หน้าแรก | สารบัญแผนกกงสุล

ภาษาญี่ปุ่น

การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (เฉพาะจังหวัดโอกินาวา)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่เกาะโอกินาวา จังหวัดโอกินาวาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังหมู่เกาะโอกินาวา เพื่อการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณา ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นบางกรณีโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2542 เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  1. สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า ประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งใช้เดินทางได้ครั้งเดียว โดยการยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือผ่านบริษัทท่องเที่ยว ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทน
  2. ระบุวัตถุประสงค์ในใบคำร้องขอวีซ่าว่า จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่หมู่เกาะโอกินาวา
  3. แสดงตั๋วเครื่องบินหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการไป ร่วมชมการแสดงต่าง ๆ ที่จัดขึ้นที่หมู่เกาะโอกินาวา เพื่อยืนยันว่าเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวจริง

อนึ่ง ระเบียบการสำหรับการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารตามระเบียบการให้เรียบร้อยด้วย


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น

1กันยายน 2542