SSW คืออะไร

* "ทักษะเฉพาะทาง" มี 2 ประเภท คือ "หมายเลข 1" และ "หมายเลข 2" แต่ในที่นี้จะอธิบายเกี่ยวกับ "หมายเลข 1" ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ประเภทนี้

วีซ่าและ "สถานภาพการพำนัก"

โดยหลักการแล้ว ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องได้รับการออก "วีซ่า" ณ สถานทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศ (องค์กรของกระทรวงการต่างประเทศ) แต่แม้จะมีวีซ่าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เสมอไป เมื่อเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ท่านจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่จำเป็นโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงยุติธรรมที่สนามบิน ฯลฯ และได้รับ "สถานภาพการพำนัก" ตามกิจกรรมที่จะทำในประเทศญี่ปุ่น "วีซ่า" และ "สถานภาพการพำนัก" จึงเป็นคนละขั้นตอนที่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของต่างหน่วยงานกันดังเช่นข้างต้น SSW ที่ได้แนะนำในหน้านี้เป็น "สถานภาพการพำนัก" ประเภทหนึ่งที่กำหนดขึ้นมาใหม่

คุณสมบัติของ SSW

คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถทำงานในญี่ปุ่นในฐานะ SSW ได้จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีทักษะฝีมือที่จำเป็นและมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่พร้อมจะทำงานในฐานะที่เป็นแรงงานทักษะเฉพาะทางทันทีโดยไม่ต้องรับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ จะมีการตรวจสอบทักษะฝีมือและความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นด้วยการสอบส่วนกลางที่ทางญี่ปุ่นจะดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ โดยหลักการแล้ว ครอบครัวจะไม่สามารถติดตามมาด้วยกันได้ และมีข้อจำกัดของระยะเวลาการทำงานที่รวมแล้วไม่เกิน 5 ปี นอกจากนี้ ความแตกต่างที่สำคัญจากสถานภาพการพำนักอื่น ๆ ที่สามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่น คือ มีระบบที่สามารถขอรับการสนับสนุนที่มีขอบเขตครอบคลุมอย่างกว้างขวางในด้านความเป็นอยู่และการทำงานจากนายจ้าง นับตั้งแต่เมื่อเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่งเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา
อีกทั้งยังมีอีกระบบที่เรียกว่า“ การเข้าฝึกงานด้านเทคนิค (Technical Intern Training)” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือในระดับนานาชาติโดยเมื่อได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ของญี่ปุ่นผ่านการฝึกงานที่หน้างานจริง และกลับประเทศของตนไปแล้ว ก็จะได้เผยแพร่เทคนิคดังกล่าวในประเทศภูมิลำเนา ผู้ที่สำเร็จการฝึกงาน (Training) ที่กำหนดในระบบนี้เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเปลี่ยนสถานภาพการพำนักเป็นแบบ SSW ในสาขาเดียวกันได้โดยไม่ต้องเข้ารับการทดสอบทักษะและการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ทักษะเฉพาะทาง (i)

สำหรับชาวต่างชาติที่จำได้รับสถานภาพเป็นผู้มีถิ่นพำนัก จะต้องเป็นแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง หรือประสบการณ์มากพอในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทางนั้นๆ

ระยะเวลาพำนัก มีการต่ออายุทุก 1 ปี, ทุก 6 เดือน หรือทุก 4 เดือน รวมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
ระดับมาตรฐานของทักษะ ได้รับการรับรองโดยการทดสอบ ฯลฯ (ชาวต่างชาติที่ผ่านการฝึกงานด้านเทคนิค (ii) จะได้รับยกเว้นการทดสอบ)
ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ตรวจสอบด้วยการสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน (ชาวต่างชาติที่ผ่านการฝึกงานด้านเทคนิค (ii) จะได้รับยกเว้นการสอบ)
การนำสมาชิกครอบครัวติดตามมาด้วย โดยทั่วไปแล้วจะไม่อนุญาต

เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนโดยองค์กรที่ตอบรับหรือองค์กรสนับสนุนที่ได้รับการจดทะเบียน

ทักษะเฉพาะทาง (ii) คือ สถานะผู้อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติผู้ซึ่งทำงานที่ต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

งานที่สามารถทำได้ในฐานะ SSW
ลักษณะงานเฉพาะทางที่สามารถทำได้ในสถานะ SSW ที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับแต่ละสาขาอุตสาหกรรมทั้ง 14 สาขา มีดังต่อไปนี้

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

 • การบริบาลนอกเหนือจากการบริบาล ฯลฯ (ช่วยอาบน้ำ ป้อนอาหาร และจัดการของเสียที่ร่างกายขับออกมาตามสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ว่าจ้าง) ยังรวมถึงงานบริการสนับสนุนอื่น ๆ (เป็นผู้ช่วยในการสันทนาการและฝีกฝนการใช้งานร่างกาย ฯลฯ)
  หมายเหตุ : ไม่รวมบริการการเข้าเยี่ยม

 • การจัดการความสะอาดอาคารการทำความสะอาดภายในอาคาร

สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม

 • อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมืองานหล่อแบบ, งานหลอมโลหะ, งานหล่อไดแคสต์, งานแปรรูปเครื่องจักร, งานบีบอัดโลหะ, งานโรงงานโลหะแผ่น,งานชุบเคลือบผิวโลหะ, งานชุบผิวอะลูมิเนียม, งานตกแต่ง, งานสำรวจเครื่องจักร, งานดูแลรักษาเครื่องจักร, งานลงสี, งานเชื่อม

 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรในโรงงานงานหล่อแบบ, งานหลอมโลหะ, งานหล่อไดแคสต์, งานลงสี, งานเหล็ก, งานโรงงานโลหะแผ่น, งานชุบเคลือบผิวโลหะ,งานตกแต่ง,งานสำรวจเครื่องจักร, งานดูแลรักษาเครื่องจักร, งานบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม, งานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, งานผลิตแผงวงจรพิมพ์, งานขึ้นรูปพลาสติก, งานบีบอัดโลหะ, การเชื่อม

 • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลการแปรรูปเครื่องจักร, การบีบอัดโลหะ, งานโรงงานโลหะแผ่น, การชุบเคลือบผิวโลหะ, การตกแต่ง, การดูแลรักษาเครื่องจักร, การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า, การผลิตแผงวงจรพิมพ์, การลงสี, การเชื่อม, การหีบห่อทางอุตสาหกรรม

สังกัดกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค ขนส่ง และการท่องเที่ยว

 • การก่อสร้างงานก่อสร้างแบบหล่อ, งานฉาบ, งานปั๊มคอนกรีต, งานก่อสร้างอุโมงค์, เครื่องจักรงานก่อสร้างและการก่อสร้าง, งานดิน, งานมุงหลังคา, โทรคมนาคม, งานเสริมความแข็งแรง, งานเชื่อมต่อโครงเสริมความแข็งแรง, งานตกแต่งภายใน / ติดตั้งวัสดุ, งานก่อสร้างบนที่สูง, งานช่างไม้ก่อสร้าง, งานเดินท่อ, งานก่อสร้างแผ่นโลหะ, การจัดการความร้อนและความเย็น, การฉีดฉนวนกันความร้อนยูรีเทน, วิศวกรรมนอกชายฝั่ง

 • อุตสาหกรรมการต่อเรือและเครื่องจักรเรือการเชื่อม, การลงสี, งานเหล็ก, การตกแต่ง, การแปรรูปเครื่องจักร, การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • การซ่อมและดูแลรักษารถยนต์การตรวจเช็กสภาพและดูแลรักษารถยนต์ประจำวัน, การตรวจสภาพและดูแลรักษาตามระยะเวลา, การถอดแยกชิ้นส่วนรถยนต์

 • การบินงานจัดการภาคพื้นดินของสนามบิน (บริการขับรถสนับสนุนภาคพื้นดิน กระเป๋าสัมภาระ และจัดการขนส่งสินค้า ฯลฯ), งานดูแลรักษาเครื่องบิน (ซ่อมบำรุงเครื่องบินและอุปกรณ์ ฯลฯ)

 • การโรงแรมบริการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น แผนกต้อนรับส่วนหน้า, วางแผนและประชาสัมพันธ์, งานต้อนรับ, งานบริการในร้านอาหาร ฯลฯ

สังกัดกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง

 • การเกษตรงานปลูกพืชทำสวนทั่วไป (จัดการการเพาะปลูก การจัดเก็บ/จัดส่ง/จำแนกผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ), งานปศุสัตว์ทั่วไป (จัดการการเลี้ยงสัตว์ การจัดเก็บ/ขนส่ง/จำแนกผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ ฯลฯ)

 • การทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำงานประมง (การผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์ทำประมง, ค้นหาสัตว์และพืชน้ำ, การใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรทำประมง, การจับสัตว์น้ำและเก็บเกี่ยวพืชน้ำ, การจัดการและเก็บรักษาสิ่งที่จับหรือเก็บมาได้, การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัย ฯลฯ), งานอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (การผลิต ซ่อมแซม และจัดการวัสดุการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การจัดการเพาะพันธุ์, การจัดเก็บ (เก็บเกี่ยว) และจัดการสัตว์น้ำกับพืชที่เพาะเลี้ยง, การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัย ฯลฯ)

 • อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป (การผลิต/แปรรูป ความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมสุรา))

 • อุตสาหกรรมบริการด้านอาหารอุตสาหกรรมร้านอาหารทั่วไป (การทำอาหารและเครื่องดื่ม, การบริการลูกค้า, การจัดการ Store management)

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top