หน้าแรก | ความสัมพันธ์โดยสังเขป > การเยี่ยมเยือนของบุคคลสำคัญ

การเยี่ยมเยือนของบุคคลสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญ

รัชสมัยโซวะ (พ.ศ.2498 - 2532)
รัชสมัยเฮเซ (พ.ศ.2533 - )


พ.ศ.2498   ปีโชวะ 30   เม.ย.   จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศญี่ปุ่นและลงนามข้อตกลงทางด้านวัฒนธรรม


ก.ค. การลงนามใน "ข้อตกลงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเงินเยนพิเศษ"

พ.ศ.2500   ปีโชวะ 32   มิ.ย. นายชินซุเคะ คิชิ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


ธ.ค. การลงนามใน "ข้อกำหนดทางการพาณิชย์"

พ.ศ.2502   ปีโชวะ 34   พ.ค. การชำระเงินรายปีจำนวน 5,400 ล้านเยน ในระยะเวลา 5 ปี ตามข้อตกลงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเงินเยนพิเศษสิ้นสุด

พ.ศ.2504   ปีโชวะ 36   พ.ย. นายฮายาโตะ อิเคดะ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2505   ปีโชวะ 37   ม.ค. การลงนามใน "ข้อตกลงพิเศษเรื่องเงินเยน"

พ.ศ.2506   ปีโชวะ 38   มี.ค. การลงนามใน "สนธิสัญญาภาษีเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อน"


พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2507   ปีโชวะ 39   ธ.ค. มกุฎราชกุมาร เจ้าชายอากิฮิโต และเจ้าหญิงมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น (สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน) เสด็จฯเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2510   ปีโชวะ 42   ก.ย. นายเอซาคุ ซาโต้ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2511   ปีโชวะ 43   ม.ค. การลงนามใน "เอกสารแลกเปลี่ยนการให้เงินกู้เงินเยน ครั้งที่ 1"


พ.ค. จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ


ต.ค. การจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทยญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ

พ.ศ.2513   ปีโชวะ 45   ก.พ. รัฐบาลไทย ประกาศยกเลิกสนธิสัญญาการเดินเรือพาณิชย์กับ 17 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศญี่ปุ่นด้วย

พ.ศ.2514   ปีโชวะ 46   ก.พ. การลงนามใน "ข้อตกลงชั่วคราวเกี่ยวกับสนธิสัญญาการเดินเรือพาณิชย์"


มิ.ย. มกุฎราชกุมาร เจ้าชายอากิฮิโตและเจ้าหญิงมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์


พ.ย. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ.2515   ปีโชวะ 47   พ.ย. ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้รณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น

พ.ศ.2517   ปีโชวะ 49   ม.ค. นายคาคุเอ ทานากะ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2519   ปีโชวะ 51   มิ.ย. มกุฎราชกุมาร เจ้าชายอากิฮิโตและเจ้าหญิงมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์

พ.ศ.2520   ปีโชวะ 52   ส.ค. นายทาเคโอะ ฟุคุดะ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


ก.ย. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2522   ปีโชวะ 54   ม.ค. พล อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

พ.ศ.2523   ปีโชวะ 55   ก.ค. พล อ. เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ


ธ.ค. เจ้าชายฮิโร (ปัจจุบันคือ มกุฎราชกุมารเจ้าชายนารุฮิโต) เสด็จฯเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์

พ.ศ.2524   ปีโชวะ 56   ม.ค. นายเซนโค ซูซูกิ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและลงนามใน "ข้อกำหนด การส่งคณะอาสาสมัครเยาวชน"


ก.พ. มกุฎราชกุมาร เจ้าชายอากิฮิโต และเจ้าหญิงมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯเยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์


มี.ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่วนพระองค์


พ.ย. พล อ. เปรม ติณสูลานนท์ เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ลงนามใน"ข้อตกลงความร่วมมือทางเทคโนโลยี"

พ.ศ.2526   ปีโชวะ 58   มี.ค. มกุฎราชกุมาร เจ้าชายอากิฮิโต และเจ้าหญิงมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯเยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์


พ.ค. นายยาซูฮิโร นากะโซเนะ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


ต.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์

พ.ศ.2528   ปีโชวะ 60   มี.ค. เจ้าหญิงชิชิบุ เสด็จเยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์


ส.ค. เจ้าชายอายา (ปัจจุบันคือ เจ้าชายอากิชิโน) เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์

พ.ศ.2529   ปีโชวะ 61   ส.ค. เจ้าชายอายา เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์

พ.ศ.2530   ปีโชวะ 62   มี.ค. เจ้าชายฮิโร เสด็จฯเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์


ส.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่วนพระองค์


ส.ค. เจ้าชายอายา เสด็จเยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์


ก.ย. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ


ก.ย. นายยาซูฮิโร นากะโซเนะ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


ต.ค. พล อ. เปรม ติณสูลานนท์ เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการ

พ.ศ.2531   ปีโชวะ 63   ม.ค. เจ้าชายฮิตาชิ และพระชายา เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


ม.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่วนพระองค์

พ.ศ.2532   ปีโชวะ 64   ก.พ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯพร้อม พล อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จจักรพรรดิ ฮิโรฮิโต


เม.ย. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่วนพระองค์


เม.ย. นายโนบุรุ ทาเคชิตะ นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ


ก.ค.-
ส.ค.
เจ้าชายอายา เสด็จเยือนประเทศไทย เป็นการส่วนพระองค์


ต.ค. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์) เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ


ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น เป็นการส่วนพระองค์