หน้าแรก | สารบัญแผนกกงสุล


ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังจังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุคุชิมะ และจังหวัดอิวาเตะ


วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย


เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีนโยบายการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปจังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุคุชิมะ และจังหวัดอิวาเตะ จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เงื่อนไขของการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

 1. จุดประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า
  1. กรณียื่นขอวีซ่าประเภทอื่นนอกจากวีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น
   ผู้ที่จะไปพำนักระยะยาว ทำงาน หรือศึกษาต่อในกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย
  2. กรณียื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น
   ผู้ที่จะเดินทางไปยังกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย

  (ข้อควรระวัง) จังหวัดเป้าหมาย หมายถึง จังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุคุชิมะ และจังหวัดอิวาเตะ


 2. ประเภทวีซ่า
 3. วีซ่าทุกประเภทที่ยื่นขอตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

2. เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

นอกเหนือจากเอกสารเบื้องต้นในการยื่นขอวีซ่า กรุณายื่นเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

 1. กรณียื่นขอวีซ่าประเภทอื่นนอกจากวีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น (วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้นรวมทั้งวีซ่าเพื่อทรานซิทด้วย)
  เอกสารยืนยันเกี่ยวกับที่พำนัก สถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาต่อนั้น อยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว
 2. กรณียื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น รวมทั้งวีซ่าเพื่อทรานซิท พร้อมแนบเอกสารประกอบ 2.1 และ 2.2 ดังนี้
  • (2.1) กำหนดการเดินทาง
  • (2.2) เอกสารยืนยันการเดินทางไปยังจังหวัดเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   ใบยืนยันการจองที่พัก ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ใบยืนยันการจองตั๋วโดยสาร ใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟ ใบยืนยันการจองโปรแกรมทัวร์ บัตรเข้าชมงานนิทรรศการ หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมที่จะจัดขึ้นในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งดังกล่าว

  (ข้อควรระวัง) หากไม่สามารถยื่นเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ จะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่