หน้าแรก | สารบัญแผนกกงสุล

ภาษาญี่ปุ่น

การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN

29 สิงหาคม 2551


     กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา) เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน

     (หมายเหตุ : นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า)

ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือทรานซิทสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN

1.หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)       1 ใบ
3. รูปถ่าย (ขนาด 2x2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนพร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)     1 ใบ
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)       1 ใบ
5. ทะเบียนบ้าน      ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้องหรือผู้อุปการะ)      ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด
7.หนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ของผู้อุปการะ (เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3เดือน)
ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
8. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา      ฉบับจริง 1 ชุด
9. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุลมาด้วย        ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

กรณีไปเยี่ยมญาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
    นอกจากเอกสาร ข้อ 1-9 แล้วให้แสดงหนังสือเดินทางของญาติหน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย บัตรประจำตัวคนต่างด้าวด้านหน้าและหลัง ทะเบียนบ้านไทยของญาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาแสดงด้วย      สำเนาอย่างละ 1 ชุด

กรณีทรานซิท
     นอกจากเอกสาร ข้อ 1-9 แล้ว
     1. ให้แสดงตั๋วเครื่องบินที่กำหนดวันเดินทางเข้าและออกที่ชัดเจน
     2. วีซ่าหรือหลักฐานการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง

    หมายเหตุ ในกรณียื่นขอวีซ่าแบบทรานซิท จะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
1.หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
2.เอกสารอ้างอิงอื่นๆ อาจจะมีการขอเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ทางสถานทูตฯจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป (เช่น หนังสือแสดงเหตุผลการเดินทาง และ กำหนดการเดินทางเป็นต้น)
3. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนั้น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก) และหมายเลขบาร์โค๊ด (ตัวเลข 8 หลัก) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ


กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ : 02-207-8503 02-696-3003
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003
(โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/)
หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ

ศูนย์นานา
Tel: 0-2251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com

ศูนย์สีลม
Tel: 0-2632-9801
E-Mail: info@japan-visa-center.co.th
Website: http://www.japan-visa-center.co.th