สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

日本国国旗

Embassy of Japan in Thailand

หน้าแรก ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต | ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย | ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ | แผนกกงสุล | สำนักข่าวสารญี่ปุ่น | นโยบายต่างประเทศ | ญี่ปุ่นโดยสังเขป | แหล่งข้อมูลอื่น | ติดต่อสอบถาม | ดรรชนี

แหล่งข้อมูลอื่น

 

Japanese Government

 

Business & Economic Information

 

Culture

 

Study in Japan

 

General Information on Japan

 

Japanese Media

 

Thailand & ASEAN related Sites

 

Useful Sites

 

Miscellaneous

 

การตรวจสอบเพื่อกักกัน ผลิตภัณฑ์อาหาร สัตว์ พืชในประเทศญี่ปุ่น และการนำยาเข้าในประเทศญี่ปุ่น

(1) การตรวจสอบเพื่อกักกัน

 

(2) การนำยาเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ส่วนตัว