หน้าแรก > แผนกกงสุล

ภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับสัญชาติและทะเบียนครอบครัว

เกี่ยวกับ “การแจ้งการเกิด”

A.กรณีใดบ้างที่เด็กเกิดแล้วจะได้รับสัญชาติญี่ปุ่น

(1) กรณีบิดามารดาเป็นผู้ที่มีสัญชาติญี่ปุ่นทั้งคู่

เด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่มีสัญชาติญี่ปุ่นทั้งคู่จะได้รับสัญชาติญี่ปุ่น โดยไม่ต้องคำนึงว่าบิดามารดานั้นได้แต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมาย (ซึ่งเรียกว่า การสมรส) หรือไม่

(2) กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติอื่น

(ก) กรณีบิดามีสัญชาติญี่ปุ่น ส่วนมารดามีสัญชาติอื่น

  1. เด็กที่เกิดจากการที่บิดามารดาสมรสกันจะได้รับสัญชาติญี่ปุ่น
  2. เด็กที่เกิดภายใน 300 วันหลังจากที่บิดามารดาทำเรื่องหย่ากันจะได้รับสัญชาติญี่ปุ่น
  3. เด็กที่เกิดก่อนที่บิดามารดาสมรสกันจะไม่ได้รับสัญชาติญี่ปุ่น เว้นแต่ว่า บิดาที่มีสัญชาติญี่ปุ่นได้ทำการรับรองบุตรขณะที่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ เด็กที่เกิดมาจึงจะได้รับสัญชาติญี่ปุ่น

(ข) กรณีบิดามีสัญชาติอื่น ส่วนมารดามีสัญชาติญี่ปุ่น

ไม่ว่าบิดาและมารดาจะสมรสกันหรือไม่ เด็กที่เกิดมานั้นจะได้รับสัญชาติญี่ปุ่นเสมอ

B.สำหรับเด็กที่เกิดมานั้นสามารถแยกได้เป็น “เด็กที่ชอบด้วยกฎหมาย (เด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งได้สมรสกันตามกฎหมาย) : 嫡出子” และ “เด็กที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งไม่ได้สมรสกันตามกฎหมาย) : 嫡出でない子 ”

ตามกฎหมายแพ่งแห่งประเทศญี่ปุ่นนั้น จะแยกประเภทเด็กเป็น “เด็กที่ชอบด้วยกฎหมาย (เด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งได้สมรสกันตามกฎหมาย” และ “เด็กที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งไม่ได้สมรสกันตามกฎหมาย)” กล่าวคือ

(1) “เด็กที่ชอบด้วยกฎหมาย (เด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งได้สมรสกันตามกฎหมาย)”

ใช้สำหรับเรียกเด็กที่เกิดระหว่างชายหญิงที่สมรสกัน หรือสมมติฐานตามกฎหมายนั้นหมายถึงเด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งสมรสกันตามกฎหมายและเกิด 200 วันให้หลังหลังจากที่บิดามารดาสมรสกันเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นเด็กที่เกิดภายใน 300 วันนับจากวันที่บิดามารดาได้หย่ากัน สำหรับเด็กที่เกิดภายใน 200 วันหลังจากบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยและเป็นลูกของสามีของมารดา ถือว่าเป็น “เด็กที่ชอบด้วยกฎหมาย (เด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งได้สมรสกันตามกฎหมาย)”

(2) “เด็กที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งไม่ได้สมรสกันตามกฎหมาย)”

ใช้สำหรับเรียกเด็กที่เกิดระหว่างชายหญิงที่ไม่ได้สมรสกัน หรือเป็นเด็กที่เกิดภายใน 200 วันหลังจากมารดากับสามีได้จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยและไม่ได้เป็นลูกของสามีของมารดา ถือว่าเป็น “เด็กที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งไม่ได้สมรสกันตามกฎหมาย)”

C. กฎหมายญี่ปุ่นบัญญัติไว้ว่าเด็กที่เกิดในต่างประเทศนั้น “ต้องแจ้งการเกิดภายใน 3 เดือน”

ตามกฎหมายทะเบียนครอบครัวมาตรา 49 นั้นกำหนดไว้ว่า “การแจ้งการเกิดต้องดำเนินการภายใน 14 วัน (หรือภายใน 3 เดือน กรณีที่เด็กนั้นเกิดในต่างประเทศ)” นอกจากนี้ ตามกฎหมายสัญชาติมาตรา 12 ยังกำหนดไว้ว่า “ประชาชนชาวญี่ปุ่นที่เกิดในต่างประเทศและได้รับสัญชาติอื่นเนื่องจากการเกิดนั้น สัญชาติญี่ปุ่นจะสูญหาย ณ ตอนที่เกิดถ้าไม่แสดงเจตจำนงในการคงไว้ซึ่งสัญชาติญี่ปุ่นตามที่กฎหมายทะเบียนครอบครัวกำหนดไว้”

ดังนั้น ขอให้พึงระวังว่า กรณีเด็กเกิดในประเทศไทยและเป็นเด็กที่ถือสองสัญชาติทั้งไทยละญี่ปุ่นเนื่องจากการเกิดนั้น ถ้าไม่แจ้งการเกิด “ภายใน 3 เดือน” ณ ตอนที่เกิดในการคงไว้ซึ่งสัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติญี่ปุ่นจะสูญหายไป

ฉะนั้น กรุณาแจ้งการเกิดให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือนตามที่กำหนดให้แจ้งการเกิด

เกี่ยวกับ “การคงไว้ซึ่งสัญชาติญี่ปุ่น”

“สัญชาติ”นั้น มีหลายกรณีที่เด็กจะได้รับสัญชาติอื่นด้วยนอกเหนือจากสัญชาติญี่ปุ่นเนื่องจากการเกิด ดังนั้นการแจ้งการเกิดของเด็กที่มีสองสัญชาติในกรณีที่กล่าวมา บิดาหรือมารดาที่มาแจ้งการเกิดต้องแสดงเจตจำนงในการคงไว้ซึ่งสัญชาติญี่ปุ่นใน “ใบคำร้องในการแจ้งการเกิด” โดยต้องลงลายมือชื่อประทับไว้ใน “ช่องการคงไว้ซึ่งสิทธิ์ของการมีสัญชาติญี่ปุ่น” (กรณีแจ้งการเกิดของเด็กที่มีสัญชาติญี่ปุ่นเพียงชาติเดียว ไม่จำเป็นต้องคงไว้ซึ่งสิทธ์ของการมีสัญชาติญี่ปุ่น)


◆เอกสารที่จำเป็นในการแจ้งการเกิด

    1. ใบคำร้องในการแจ้งการเกิด 2 ฉบับ


        ● “ใบคำร้องในการแจ้งการเกิด” สามารถดาวน์โหลดได้ที่→ PDF

      2. ใบรับรองการเกิดหรือสูติบัตร   :   ตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

      3. ฉบับแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นของเอกสารในหัวข้อ 2.    :   กรุณาระบุชื่อผู้แปล

      4. ทะเบียนครอบครัวฉบับเต็ม (หรือฉบับย่อ)    :   ไม่จำเป็นในกรณีไม่มีอยู่กับตัว