หน้าแรก > สำนักข่าวสารญี่ปุ่น


แนะนำการปฎิบัติงานของสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Japan Information Service) แห่งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แนะนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแก่ทุกท่าน เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับญี่ปุ่นในประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ

 • วันเปิดทำการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์
  หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (ตรงกับวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)
 • เวลาทำการ : 8:30 ถึง 12:00 น.
  และ 13:30 ถึง 16:30 น

การดำเนินงานของสำนักข่าวสารญี่ปุ่นที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

 1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
  แนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยให้ความร่วมมือกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมขององค์กรต่าง ๆ
 2. การประชาสัมพันธ์
  เผยแพร่นโยบายการต่างประเทศญี่ปุ่นและกิจกรรมของ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) การให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น (Inquiry Service) การออกวารสาร"จากญี่ปุ่น" (ฉบับภาษาไทย) ทุก 3-4 เดือน การให้ยืมวีดีทัศน์ (Video) ประชาสัมพันธ์ประเทศญี่ปุ่น การแจกเอกสารและนิตยสารประชาสัมพันธ์ประเทศญี่ปุ่น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฯลฯ
 3. ด้านการศึกษา
  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นดังนี้
  -การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (ประมาณ 100 คนต่อปี)
  -การจัดนิทรรศการศึกษาต่อญี่ปุ่นทั้งในกรุงเทพมหานคร และแต่ละภูมิภาค
  -การให้ความช่วยเหลือแก่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
  -การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 4. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่ 21
  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ (Kizuna (bond) Project )NEW
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
วารสารจากญี่ปุ่น
การแลกเปลี่ยนด้านกีฬา