ข่าวสารเกี่ยวกับงานกงสุล

2022/5/23

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น) / English (ภาษาอังกฤษ)

 

ข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่า

มาตรการเปิดใหม่ให้บุคคลที่มีการติดต่อระหว่างประเทศเดินทางเข้าญี่ปุ่น

1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของมาตรการควบคุมการเข้าออกพรมแดนระหว่างประเทศที่เว็บไซต์กระทรงการต่างประเทศ

 1. เกี่ยวกับมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
 2. การยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่สำหรับบุคคลที่มีการติดต่อระหว่างประเทศ 
 

 2. การยื่นคำร้องขอวีซ่า

 1. รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงระงับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น สำหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นจะต้องยื่นขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
 2. การยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่าน ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC)  เท่านั้น
 3. ในปัจจุบัน ผู้ที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง
  • วีซ่าพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ・ เพื่อไปทำงาน (ภายใน 3 เดือน) หรือพำนักระยะยาว (ยกเว้นนักท่องเที่ยว) บริษัทหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในญี่ปุ่นจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Entrants, Returnees Follow-Up System (ERFS)  ล่วงหน้า เพื่อขอใบรับลงทะเบียน (The Certificate for Completion of Registration)
  • สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็น
   สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดใน เว็บไซต์ของสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง 
   เช่น คู่สมรสหรือบุตรของคนญี่ปุ่น・ของผู้ที่มีวีซ่าพำนักถาวร
 4. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 5. ข้อควรระวัง

3. ขั้นตอนการเข้าประเทศ

 1. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสิ่งจำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น  ・ภาษาอังกฤษ )
  • ยื่นใบรับรองผลตรวจโควิด-19
   ต้องยื่นใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศ (ใบรับรองผลตรวจโควิด-19 : ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย   )
  • ยื่นหนังสือสัญญา
  • ยื่นแบบสอบถาม
  • ติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
   (เบอร์ติดต่อเกี่ยวกับขั้นตอนการกักตัว)
   เบอร์ติดต่อเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น (การกักตัว)
   • ในประเทศญี่ปุ่น : 0120-565-653
   • จากต่างประเทศ : +81-3-3595-2176
   • เวลาทำการ : 9.00 - 21.00 น. (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น) (รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 2. กรุณาตรวจสอบวิธีลงทะเบียนใน เว็บไซต์ Fast Track ของ (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น)  เพื่อความรวดเร็วในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
 3. สามารถส่งข้อมูลการกักตัว การตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรล่วงหน้าทางออนไลน์ไปที่ Visit Japan Web ของ (Digital Agency)  ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

  4. อื่นๆ

 1. ระงับการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 15 วันสำหรับคนไทย
 2. ระงับการใช้งานชั่วคราวของวีซ่าที่ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือสถานกงสุลญี่ปุ่นออกให้ก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ยกเว้นผู้ที่มีวีซ่าสถานะ “คู่สมรส หรือบุตรของคนญี่ปุ่น (S) AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE”, “ คู่สมรส หรือบุตรของผู้ที่มีสถานะพำนักถาวร (S) AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT” หรือ “นักการทูต (D) AS DIPLOMAT”
 3. สำหรับผู้ที่มีสถานะ “พำนักถาวร” ที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดของ Re-entry Permit หรือ Special Re-entry Permit (เว็บไซต์ของสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง) 
 4. สำหรับผู้ที่มี Re-entry Permit ที่ยังมีอายุการใช้งานคงเหลืออยู่ และมีเหตุผลที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาเข้ารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น            
 

1. ข้อควรระวังในการยื่นขอวีซ่า

2. แบบฟอร์มต่างๆ

 1. ใบคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น 
 2. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 3. หนังสือค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 4. หนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญ (ภาษาอังกฤษ)
 5. กำหนดการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
 6. รายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท / องค์กร  (ภาษาอังกฤษ)
 7. หนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 8. แบบฟอร์มขอยืมหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว (ภาษาอังกฤษ)
 9. แบบฟอร์มขอถอนเรื่องการยื่นขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)
 10. ใบคำร้องขอย้ายวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)

 3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์การเดินทาง

 1. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมคนรู้จัก เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)
 2. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการเยี่ยมญาติ    (ภาษาญี่ปุ่น)
 3. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ     (ภาษาญี่ปุ่น)
 4. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ แบบ Multiple     (ภาษาญี่ปุ่น)
 5. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)
 6. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อทรานซิท    (ภาษาญี่ปุ่น)
 7. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต     (ภาษาญี่ปุ่น)
 8. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับ “คู่สมรสคนญี่ปุ่น”     (ภาษาญี่ปุ่น)
 9. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor)     (ภาษาญี่ปุ่น)
 10. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับ “Entertainer” และ “Skilled Labor” ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก     (ภาษาญี่ปุ่น)
 11. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับ “Entertainer” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (กรณีที่เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาอาชีพหรือเทรนเนอร์ เป็นต้น)     (ภาษาญี่ปุ่น)
 12. ระเบียบการสำหรับ “คู่สมรสคนญี่ปุ่น” ที่ไม่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (กรณีคู่สมรสพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย)    (ภาษาญี่ปุ่น)
 13. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการฝึกอบรมที่ไม่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนักสำหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA และ AOTS     (ภาษาญี่ปุ่น)
 14. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อวัตถุประสงค์การเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดา มารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น     (ภาษาญี่ปุ่น)
 15. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น แบบ Multiple เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)

4. อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ 

 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ได้มีการเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี้ 
 • สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นอกเหนือจากชำระอัตราค่าบริการที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องชำระค่าบริการส่งไปรษณีย์ 440 บาทด้วย

5. การบริการรับยื่นคำร้อง คืนหนังสือเดินทาง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) 

 • ศูนย์ JVAC ได้ดำเนินการรับคำร้องเพื่อการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยกเว้น การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ ทางศูนย์ JVAC ได้เปิดเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยใน 11 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อาศยอยู่ในต่างจังหวัด (เว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า และศูนย์ต่างจังหวัด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ) 
 • ศูนย์ต่างจังหวัดมีบริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย (ตามที่กำหนดไว้ 11 แห่งเท่านั้น) ภายในที่ทำการไปรษณีย์ไทย จะมีเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นเท่านั้น โดยหากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทำการจัดเอกสารและส่งใส่ซองทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นโดยตรงนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอแจ้งว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา อีกทั้งผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมารับเอกสารคืนจากทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นด้วย
 • ทั้งนี้ ทางศูนย์ JVAC มีหน้าที่รับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทาง ส่วนการพิจารณาอนุมัติ หรือปฏิเสธวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเท่านั้น
 • ผู้ที่พำนักอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เท่านั้น

6. การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

ปัจจุบัน ยังคงระงับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
 1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ตามรายละเอียดด้านล่าง
 2. ข้อควรระวัง
  • ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ อื่นๆ 
  • กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่เคยละเมิดกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุสำคัญเกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้
  • ผู้เดินทางตามมาตรการยกเว้นวีซ่าสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน และหากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง
  • ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน 15 วัน ให้ติดต่อ สำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
  • ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่ออายุวีซ่าจากสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมืองก่อนที่วีซ่าหมดอายุ จะถือว่าบุคคลนั้นพำนักผิดกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก 5 ปี หรือ 10 ปี กรณีผู้ที่ละเมิดกฏหมายที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดไป

7. การเปิดรับแรงงานชาวต่างชาติแบบใหม่

 

 

”Blossom! in Japan”

 

”ตอนสาขาอาชีพที่ต้องการ”

”ตอนการสนับสนุน ”

”ตอนทักษะฝีมือและเงินค่าจ้าง ”

”อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ”

”การโรงแรม”

”การเกษตร ”

”You Stay, Your Way, in Japan”
  

กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ~  สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ

 • ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 / 02-696-3003
  หมายเลขแฟกซ์ 02-696-3011
  เวลาทำการ 08.30 น. - 11.00 น. และ 13.30 น. - 15.00 น. วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวัหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)

 • ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)  
  หมายเลขโทรศัพท์: 02-251-5197 / 02-251-5198
  E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
  เวลาทำการ 08.30 น. - 18.00 น.
  วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)

 • วีซ่า HOTLINE สำหรับคนต่างชาติ
  หมายเลขโทรศัพท์: 1800-081-023
  ภาษาที่ให้บริการ : ภาษาอังกฤษ
  เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง / 365 วัน