สำนักข่าวสารญี่ปุ่น

2021/5/7

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น

แนะนำการปฎิบัติงานของสำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (Japan Information Service) แห่งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย แนะนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแก่ทุกท่าน เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับญี่ปุ่นในประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ

 
  • วันเปิดทำการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์
          หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (ตรงกับวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)
  • เวลาทำการ : 8.30 - 12.00 น. และ 13.30 - 16.00 น
 

การดำเนินงานของสำนักข่าวสารญี่ปุ่นที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

แนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยให้ความร่วมมือกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมขององค์กรต่าง ๆ

 

การประชาสัมพันธ์

เผยแพร่นโยบายการต่างประเทศญี่ปุ่นและกิจกรรมของ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) การให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น (Inquiry Service) การออกวารสาร"จากญี่ปุ่น" (ฉบับภาษาไทย) ทุก 3-4 เดือน การให้ยืมวีดีทัศน์ (Video) ประชาสัมพันธ์ประเทศญี่ปุ่น การแจกเอกสารและนิตยสารประชาสัมพันธ์ประเทศญี่ปุ่น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฯลฯ

 

ด้านการศึกษา

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นดังนี้

  • การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (ประมาณ 100 คนต่อปี)
  • การจัดนิทรรศการศึกษาต่อญี่ปุ่นทั้งในกรุงเทพมหานคร และแต่ละภูมิภาค
  • การให้ความช่วยเหลือแก่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
  • การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
  • JENESYS 2019
 

การแลกเปลี่ยนด้านกีฬา

ติดต่อสำนักข่าวสารญี่ปุ่น

177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-207-8504 , 02-696-3004

โทรสาร : 02-207-8512

อีเมล์ : jis@bg.mofa.go.jp

ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น :japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp