หน้าแรก | สำนักข่าวสารญี่ปุ่น | โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ (Kizuna (bond) Project )


絆KIZUNA

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ
(Kizuna (bond) Project )


จากแผนงานงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 “โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ (Kizuna (bond) Project)” ได้เชิญเยาวชนจาก 41 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย และอเมริกาเหนือเดินทางเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกปลี่ยนวัฒนธรรม เยี่ยมชมพื้นที่ประสบภัย และการทำงานอาสาสมัครในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ในขณะเดียวกัน มีกำหนดการส่งเยาวชนจากพื้นที่ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่นไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ เกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่นให้กับต่างประเทศ โครงการนี้มีกำหนดการ เชิญผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมากกว่า 1 หมื่นคน จนถึง มีนาคม พ.ศ. 2557
(คลิกตรงนี้สำหรับรายละเอียด ภาษาอังกฤษ)


Japanese government launches the Youth-Exchange Project with Asia-Oceania and North America(Kizuna (meaning “bonds”) Project). Under this project, more than 10,000 youths from 41 countries and region are going to have an opportunity to participate in the related programs. This project is a part of Japanese reconstruction plans and aims at promoting global understanding of Japan’s revival efforts in response to the Great East Japan Earthquake. The project was approved by the Japanese Diet as a part of the third supplementary budget in November 2011.
(more details)


รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่อยู่ภายใต้โครงการดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
Please see Kizuna (bond) Project related to THAILAND as followsรายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (Programs for THAILAND)

・โครงการเชิญเยาวชนระยะสั้น : คณะนักศึกษาจากประเทศไทยครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. 2555 – วันที่ 5 ธ.ค. 2555 จำนวน 92 คน )
Invitation Projects from THAILAND conducted by JICE :3rd batch From Thailand (University Student) 2012/11/26-12/5 92 people

・การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ “สานสายสัมพันธ์ (Kizuna)” และงานปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยผู้เข้าร่วมโครงการในประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

・โครงการเชิญเยาวชนระยะสั้น : คณะนักศึกษาจากประเทศไทยครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. 2555 – วันที่ 24 ต.ค. 2555 จำนวน 25 คน )
Invitation Projects from THAILAND conducted by JICE : 2nd batch From Thailand (High School Student) 2012/10/15-24 25 people

・โครงการเชิญเยาวชนระยะสั้น : คณะนักศึกษาจากประเทศไทยครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 จำนวน 24 คน )
Short invitation : 1st Tour From Thailand (University Student)2012/06/25-07/06 24 people))