หน้าแรก | นโยบายต่างประเทศ | นโยบายการต่างประเทศที่สำคัญในปีค.ศ.2008นโยบายการต่างประเทศที่สำคัญในปีค.ศ.2008

สิงหาคม ค.ศ 2007

นโยบายพื้นฐาน

รักษาผลประโยชน์ของประเทศญี่ปุ่นอันได้แก่ความปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศญี่ปุ่นและประชาชนชาวญี่ปุ่น โดยสนับสนุนการรักษาสันติภาพและความมั่นคงตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองของพื้นที่บริเวณรอบประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงสังคมโลก อันจะนำไปสู่การบรรลุผลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคและต่อโลกโดยรวม ยึดมั่นและแสดงบทบาทในการต่างประเทศตามหลักพื้นฐานแห่ง เสรีภาพ ประชาธิปไตย พื้นฐานสิทธิมนุษยชน ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy) หลักนิติรัฐ (Rule of Law)

เสาหลักของนโยบายการต่างประเทศที่สำคัญ  1. รักษาสันติภาพและความปลอดภัยของญี่ปุ่น รวมทั้งส่งเสริมการให้ความร่วมมือแก่ประเทศในเอเชียและประเทศเพื่อนบ้าน
  2. ความพยายามในหน้าที่ในหัวข้อโลกาภิวัตน์
  3. เสริมสร้างพื้นฐานเพื่อให้การต่างประเทศให้มีความแข็งแกร่ง


1.รักษาสันติภาพและความปลอดภัยของญี่ปุ่น อีกทั้งส่งเสริมการให้ความร่วมมือแก่เอเชียและประเทศเพื่อนบ้าน

(1) การส่งเสริมการต่างประเทศโดยให้ความสำคัญแก่หลักพื้นฐาน เช่น เสรีภาพ พื้นฐานสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ (Rule of Law)

(2) การเจรจาและร่วมมือกับประเทศในเอเชียและประเทศเพื่อนบ้าน และแก้ไขปัญหาที่ค้างคา

(3) การขยายขอบข่ายของการต่างประเทศ

2. นโยบายต่อปัญหาระดับโลกอย่างมีความรับผิดชอบ

(1) ความเป็นผู้นำในการประชุมสุดยอด ที่ โตยาโกะ จังหวัด ฮอกไกโด

(2) ความสำเร็จของ TICAD IV

(3) การปรับยุทธศาสตร์ของ ODA และก้าวสู่ความเป็นผู้นำการแก้ไขปัญหาระดับโลก

(4) การเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกาภิวัตน์และการส่งเสริมกฎเกณฑ์ระดับสากล

(5) การรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน

3. การเสริมสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งด้านการต่างประเทศ

(1) เสริมสร้างระบบการต่างประเทศ

(2) ส่งเสริมระบบรักษาความมั่นคงและความเชื่อมั่นของประชาชน

(3) ส่งเสริมโครงสร้างยุทธศาสตร์ในเรื่องประชามติ

(4) เสริมสร้างรากฐานประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

CLMV: กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม SAARC: ประเทศสมาชิกสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (The South Asian Association for Regional Cooperation) : GUAM จอร์เจีย ยูเครน อาเซอร์ไบจาน มอลโดวา V4: Visegrad (เช็ก สโลวะเกีย โปแลนด์ ฮังการี)