จนกระทั่งได้ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะ SSW

* "ทักษะเฉพาะทาง" มี 2 ประเภท คือ "หมายเลข 1" และ "หมายเลข 2" แต่ในที่นี้จะอธิบายเกี่ยวกับ "หมายเลข 1" ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ประเภทนี้

ลำดับขั้นตอนโดยภาพรวม

ลำดับขั้นตอนโดยภาพรวมจนกระทั่งได้ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะ SSW อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าขั้นตอนจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามแต่ละประเทศ และบางประเทศอาจมีขั้นตอนภายในประเทศเฉพาะของตน (โปรดติดต่อรายละเอียดจากทางด้านล่าง)

ในประเทศญี่ปุ่น

ช่องทางติดต่อสอบถาม สำนักงานแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น
ที่อยู่ 3-14-6 Kami-osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5422-7014
03-5422-7015
หมายเลขแฟกซ์ 03-5422-7016
ที่อยู่อีเมล thailabour@crest.ocn.ne.jp
ภาษาที่รองรับ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

ไทย

ช่องทางติดต่อสอบถาม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ที่อยู่ ชั้น 10, อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ +66-2-245-6708
หมายเลขแฟกซ์ +66-2-245-6708
ภาษาที่รองรับ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
อันดับแรก คุณสมบัติสำหรับชาวต่างชาติ มีดังต่อไปนี้ ผ่านการทดสอบทักษะและการทดสอบภาษาญี่ปุ่น (ชาวต่างชาติที่ผ่านการเข้าฝึกงานด้านเทคนิค (ii) จะได้รับการยกเว้น) ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานกว่า 5 ปีภายใต้สถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง (i) ไม่มีการชำระเงินค้ำประกันหรือการจ่ายเงินชดเชยเพื่อยุติสัญญา คุณต้องเข้าใจรายละเอียดอย่างครบถ้วนหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากตนเอง<br>
ลำดับขั้นตอนโดยภาพรวมจนกระทั่งได้ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะ SSW อย่างไรก็ตาม
ชาวต่างชาติรายใหม่ที่มีกำหนดจะเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น เมื่อผ่านการทดสอบ (ทักษะ / ภาษาญี่ปุ่น) ในต่างประเทศแล้ว (ชาวต่างชาติที่ผ่านการเข้าฝึกงานด้านเทคนิค (ii) ได้รับยกเว้นการทดสอบ (ทักษะ / ภาษาญี่ปุ่น)) จะลงชื่อในสัญญาจ้างงานกับองค์กรที่ตอบรับ โดยการสมัครงานโดยตรง หรือ ผ่านนายหน้าหางานโดยบริษัทจัดหางานเอกชน
หลังจากนั้น เมื่อทำการยื่นขอหนังสือรับรองสภาพพำนัก (ยื่นหนังสือแทนโดยเจ้าหน้าที่องค์การที่ตอบรับ) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำภูมิภาคก็จะส่งหนังสือรับรองสภาพพำนักไปยังองค์กรที่ตอบรับ จากนั้น องค์กรที่ตอบรับจะจัดส่งหนังสือรับรองสถานภาพพำนักไปยังสถานทูตในต่างประเทศ และยื่นขอวีซ่า เมื่อได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดมาคือ การออกวีซ่า การเข้าประเทศ และการเริ่มทำงาน ณ องค์กรที่ตอบรับ
อันดับแรก คุณสมบัติสำหรับชาวต่างชาติ มีดังต่อไปนี้ ผ่านการทดสอบทักษะและการทดสอบภาษาญี่ปุ่น (ชาวต่างชาติที่ผ่านการเข้าฝึกงานด้านเทคนิค (ii) จะได้รับการยกเว้น) ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานกว่า 5 ปีภายใต้สถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง (i) ไม่มีการชำระเงินค้ำประกันหรือการจ่ายเงินชดเชยเพื่อยุติสัญญา คุณต้องเข้าใจรายละเอียดอย่างครบถ้วนหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากตนเอง<br>
ลำดับขั้นตอนโดยภาพรวมจนกระทั่งได้ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะ SSW อย่างไรก็ตาม
ชาวต่างชาติรายใหม่ที่มีกำหนดจะเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น เมื่อผ่านการทดสอบ (ทักษะ / ภาษาญี่ปุ่น) ในต่างประเทศแล้ว (ชาวต่างชาติที่ผ่านการเข้าฝึกงานด้านเทคนิค (ii) ได้รับยกเว้นการทดสอบ (ทักษะ / ภาษาญี่ปุ่น)) จะลงชื่อในสัญญาจ้างงานกับองค์กรที่ตอบรับ โดยการสมัครงานโดยตรง หรือ ผ่านนายหน้าหางานโดยบริษัทจัดหางานเอกชน
หลังจากนั้น เมื่อทำการยื่นขอหนังสือรับรองสภาพพำนัก (ยื่นหนังสือแทนโดยเจ้าหน้าที่องค์การที่ตอบรับ) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำภูมิภาคก็จะส่งหนังสือรับรองสภาพพำนักไปยังองค์กรที่ตอบรับ จากนั้น องค์กรที่ตอบรับจะจัดส่งหนังสือรับรองสถานภาพพำนักไปยังสถานทูตในต่างประเทศ และยื่นขอวีซ่า เมื่อได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดมาคือ การออกวีซ่า การเข้าประเทศ และการเริ่มทำงาน ณ องค์กรที่ตอบรับ
 • ※1การทดสอบที่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจของสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
 • ※2・ การสอบพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (JFT-Basic) (เจแปนฟาวน์เดชั่น)
  หรือ
  การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) (ระดับ 4 ขึ้นไป) (เจแปนฟาวน์เดชั่น, สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Educational Exchanges and Services Association))
  ฯลฯ
 • ※3o อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  o ผ่านการทดสอบทักษะและการทดสอบภาษาญี่ปุ่น (ชาวต่างชาติที่ผ่านการเข้าฝึกงานด้านเทคนิค (ii) จะได้รับการยกเว้น)
  o ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานกว่า 5 ปีภายใต้สถานภาพแรงงานทักษะเฉพาะทาง (i)
  o ไม่มีการชำระเงินค้ำประกันหรือการจ่ายเงินชดเชยเพื่อยุติสัญญา
  o คุณต้องเข้าใจรายละเอียดอย่างครบถ้วนหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากตนเอง
  ฯลฯ
 • ※4o เข้าร่วมการอบรมเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ตอบรับ ฯลฯ
  o ลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยที่เทศบาลในท้องที่ที่คุณอาศัยอยู่
  o เปิดบัญชีธนาคารสำหรับการรับเงินเดือน
  o มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
  ฯลฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

(1) การสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ในการขอสถานะผู้อยู่อาศัยประเภท "ทักษะเฉพาะทาง" นั้น จำเป็นต้องสอบผ่าน “การสอบพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (JFT-Basic)” หรือ "การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)" ในระดับ N4 ซึ่งจัดสอบทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในแต่ละประเทศ

* สำหรับ "การบริบาล" จำเป็นต้องผ่าน "การสอบประเมินภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานบริบาล (Nursing care Japanese language evaluation test)" เพิ่มเติมอีกด้วย

(2) การทดสอบทักษะ

ในการขอสถานะผู้อยู่อาศัยประเภท "ทักษะเฉพาะทาง" นั้น จำเป็นต้องสอบผ่าน “การทดสอบทักษะ” ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่จัดสอบทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในแต่ละประเทศ

คำแนะนำจากแรงงานทักษะเฉพาะทางที่กำลังทำงานในประเทศญี่ปุ่น

เร็ว ๆ นี้
* มีกำหนดเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานทักษะเฉพาะทางที่กำลังทำงานในประเทศญี่ปุ่นในฐานะ SSW

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top