ระบบที่สนับสนุนการทำงานของคุณ

* "ทักษะเฉพาะทาง" มี 2 ประเภท คือ "หมายเลข 1" และ "หมายเลข 2" แต่ในที่นี้จะอธิบายเกี่ยวกับ "หมายเลข 1" ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ประเภทนี้

หนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของ SSW คือ การมีระบบสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยทางฝั่งประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นในฐานะ SSW จะสามารถทำงานได้อย่างสบายใจ โดยได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างดังต่อไปนี้
(1) ก่อนเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นด้วยภาษาที่ท่านสามารถเข้าใจได้
(2) มีพาหนะรับ-ส่งที่สนามบิน เมื่อท่านเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น และเมื่อท่านเดินทางกลับประเทศ
(3) การให้ความช่วยเหลือเรื่องการเช่าที่พักอาศัย เปิดบัญชีธนาคาร ขั้นตอนในการเปิดใช้โทรศัพท์มือถือและสาธารณูปโภคที่จำเป็นในประเทศญี่ปุ่น
(4) การจัดปฐมนิเทศสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎและมารยาทในสังคมญี่ปุ่น วิธีการใช้บริการระบบขนส่งคมนาคม วิธีการรับมือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว หรือภัยอื่น ๆ เป็นต้น
(5) การให้ความช่วยเหลือเรื่องขั้นตอนการลงทะเบียนผู้อยู่อาศัย การยื่นภาษี และอื่น ๆ ณ ที่ว่าการเขตที่ท่านอาศัยอยู่ ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ
(6) การให้การสนับสนุนในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม
(7) กรณีประสบปัญหา ท่านสามารถปรึกษาและขอคำแนะนำด้วยภาษาของประเทศท่านเองหรือภาษาอังกฤษ
(8) การสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเชื่อมสัมพันธ์กับชาวญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถคุ้นเคยกับสังคมญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว
(9) การให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่ทำงานแห่งใหม่ เมื่อจำเป็นต้องลาออกจากงานเนื่องจากความจำเป็นของทางบริษัท
(10) การจัดประชุมเป็นประจำเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ กับหัวหน้าที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุน SSW ในบริษัท

เกี่ยวกับองค์กรที่ตอบรับ

1. หลักเกณฑ์สำหรับองค์กรที่ตอบรับเพื่อรับชาวต่างชาติ

 1. มีสัญญาจ้างงานชาวต่างชาติที่เหมาะสม
 2. ตัวองค์กรเองมีความเหมาะสม (ตัวอย่าง : ไม่มีการละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง / หรือกฏหมายที่เกี่ยวกับแรงงานภายใน 5 ปี)
 3. มีระบบรองรับชาวต่างชาติ (ตัวอย่าง : สามารถให้การสนับสนุนด้วยภาษาที่ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจได้)
 4. มีแผนการรองรับชาวต่างชาติที่เหมาะสม (ตัวอย่าง : รวมถึงการอบรมเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน ฯลฯ)

2. ภาระหน้าที่ขององค์กรที่ตอบรับ

 1. ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานที่ได้ทำไว้กับชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัด (ตัวอย่าง : จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม)
 2. ดำเนินการให้การสนับสนุนชาวต่างชาติอย่างเหมาะสม
  สามารถว่าจ้างองค์กรสนับสนุนที่ได้รับการจดทะเบียนให้ดำเนินการให้การสนับสนุนแทนได้
   หากทำการว่าจ้างทั้งหมด จะถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อ 1.③ ไปด้วย
 3. ยื่นเรื่องต่าง ๆ ต่อหน่วยงานบริการตรวจคนเข้าเมือง

(หมายเหตุ) หากมีการละเลยในข้อ ① - ③ นอกจากจะไม่สามารถรับชาวต่างชาติได้แล้ว ยังอาจได้รับคำแนะนำและคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

รายละเอียดเกี่ยวกับ
องค์กรสนับสนุนที่ได้รับการจดทะเบียน

1. หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียน

 1. ตัวองค์กรมีความเหมาะสม (ตัวอย่าง : ไม่มีการละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง / หรือกฏหมายที่เกี่ยวกับแรงงานภายใน 5 ปี)
 2. มีระบบรองรับชาวต่างชาติ (ตัวอย่าง : สามารถให้การสนับสนุนด้วยภาษาที่ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจได้)

2. ภาระหน้าที่ขององค์กรสนับสนุนที่ได้รับการจดทะเบียน

 1. ดำเนินการให้การสนับสนุนชาวต่างชาติอย่างเหมาะสม
 2. ยื่นเรื่องต่าง ๆ ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

(หมายเหตุ) หากมีการละเลยในข้อ ① - ② อาจถูกยกเลิกการลงทะเบียนได้

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานบริการตรวจคนเข้าเมือง, องค์กรสนับสนุนที่ได้รับการจดทะเบียน, องค์กรที่ตอบรับ และชาวต่างชาตินั้น มีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
องค์กรที่ตอบรับ ทำสัญญาจ้างงานกับชาวต่างชาติ และสนับสนุนชาวต่างชาติ
นอกจากนั้น องค์กรที่ตอบรับ ยังสามารถขอรับการสนับสนุนให้กับชาวต่างชาติ จากองค์กรสนับสนุนที่ได้รับการจดทะเบียนได้อีกด้วย
หน่วยงานบริการตรวจคนเข้าเมือง ทำการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการลงทะเบียน ให้กับองค์กรสนับสนุนที่ได้รับการจดทะเบียน 
องค์กรสนับสนุนที่ได้รับการจดทะเบียน ให้การสนับสนุนชาวต่างชาติ
หน่วยงานบริการตรวจคนเข้าเมือง ทำการเข้าตรวจสอบในพื้นที่ขององค์กรที่ตอบรับ รวมถึงสั่งให้องค์กรที่ตอบรับทำการปรับปรุง

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top