หน้าแรก | ความสัมพันธ์โดยสังเขป > เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ


(ก)   ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจโดยสังเขป

 1. สัดส่วนการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 12.0 และนำเข้าร้อยละ 20.5 การลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่น (พ.ศ. 2550) ที่ได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) คิดเป็นประมาณร้อยละ 49 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด จากต่างประเทศ การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา อย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่น (ODA) ต่อไทยในรูปทวิภาคี ก็คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 - 80 ของการช่วยเหลือ ทั้งหมดที่ประเทศไทยได้รับ จากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศกลุ่ม DAC
 2. สิ่งที่ฝ่ายไทยให้ความสนใจ นอกจากการส่งเสริมการลงทุน ทางการค้า ฯลฯ โดยเฉพาะ การทุ่มเทให้แก่ การส่งเสริมการส่งออก ดังเช่นในปัจจุบัน เพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤต ฝ่ายไทย ให้ความสนใจในเรื่องการส่งออกไปญี่ปุ่นมาก

(ข) การพาณิชย์

 1. เมื่อมองจากฝ่ายไทยแล้ว ประเทศไทยนำเข้าสินค้า จากประเทศญี่ปุ่น มากเป็นอันดับ 1 ขณะที่ การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น มีปริมาณสูงเป็นอันดับ 2 รองจากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อมองจากทางฝ่ายญี่ปุ่น การส่งออกและนำเข้าต่อไทย มีสัดส่วนดังนี้ คือ ส่งออกร้อยละ 3.6 (ส่งออกมาประเทศไทยเป็นอันดับที่ 6) นำเข้าร้อยละ 2.9 เท่านั้น(นำเข้าจากประเทศไทยเป็นอันดับที่ 10) (พ.ศ. 2550)

 2. โดยสภาพรวมแล้ว ญี่ปุ่นได้เปรียบดุลการค้าสูงมากต่อเนื่องมา ตั้งแต่ครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2528-2532) จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและการลงทุนโดยตรงของญี่ปุ่น ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การนำเข้าสินค้าเพื่อการผลิต และสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความไม่สมดุล ทางการค้า ขยายตัวออกไปอีก

 3. โดยโครงสร้างแล้ว ญี่ปุ่นส่งออก เครื่องจักร อุปกรณ์โลหะ และผลิตภัณฑ์จากโลหะ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ให้ไทย (โดย 3 รายการที่กล่าวมาคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของการส่งออกทั้งหมด) เดิมทีสินค้าที่นำเข้าจากไทย จะเป็นประเภทอาหาร (เช่น กุ้งแช่แข็ง เนื้อไก่ น้ำตาล) และวัตถุดิบ เป็นต้น แต่ในระยะหลัง การนำเข้าสินค้าจำพวก เครื่องจักรอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด


การเปลี่ยนแปลงของยอดการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น (หน่วย : ร้อยล้านดอลล่าร์)

ปี พ.ศ.ส่งออกสู่ญี่ปุ่นนำเข้าจากญี่ปุ่นผลต่าง
253559.5103.7-44.2
253665.0122.6-57.6
253781.8147.0-65.2
253893.6204.1-110.5
2539102.1182.8-80.6
254087.0161.1-74.1
254174.7100.3-25.7
254282.6121.5-38.8
2543102.8153.8-51.0
254499.5137.7-38.2
254599.5148.0-48.5
2546113.6180.8-67.2
2547134.9222.9-88.0
2548150.9260.3-109.4
2549163.9256.7-92.8
2550179.8283.8-104.1

* ยอดปี 2539, 2540 เป็นสถิติจากฝ่ายไทย และคำนวณตามค่าเงินที่เปลี่ยนไป
(สถิติ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง)

(ค) การลงทุน

 1. การลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 3.6 ของการลงทุนของญี่ปุ่นทั่วโลก และเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจาก จีน (พ.ศ. 2550) แต่หากมองจากฝ่ายไทย โดยพิจารณาจาก ยอดการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนต่อ คณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ประเทศญี่ปุ่นครองอันดับ 1 (คิดเป็นร้อยละ 29 ของยอดการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2550 รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 20) สิงคโปร์ (ร้อยละ 20) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 18)

 2. เพื่อรับมือกับค่าเงินเยนแข็งตัว หลังเดือนกันยายน พ.ศ. 2528 บริษัทญี่ปุ่นต่างๆ ได้มีการเคลื่อนไหวที่จะย้าย ฐานการผลิต ออกสู่ต่างประเทศ และดำเนินการกัน อย่างจริงจัง หลังปี พ.ศ. 2529 ในขณะนั้น สภาวะการลงทุนในประเทศไทย ก็อยู่ในสภาพดีเด่น การลงทุนของญี่ปุ่นในไทย จึงเริ่มขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของทศวรรษที่ 80 (พ.ศ.2528-2532) การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการส่งออก และในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษที่ 90 (พ.ศ. 2533-2537) การลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (supporting industries) เพื่อผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น ทว่า จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเงินบาทที่ไร้เสถียรภาพ ดังในขณะนี้ อาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงของญี่ปุ่นด้วย

  การเปลี่ยนแปลงของการลงทุนของญี่ปุ่นในไทย


 3. ( i ) สถิติของฝ่ายญี่ปุ่น
  (เอกสารของกระทรวงการคลัง : ยอดการลงทุนในต่างประเทศจริงตามแจ้ง)
  (หน่วย : ล้านดอลล่าร์)
  ปี พ.ศ.การลงทุนจากญี่ปุ่น
  2535657
  2536578
  2537719
  25381,224
  25391,437


  ( ii ) สถิติของฝ่ายไทย (เอกสาร BOI)
  (หน่วย : เรื่อง, ร้อยล้านบาท)


  พ.ศ. 2536พ.ศ. 2537พ.ศ. 2538พ.ศ. 2539พ.ศ. 2540พ.ศ. 2542พ.ศ. 2543พ.ศ. 2544พ.ศ. 2545พ.ศ. 2546พ.ศ. 2547พ.ศ. 2548พ.ศ. 2549พ.ศ. 2550พ.ศ. 2513-2543
  ยื่นเรื่องจำนวน 171258317319216251275275251316340387335330---

  ยอดเงิน 6451,7342,4321,3419835551,0315927191,0641,0191,7531,1051,491---
  อนุมัติจำนวน 1251902842542541882822572152603503543533304,877

  ยอดเงิน 6856431,9661,5691,6342701,0738343849761,2591,7181,1521,64319,653
  ดำเนินการจำนวน 865674220165177184187180236334348317332---

  ยอดเงิน 4291263187407278899564985478011,0501,6678991,296---
  (ยอดเงินเป็นยอดการลงทุนรวม)

 4. สำหรับฝ่ายไทยยังคงต้อนรับการลงทุนจากญี่ปุ่น แต่ว่ามาในระยะหลัง มีความพยายามที่จะ ชะลอการเพิ่มการลงทุนในเขตกรุงเทพฯและเปลี่ยนมา ส่งเสริมการลงทุนสู่ท้องถิ่น

  ส่วนแบ่งการลงทุนจากญี่ปุ่นต่อการลงทุน จากต่างประเทศในไทยทั้งหมด
  (หน่วย : ร้อยละ)

  ปี พ.ศ.การลงทุนจากญี่ปุ่น
  253157.2
  253238.1
  253327.0
  253430.5
  253541.8
  253643.5
  253739.0
  253849.5
  253949.4

  (คำนวณจากเงินลงทุนจดทะเบียนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)