หน้าแรก | สารบัญแผนกกงสุล

ภาษาญี่ปุ่น

งานทะเบียนครอบครัวและสัญชาติ

ระเบียบการสมรสระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น

A : กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนแล้วแจ้งที่ประเทศไทยภายหลัง
B : กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยก่อนแล้วแจ้งที่ประเทศญี่ปุ่นภายหลัง

A : กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนแล้วแจ้งที่ประเทศไทยภายหลัง

กรณียื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่นก่อน (การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งแห่งประเทศญี่ปุ่น) คู่สมรสฝ่ายไทยกรุณายื่นเอกสารที่ทางญี่ปุ่นกำหนดให้ครบถ้วน ณ สำนักทะเบียนเขต/ท้องถิ่นญี่ปุ่น
การจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นก่อนนั้น คู่สมรสทั้งสองฝ่ายสามารถให้ผู้อื่นยื่นเรื่องได้โดยไม่ต้องไปที่สำนักทะเบียนเขต/ท้องถิ่นญี่ปุ่น แต่หากเป็นไปได้ควรให้คู่สมรสชาวญี่ปุ่นยื่นเรื่องจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง
กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อน คู่สมรสจำเป็นต้องยื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนเขต/ท้องถิ่นญี่ปุ่น สถานทูตญี่ปุ่นไม่สามารถรับเรื่องการจดทะเบียนสมรสได้


ก) การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนเขต/ท้องถิ่นญี่ปุ่น

เอกสารที่ระบุไว้ข้างล่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ดังนั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่สำนักทะเบียนเขต/ท้องถิ่นญี่ปุ่นที่จะยื่นจดทะเบียนสมรสก่อน

[เอกสารจำเป็นของคู่สมรสฝ่ายไทย]
 1. หนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส 1 ฉบับ
  ตามเงื่อนไขการรับเรื่องการจดทะเบียนสมรส สำนักทะเบียนเขต/ท้องถิ่นญี่ปุ่นนั้นต้องการ “หนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส” ซึ่งระบุว่าคู่สมรสฝ่ายไทย เป็นโสดและสามารถสมรสได้ตามกฎหมายแห่งประเทศไทย แต่ใน “หนังสือรับรองความเป็นโสดของประเทศไทย”นั้นระบุเพียง “........จากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า...........ผู้ยื่นไม่เคยจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานทะเบียนเขต/อำเภอ...........” เท่านั้น ดังนั้นหนังสือรับรองความเป็นโสดของประเทศไทยจึงมีเนื้อหาไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขของฝ่ายญี่ปุ่น สำนักทะเบียนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นอาจจะให้คู่สมรสฝ่ายไทยยื่นหนังสือปฏิญานตนเพิ่มเติม (กรุณาดูรายละเอียดในข้อ 3)
  คู่สมรสฝ่ายไทยยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรสได้ ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอที่ตนมีทะเบียนอยู่
  ฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 1 ฉบับ


 2. ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  (คู่สมรสชาวไทยสามารถใช้ ท.ร.14/1 (แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์)แทนทะเบียนบ้านได้เนื่องจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นจะเก็บเอกสารทะเบียนบ้านไทยตัวต้นฉบับไว้ โดยสามารถคัด ท.ร.14/1 ณ ที่ทำการเขตไหนก็ได้
  ฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 1 ฉบับ
  (แบบการแปลภาษาญี่ปุ่น → WORD | PDF )


 3.  
 4. หนังสือปฏิญานตน 1 ฉบับ
  ตัวอย่างภาษาญี่ปุ่น→ WORD | PDF
  ตัวอย่างภาษาไทย→ WORD | PDF
  “หนังสือปฏิญานตน” เป็นเอกสารคำปฏิญาณของคู่สมรสฝ่ายไทยซึ่งมีเนื้อความว่า คู่สมรสฝ่ายไทยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะจดทะเบียนได้ตามกฎหมายแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาที่จะระบุในหนังสือฯ นั้น กรุณาปรึกษากับสำนักทะเบียนท้องถิ่นญี่ปุ่นที่จะนำไปยื่นก่อน
  ต้นฉบับหนังสือฯ ภาษาไทยใช้ยื่นได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย
  ฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 1 ฉบับ


 5. เอกสารอื่นๆ
  สำนักทะเบียนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นอาจขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเดินเรื่องอย่างอื่นอีก ดังนั้น กรุณาเตรียมเอกสารอื่นๆ ไว้ด้วยตัวอย่างเช่น สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบสูติบัตร, บัตรประชาชน เป็นต้น
  (ข้อควรระวังเกี่ยวกับการแปลเอกสาร)
  เอกสารที่ออกจากที่ว่าการเขต/อำเภอของประเทศไทยนั้นเป็นภาษาไทย ดังนั้น กรุณาแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนนำไปยื่นที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
  เอกสารที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วสามารถนำไปยื่นที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรับการประทับตรารับรองคำแปลจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในไทย
  กรุณาระบุชื่อสกุลของผู้แปลลงในเอกสารคำแปลด้วย
[เอกสารจำเป็นของคู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่น]

 1. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุน (โคะเซกิโทฮ่ง) 1 ฉบับ
  ไม่จำเป็นต้องใช้ในกรณีที่ยื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่คู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่นมีภูมิลำเนาอยู่ แต่กรุณาเตรียมมาในกรณียื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนเขต/ท้องถิ่นญี่ปุ่นนอกเหนือจากภูมิลำเนาตน (เช่นในพื้นที่ที่อาศัยอยู่หรือที่พำนักชั่วคราว)
  ทะเบียนครอบครัวต้องออกภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น
[เอกสารจำเป็นของคู่สมรสทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น]

 1. ใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรส 2 ฉบับตัวอย่างการกรอกใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรส  
  ขอรับใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
  การลงลายมือชื่อของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายในช่องลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำร้องฯ กรุณาลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจงไม่ใช่ลายเซ็น อนึ่ง คู่สมรสฝ่ายไทยกรุณาเขียนด้วยตัวอักษรไทยตัวบรรจงให้อ่านออกได้ นอกจากนี้ สำหรับชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องใช้ตราประทับหรือการพิมพ์ลายนิ้วมือ

หลังจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นรับเรื่องเรียบร้อยแล้ว จะมีการเรียบเรียงและแยกทะเบียนครอบครัวออกมาเป็นทะเบียนครอบครัวใหม่ซึ่งจะลงบันทึกการสมรสกับคู่สมรสฝ่ายไทย ถือว่าเสร็จสิ้นการสมรสในประเทศญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์


ข) การแจ้งจดทะเบียนสมรสที่สำนักการเขต/อำเภอในประเทศไทย หลังจากการจดทะเบียนสมรสเสร็จสมบูรณ์ ที่ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากจดทะเบียนสมรส ณ ประเทศญี่ปุ่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว คู่สมรสฝ่ายไทยต้องแจ้งการสมรสที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาในประเทศไทยเพื่อที่จะบันทึกฐานะแห่งครอบครัวที่ประเทศไทย โดยต้องมีใบรับรองการสมรสเป็นภาษาอังกฤษจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นซึ่งรับรองการสมรสที่ได้จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยของใบรับรองการสมรสนั้นด้วย

หนังสือรับรองการสมรสที่ออกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นนั้นมาจากทะเบียนครอบครัวของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น กรุณายื่นเอกสารที่ระบุข้างล่างนี้ที่เคาน์เตอร์แผนกหนังสือรับรอง หนังสือเดินทาง ฝ่ายกงสุล ฝ่ายกงสุลจะออกหนังสือรับรองการสมรสให้ในวันทำงานถัดจากวันยื่นคำร้อง

[เอกสารจำเป็นที่จะนำมาเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองการสมรส]

 1. ใบคำร้องขอหนังสือรับรอง 1 ฉบับ (กรอกด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ)
  คำร้อง → WORD | PDF
  (ตัวอย่างการกรอกคำร้อง→ WORD | PDF )


 2. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคะเซกิโทฮ่ง) 1 ฉบับ (ออกภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น)
  เนื่องจากหนังสือรับรองการสมรสจะออกเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น กรุณาเขียนคำอ่านด้วยภาษาอังกฤษหรือฟุริกานากำกับชื่อสกุลของคู่สมรสทั้งสอง, ภูมิลำเนา, ที่ที่ทำการจดทะเบียนสมรสมาด้วย
  ไม่จำเป็นต้องแปลมาล่วงหน้า


 3. บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางของของคู่สมรสฝ่ายไทย (ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ)
  เอกสารข้างต้นต้องมีอายุการใช้งานอยู่
  ถ้าไม่มีหนังสือเดินทางก็ไม่จำเป็นต้องนำมา


 4. หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
  หนังสือมอบอำนาจ → ( WORD | PDF )
  กรุณานำหนังสือมอบอำนาจมาด้วยในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่นไม่สามารถมายื่นเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้
  ผู้มอบอำนาจต้องกรอกชื่อสกุลของผู้รับมอบอำนาจด้วยตนเอง
[เงื่อนไขของผู้ยื่นคำร้อง]
เวลายื่นและรับเรื่องให้ผู้รับมอบอำนาจทำการแทนได้

[การรับเรื่อง]
สามารถรับเรื่องได้ในวันถัดจากวันยื่น

[ค่าธรรมเนียม]
340 บาท / 1 ชุด ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่มารับเรื่อง

[เวลาทำการเคาน์เตอร์]
เวลายื่นและรับเรื่อง ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น., 13.30-16.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ (วันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์, วันหยุดราชการไทย → วันหยุดสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น(PDF))


(1) หนังสือรับรองการสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นออกให้นั้นเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น ดังนั้น หลังจากนั้นให้นำหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษดังกล่าวแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับการประทับตรารับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยด้วย * กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย

         ที่อยู่ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
         โทรศัพท์ 0-2203-5000・ Call Center 0-2572-8442

(2)หลังจากได้รับหนังสือรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศไทยประทับตรารับรองเรียบร้อยแล้ว ให้นำหนังสือรับรองฯ ดังกล่าวไปยื่น ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอ ของประเทศไทยเพื่อบันทึกการสมรส โดยไม่จำเป็นต้องยื่น ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอที่คู่สมรสฝ่ายไทยมีทะเบียนบ้านอยู่ก็ได้ แต่ในกรณีที่คู่สมรสหญิงฝ่ายไทยต้องการเปลี่ยนคำนำหน้านาม (จากนางเป็นนางสาว) หรือ ในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายไทยเปลี่ยนนามสกุลตามสามีชาวญี่ปุ่นจำเป็นต้องติดต่อที่สำนักงานเขต/อำเภอที่คู่สมรสฝ่ายไทยมีทะเบียนบ้านอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่คู่สมรสไทยต้องการใช้ชื่อสกุลตามคู่สมรสชาวญี่ปุ่นนั้นจะต้องได้รับการยินยอมในการใช้ชื่อสกุลจากคู่สมรสชาวญี่ปุ่น แต่ถ้าคู่สมรสชาวญี่ปุ่นไม่สามารถมาดำเนินเรื่องการเปลี่ยนชื่อสกุลในประเทศไทยได้ คู่สมรสชาวไทยจะต้องยื่น “บันทึกการใช้ชื่อสกุลตามสามี” เพิ่มที่ที่ว่าการเขต/อำเภอของประเทศไทยด้วย แบบบันทึกฯ ดังกล่าวขอได้ที่สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

(3) เมื่อที่ว่าการเขต/อำเภอในประเทศไทยรับหนังสือรับรองการสมรสแล้วจะออกหนังสือรับรองที่เรียกว่า “ใบบันทึกฐานะแห่งครอบครัว” ให้แก่คู่สมรสฝ่ายไทย แต่ถ้าคู่สมรสฝ่ายไทยไม่ยื่นขอใบบันทึกฯ แล้ว ที่ว่าการเขต/อำเภอในประเทศไทยก็จะไม่ออกใบบันทึกดังกล่าวให้ ดังนั้น คู่สมรสฝ่ายไทยควรจะยื่นขอไว้เพื่อจะได้ใช้ต่อไปในภายหลัง
อนึ่ง การแจ้งการสมรสในกรณีข้างต้นนั้น ที่ว่าการเขต/อำเภอจะไม่สามารถออก “ใบสำคัญการสมรส” ได้ “ใบสำคัญการสมรส” นั้นจะออกให้ในกรณีที่ยื่นจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยก่อนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย และเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้วจะถือว่าเสร็จสิ้นระเบียบการสมรสของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์


สถานที่ติดต่อสอบถาม

แผนกหนังสือรับรอง หนังสือเดินทาง ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
       หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2207-8501, 0-2696-3001 (ภาษาญี่ปุ่น)
       หมายเลขโทรสาร : 0-2207-8511

      E-mail: ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp

แผนกหนังสือรับรอง หนังสือเดินทาง สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ เชียงใหม่
       หมายเลขโทรศัพท์ : 053-203367 (ต่อ 103) (ภาษาญี่ปุ่น)
      หมายเลขโทรสาร : 053-203373


การขอวีซ่าของคู่สมรสฝ่ายไทยหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว


หลังจากจดทะเบียนสมรสเสร็จสมบูรณ์ตามระเบียบการของทั้งสองประเทศแล้ว คู่สมรสฝ่ายไทยที่ต้องการยื่นขอวีซ่าระยะยาวเพื่อพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้น คู่สมรสฝ่ายไทยจะต้องขอใบรับรองสถานภาพการพำนักโดยคู่สมรสชาวญี่ปุ่นต้องยื่นขอเอกสารดังกล่าวจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ใกล้กับที่พำนักของตน ณ ประเทศญี่ปุ่น และเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่ต้องนำมาด้วยเวลายื่นขอวีซ่านั้น ให้ดู “ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก” ประกอบด้วย และกรุณายื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าได้ที่ ศูนย์รับเรื่องยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 18:00 น. (ไม่มีพักกลางวัน) อาคารวันแปซิฟิกเพลส ชั้น 9 (ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีนานา) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-5197-8 และ ศูนย์รับเรื่องยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นแห่งที่ 2 (JTB) (ศูนย์สีลม สำหรับผู้ที่ทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น) ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 18:00 น. (ไม่มีพักกลางวัน) ชั้น 10 ตึกญาดา (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง ทางออกหมายเลข 3) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2632-9801

อนึ่ง เกี่ยวกับการยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่นนั้น กรุณาสอบถามโดยตรง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นที่ใกล้กับสถานพำนักของคู่สมรสฝ่ายญี่ปุ่น

เมษายน 2559 ฝ่ายกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น

แผนที่แผนกกงสุล