หน้าแรก | สารบัญแผนกกงสุลสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น


Visa for Short-Term Repeater

ระเบียบการเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่าพำนักระยะสั้น
ในกรณีเฉพาะผู้ที่เคยพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นระยะสั้นโดยได้รับสถานะภาพเป็น “Temporary Visitor” ที่อยู่ ไม่เกิน15วัน
และมีความประสงค์ไปพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งต่อไปไม่เกิน15วัน

[ภาษาญี่ปุ่น ]


ผู้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับการยกเว้นการเตรียมเอกสารบางประการในการยื่นขอวีซ่าดังกล่าว

 1. ผู้ที่เคยเดินทางไปพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นระยะสั้นโดยได้รับสถานะภาพเป็น “Temporary Visitor” ครั้งล่าสุดที่อยู่ไม่เกิน 15 วัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือเดินทางที่มีตราประทับเข้า-ออกของกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ยื่นคำร้อง
  (ยกเว้น ผู้ที่เคยพำนักในประเทศญี่ปุ่นด้วยเงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่การพำนักระยะสั้น หรือผู้ที่เคยไปพำนักระยะสั้นแต่ระยะเวลาเกิน 15 วัน หรือผู้ที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานตราประทับ เข้า-ออกประเทศญี่ปุ่นครั้งล่าสุดในหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่นหนังสือเดินทางสูญหาย เป็นต้น จะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าดังกล่าวนี้ได้)
 2. ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น“Temporary Visitor” ที่อยู่ไม่เกิน 15 วัน

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ อนึ่ง ในบางกรณีอาจมีการถูกเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม

 1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หาก มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย) กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีตราประทับเข้าออกประเทศในครั้งที่ผ่านมา (ครั้งล่าสุด) ที่แสดงว่าท่านเคยพำนักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นระยะสั้นโดยได้รับสถานะภาพเป็น “Temporary Visitor” ที่อยู่ ไม่เกิน 15 วันตามเงื่อนไขหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนการเตรียมเอกสารตามระเบียบการ)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)PDF 1 ชุด
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6เดือน พร้อมติดรูปลงในใบคำร้อง) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  ภาษาอังกฤษ PDF  ภาษาไทย PDF1 ชุด


  1. กรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
   (ฉบับจริง1ชุด เอกสารออกไม่เกิน 3 เดือน)
  2. กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (ฉบับคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
   (ฉบับจริง1ชุด และสำเนา 1 ชุด)
  3. กรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปรวมถึงผู็ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ
   (ฉบับจริงอย่างละ 1ชุด เอกสารออกไม่เกิน 3 เดือน)
  4. กรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน เด็กอายุต่ำกว่า16ปี ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ (ฉบับจริง1ชุด เอกสารออกไม่เกิน 3 เดือน)
  5. กรณีผู้ยื่นไม่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ5.1ถึง5.4 ให้แสดงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะแทนได้
   (ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า1 ชุด)

หมายเหตุ

 1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 2. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ เช่น ผู้ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือแล้วแต่สถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในบางกรณีอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม การสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์ JVAC หลังจากที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 10 วัน ผู้ยื่นสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ โดยแจ้งหมายเลขใบนัดฟังผล (ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลข 6 หลัก ) และหมายเลขบาร์โค๊ด ( ตัวเลข 8 หลัก ) อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

* กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003
(โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย http://www.th.emb-japan.go.jp/)

หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ
TEL: 0-2251-5197-8
E-mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website: http://www.jp-vfsglobal-th.com/

ประกาศ ณ ตุลาคม พ.ศ.2555