางกรณีทางสถานทูตฯ อาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม

  * กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003
  (โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/) หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ
  ศูนย์นานา
  Tel: 0-2251-5197-8
  E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
  Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com

  ศูนย์สีลม
  Tel: 0-2632-9801
  E-Mail: info@japan-visa-center.co.th
  Website: http://www.japan-visa-center.co.th