หน้าแรก | สารบัญแผนกกงสุล

No.4 ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ แบบ Multiple

[ภาษาญี่ปุ่น]

คุณสมบัติของผู้ยื่น

ผู้ยื่นที่อยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ระบุไว้ใน (ข้อสังเกตุ 1) ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่เป็นพนักงานประจำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรส และบุตรที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 2. องค์กรธุรกิจที่ดำเนินการโดยรัฐ
 3. บริษัทที่เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุน บริษัทลูกในประเทศไทย หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศญี่ปุ่น
 4. บริษัทที่มีการทำธุรกิจเป็นประจำกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น
 5. บริษัทที่เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
 6. บริษัทที่เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และมีทุนจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และต้องเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจ หรือมีแผนการที่จะดำเนินธุรกิจในอนาคตกับบริษัทซึ่งตั้งอยุ่ในประเทศญี่ปุ่น

ข้อสังเกตุ:
1. กรณีที่ผู้ยื่นไม่แน่ใจว่าอยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือไม่ หรือกรณีที่บางประเทศได้รับการ ยกเว้นการขอวีซ่าระยะสั้น กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในรายละเอียด
2. ถ้าบริษัทไม่มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้างต้น แต่มีความประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple เพื่อไปธุรกิจ กรุณาสอบถามทางสถานทูตฯก่อนที่จะมายื่นขอวีซ่า


เอกสารประกอบการยื่น

 1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)PDF 1 ชุด
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  ภาษาอังกฤษ PDF  ภาษาไทย PDF
  1 ชุด
 5. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่สังกัด (ระบุตำแหน่งปัจจุบัน วันที่เริ่มงาน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง บริษัทที่ติดต่อ และหนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับจริง 1 ชุด
 6. กรณีที่บริษัทผู้ยื่นมีคุณสมบัติตามข้อ (a)–(f)ให้แสดงเอกสารยืนยันดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ชุด
  กรณี (a) ให้แสดงหนังสือรับรองจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  กรณี (b) ไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยัน
  กรณี (c) ให้แสดงเอกสารที่ระบุชื่อบริษัทที่ญี่ปุ่น เงินร่วมลงทุน และหลักฐานการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น
  กรณี (d) ให้แสดงหนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญจากบริษัทที่ญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจ (อธิบายความจำเป็นที่ต้องเชิญผู้ยื่นไปญี่ปุ่นหลายครั้ง) และเอกสารที่ระบุว่าบริษัทที่ญี่ปุ่นที่ติดต่อธุรกิจได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  กรณี (e) ให้แสดงหลักฐานยืนยันการเป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) และที่ติดต่อของสำนักงานในประเทศญี่ปุ่น
  กรณี (f) ให้แสดงสำเนาเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และเอกสารที่ยืนยันแผนการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น (เช่น หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า หรือเอกสารที่ยืนยันว่ามีการดำเนินธุรกิจจริง เช่น ใบกำกับสินค้า เป็นต้น)
  ตัวอย่างเอกสารยืนยันการเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออกPDF
 7. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง (หนังสือมอบอำนาจภาษาไทย) (หนังสือมอบอำนาจภาษาญี่ปุ่น) (หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ)

สำหรับผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตร ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1-4 และแนบเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 1. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 2. ใบสำคัญการสมรส(สำหรับคู่สมรส) หรือสูติบัตร(สำหรับบุตร) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 3. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple 1 ชุด
 4. สำหรับผู้ติดตามที่มาแยกยื่นภายหลัง ให้เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส(หน้าที่มีชื่อ และรูป และหน้าที่มีวีซ่าMultiple ของประเทศญี่ปุ่น) 1 ชุด

หมายเหตุ

 1. กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ ด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple
 2. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 3. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก ) และหมายเลขบาร์โค๊ด ( ตัวเลข 8 หลัก ) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

* กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003
(โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/) หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ
ศูนย์นานา
Tel: 0-2251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com

ศูนย์สีลม
Tel: 0-2632-9801
E-Mail: info@japan-visa-center.co.th
Website: http://www.japan-visa-center.co.th

3 สิงหาคม 2553