หน้าแรก > แผนกกงสุลระเบียบการดำเนินเรื่องต่างๆของแผนกกงสุล

 1. หนังสือเดินทาง

 2. ใบรับรองประเภทต่างๆ

 3. ระเบียบการสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น


    A. กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนแล้วแจ้งที่ประเทศไทยภายหลัง (การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งแห่งประเทศญี่ปุ่น)

    B. กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยก่อนแล้วแจ้งที่ประเทศญี่ปุ่นภายหลัง (การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งประเทศไทย)


 4. เกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว


    ・เกี่ยวกับการหย่าระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น

    ・เกี่ยวกับ “การแจ้งการเกิด”


 5. เกี่ยวกับวีซ่า