หน้าแรก | สารบัญแผนกกงสุล

ภาษาญี่ปุ่น

วิธีกรอกใบคำร้อง

กรุณาอ่านข้อแนะนำ ในการกรอกคำร้องและกรอกข้อความให้ครบถ้วนทุกข้อ เวลายื่นคำร้อง กรุณาจัดเอกสารตามลำดับใน "ระเบียบการขอวีซ่า" ตามประเภทของวัตถุประสงค์ และยื่นที่ศูนย์ JVAC หากท่านเตรียมเอกสารไม่ครบ ทางสถานทูตไม่สามารถรับพิจารณายื่นคำร้องได้ สำหรับรายละเอียดวิธีการยื่นขอวีซ่า กรุณาตรวจสอบดู “รายละเอียดที่ควรทราบเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอวีซ่า”

 1. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก ซึ่งมีระบุในหนังสือเดินทางและทะเบียนบ้าน)

 2. กรอกนามสกุล ตามที่สะกดในหนังสือเดินทาง

 3. กรอกชื่อ ตามที่สะกดในหนังสือเดินทาง

 4. กรอกชื่อ นามสกุลเดิม กรณี เคยเปลี่ยน (กรณีแต่งงานแล้ว ให้กรอกนามสกุลเดิมก่อนแต่งงานด้วย)

 5. ทำเครื่องหมาย x ลงในช่อง □ ที่ตรงกับเพศของท่าน

 6. ถ้าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ทำเครื่องหมาย x ที่ □ no ถ้ามี ทำเครื่องหมาย x ที่ □ yes ชี้แจงรายละเอียดใน ( )

 7. ทำเครื่องหมาย x ที่ช่อง □ ที่ตรงกับสถานภาพการสมรส

  □ Single เป็นโสด

  □ Married (registered) แต่งงานและจดทะเบียน

  □ Married (non registered) แต่งงานไม่จดทะเบียน

  □ Divorced หย่า


 8. กรอกสัญชาติ ตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง ถ้ามีสัญชาติเดิมให้ระบุด้วย

 9. กรอก วันเดือนปีเกิด ตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง สถานที่เกิดตามที่ระบุในหนังสือเดินทาง

 10. ทำเครื่องหมาย x ลงในช่อง □ ที่ตรงกับประเภทหนังสือเดินทาง

  □ Ordinary หนังสือเดินทางธรรมดา

  □ Official หนังสือเดินทางราชการ

  □ Diplomatic หนังสือเดินทางทูต

  □ Travel document หนังสือเดินทางประเภทอื่นระบุรายละเอียดใน( )
  กรอกเลขที่หนังสือเดินทาง ชื่อหน่วยงานราชการ สถานที่ที่ออกหนังสือเดินทาง วันที่ออกและวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

 11. กรอกที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อสะดวก (ไม่จำเป็นต้องตรงกับในทะเบียนบ้าน) รหัสไปรษณีย์ หมายเลยโทรศัพท์ของที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)

 12. กรอกอาชีพ และชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงานอยู่ (กรณีเป็นนักเรียนให้กรอกชื่อสถานศึกษา) ที่อยู่บริษัท หรือสถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือสถานศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ตำแหน่งหน้าที่เดิมที่สำคัญ

  * กรณีมีผู้อุปการะ (เช่นคู่สมรส หรือผู้ปกครอง) ให้กรอกชื่อที่ทำงาน และตำแหน่งของผู้อุปการะ

 13. ระบุจุดประสงค์ในการเดินทางอย่างละเอียด

 14. กรอกระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศญี่ปุ่น วันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ชื่อสนามบิน สายการบิน (ไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน)

 15. กรณีมีบุคคลที่เดินทางไปด้วย ให้กรอกชื่อ สกุล ความสัมพันธ์กับท่าน เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิดของบุคคลนั้น

 16. กรอกชื่อที่อยู่ของโรงแรมที่จะพำนัก กรณีที่สถานที่พำนักไม่ใช่โรงแรม ให้ระบุชื่อ และที่อยู่ของเจ้าของสถานพำนัก

 17. ถ้าผู้ใด เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว กรอกวันที่ที่เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว และระยะเวลาที่พำนัก ซึ่งดูได้จากตราประทับ เข้า-ออก ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นในหนังสือเดินทาง

 18. ถ้ามีผู้รับรอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศญี่ปุ่น กรอก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับรอง พร้อมระบุความสัมพันธ์

 19. ระบุชื่อผู้กรอกใบคำร้องนี้ หรือชื่อบริษัท

 20. (หมายเหตุ) สถานการณ์พิเศษ ถ้ามี*

 21. ตรวจว่า ข้อความที่ท่านกรอกในคำร้องถูกต้องแล้ว กรอกวันเดือนปีที่ยื่น เซ็นชื่อโดยผู้ยื่น

ตุลาคม 2011