ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย