ข่าวสารเกี่ยวกับงานกงสุล

2021/4/20
 

 ข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่า

มาตรการคุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

 • ใบรับรองผลตรวจไวรัสโควิด-19ก่อนออกเดินทาง

 1.  มาตรการคุมการเข้าออกช่องทางพรมแดน
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการคุมการเข้าออกช่องทางพรมแดน ฉบับที่ 10 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยระบุว่า จะยังคงใช้มาตรการคุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดนตามที่ได้ประกาศไว้ใน ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ไปอีกระยะหนึ่ง แม้จะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
・ระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นของประเภท Residence Track เป็นการชั่วคราว
・ระงับผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องขอวีใหม่จากทุกประเทศ・ภูมิภาค เป็นการชั่วคราว

2. การเดินทางเข้าญี่ปุ่นของชาวต่างชาติในกรณีพิเศษ
ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นในกรณีพิเศษ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์ ของการเดินทาง
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นในกรณีพิเศษ ในเว็บไซต์ของ สำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง
 
3. ยกระดับมาตรการกักกัน
หลังจากวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้ที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นทุกคน (รวมทั้งคนญี่ปุ่น) จะต้องยื่นใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดที่ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ถ้าไม่สามารถยื่นใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดที่ผลเป็นลบได้ ตามกฏหมายกักกันโรคของญี่ปุ่น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของมาตรการกักกันใน
เว็บไซต์ของ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น

 

1. ข้อควรระวังในการยื่นขอวีซ่า

2. แบบฟอร์มต่างๆ

 1. ใบคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (แบบพิมพ์ออกมาแล้วเขียน)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (แบบกรอกรายละเอียดในคอมพิวเตอร์)
 3. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 4. หนังสือค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 5. หนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญ (ภาษาอังกฤษ)
 6. กำหนดการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
 7. รายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท / องค์กร  (ภาษาอังกฤษ)
 8. หนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 9. แบบฟอร์มขอยืมหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว (ภาษาอังกฤษ)
 10. แบบฟอร์มขอถอนเรื่องการยื่นขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)
 11. ใบคำร้องขอย้ายวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)

 3. ประเภทวีซ่า

 1. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 2. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการเยี่ยมญาติ   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 3. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 4. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ แบบ Multiple   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 5. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม เป็นต้น   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 6. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อทรานซิท  |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 7. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 8. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น”   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 9. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor)   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 10. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับสำหรับ “Entertainer” และ “Skilled Labor” ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 11. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับสำหรับ “Entertainer” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (กรณีที่เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาอาชีพหรือผู้ฝึกซ้อม เป็นต้น)    |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 12. ระเบียบการสำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (กรณีคู่สมรสพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย)   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 13. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการฝึกอบรมที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนักสำหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA และ AOTS    |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 14. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อวัตถุประสงค์การเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดา มารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 15. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น แบบ Multiple เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ  (ภาษาญี่ปุ่น)
 กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ~  สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์       
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.00 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003
หมายเลขแฟกซ์ 02-696-3011

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ศูนย์นานา

หมายเลขโทรศัพท์: 02-251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website: https://jp-vfsglobal-th.com/thai/

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ 

การบริการรับยื่นคำร้อง คืนหนังสือเดินทาง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) และที่ทำการไปรษณีย์ในต่างจังหวัด

      ปัจจุบันศูนย์ JVAC ได้ดำเนินการรับคำร้องเพื่อการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยกเว้น การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ ทางศูนย์ JVAC ได้เปิดเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยใน 11 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด (เว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในต่างจังหวัดได้ที่นี่ )

      ภายในที่ทำการไปรษณีย์ไทยจะมีเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นเท่านั้น โดยหากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทำการจัดเอกสารและส่งใส่ซองทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นโดยตรงนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอแจ้งว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา อีกทั้งผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมารับเอกสารคืนจากทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นด้วย

      ทั้งนี้ ทางศูนย์ JVAC ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด มีหน้าที่รับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทาง ส่วนการพิจารณาอนุมัติ หรือปฏิเสธวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเท่านั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นยังคงดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ ผู้ยื่นที่ต้องการขอวีซ่าในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรม และการย้ายวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานไปหนังสือเดินทางเล่มใหม่

     อนึ่ง ผู้ที่พำนักอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เท่านั้น จึงขอความร่วมมือทุกท่านมา ณ ที่นี้

ข่าวลือเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการ ยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

     กรณีที่มีข่าวลือจากสื่อต่างๆว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการประกาศยกเลิกมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอยืนยันว่าไม่เคยมีการประกาศยกเลิกมาตรการเหล่านี้แต่อย่างไร เพราะฉะนั้นข่าวลือเหล่านี้จึงไม่เป็นความจริง

     ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นได้มีการปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้ว และไม่มีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นจะมีการตรวจสอบตอนขาเข้า เอกสารที่ผู้เดินทางควรจะเตรียมไป ได้แก่ ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (รวมถึงตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ e-ticket) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

    
     มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อบุคคลสัญชาติไทยที่มีจุดประสงค์ในการพำนักระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

*หมายเหตุ* การพำนักระยะสั้น หมายถึง เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เข้าประชุม สัมมนา หรือติดต่องานรวมถึงกิจกรรมระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่ใช่การดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ และกิจกรรมที่มีค่าตอบแทน

ข้อระมัดระวังในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทย

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 ที่เริ่มมีมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนั้น (ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หัวข้อ ”การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย”) ผู้เดินทางสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน และหากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง เมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน 15 วัน ให้ติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
 2. ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่ออายุวีซ่าจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าหมดอายุ จะถือว่าบุคคลนั้นพำนักผิดกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก 5 ปี หรือ 10 ปี กรณีผู้ที่ละเมิดกฏหมายที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดไป
 3. ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนั้น จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น 

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556

 • การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยจะถูกยกเลิกชั่วคราว
 1. ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 2. การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
 3. ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ
 4. กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่เคยละเมิดกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุสำคัญเกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้
 5. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003 

การเปิดรับแรงงานชาวต่างชาติแบบใหม่

ข้อมูลเบื้องต้นของสถานภาพการพำนักแบบใหม่ "ทักษะเฉพาะทาง" (ภาษาอังกฤษ)

แหล่งข้อมูลให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับชาวต่างชาติ

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับชาวต่างชาติ   

รายละเอียดเกี่ยวกับ “วีซ่าระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการบำบัดรักษาโรค”

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีนโยบายในการอนุมัติ “วีซ่าระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการบำบัดรักษาโรค” แก่ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์เข้ารับการรักษาบำบัดโรคที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบที่โฮมเพจภาษาอังกฤษ

นโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์

เกี่ยวกับระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองใหม่