รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสาหรับโครงการ “The project for providing an ambulance in Namom, Songkla”

2017/8/9

     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,009,000 บาทแก่โครงการ “The project for providing an ambulance in Namom, Songkla” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
     โดยมีพิธีส่งมอบโครงการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ในการนี้ นายฮิโรฟุมิ มิยาเกะ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อม และนายอนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลนาหม่อม
      โรงพยาบาลนาหม่อมซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ทางภาคใต้ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เขตบริการของโรงพยาบาลนาหม่อม ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล 29 หมู่บ้านภายในอำเภอนาหม่อม มีประชากรทั้งหมดในพื้นที่จำนวน 23,577 คน ปัจจุบันโรงพยาบาลนาหม่อมมีรถพยาบาลฉุกเฉินจำนวน 2 คัน ออกปฏิบัติการเฉลี่ย 5 ครั้งต่อวัน เพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมทั้งบริการรถพยาบาลประจำจุดปฐมพยาบาล ตามงานกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการในเขตพื้นที่ นอกจากนี้ ในเขตอำเภอนาหม่อมไม่มีโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการผ่าตัดได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด จะต้องส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่อำเภอข้างเคียง ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปประมาณ 25 กิโลเมตร ถือได้ว่า การออกปฏิบัติการของรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาหม่อมนั้น มีขอบข่ายการปฎิบัติการค่อนข้างกว้าง
     ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลนาหม่อมประสบปัญหาจำนวนรถพยาบาลฉุกเฉินไม่เพียงพอ เนื่องจากรถพยาบาลคันหนึ่งมีอายุการใช้งานหลายปี ต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้รถพยาบาลทั้ง 2 คันไม่สามารถออกปฏิบัติการพร้อมกันได้ ทั้งยังมีข้อกังวลว่าการใช้รถพยาบาลที่มีสภาพเก่า จะกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่
     ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาว่า การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่จำนวน 1 คันจะช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลในพื้นที่ จึงได้ให้การสนับสนุนแก่โครงการนี้ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยเสริมความพร้อมแก่ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอนาหม่อมและพื้นที่ใกล้เคียง ยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์ และช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ทุกคน
     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517