ข่าวสารเกี่ยวกับงานกงสุล

2023/2/1

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น) / English (ภาษาอังกฤษ)

 

ข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่า

มาตรการสำหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

1. ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ได้กลับมาใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง

 2. การยื่นคำร้องขอวีซ่า

 1. กรณีของคนต่างชาติที่จะต้องยื่นขอวีซ่าตามจุดประสงค์ของการเดินทางให้ตรวจสอบรายละเอียดดังนี้  3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์การเดินทาง
 2. การยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่าน ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC)  เท่านั้น นอกเหนือจากที่กรุงเทพแล้ว ยังมีศูนย์ที่ต่างจังหวัดอีก 11 แห่ง
 3. ข้อควรระวัง
 • สำหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดของ Re-entry Permit หรือ Special Re-entry Permit (เว็บไซต์สำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง) 
 • สำหรับผู้ที่มี Re-entry Permit ที่ยังมีอายุการใช้งานคงเหลืออยู่ และมีเหตุผลที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาเข้ารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 

3. ขั้นตอนการเข้าประเทศ

 1. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสิ่งจำเป็นในการเดินทางจากประเทศไทยเข้าประเทศญี่ปุ่นที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น (ภาษาอังกฤษ  ・ภาษาญี่ปุ่น )
 2. Visit Japan Web คือการบริการส่งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนเข้าประเทศญี่ปุ่น (การกักตัว การตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากร) ทางเว็ปไซต์ล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
  ระบบ Fast Track ที่ให้บริการผ่านทางเว็ปไซต์ และแอป MySOS  ได้ย้ายมารวมกับ Visit Japan Web แล้ว
  (เบอร์ติดต่อเกี่ยวกับขั้นตอนการกักตัว)
  Call Center 
  • ในประเทศญี่ปุ่น : 0120-248-668
  • จากต่างประเทศ : +81-50-1751-2158, +81-50-1741-8558
  • เวลาทำการ : 9.00-21.00 น. (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น) (รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)
 

1. ข้อควรระวังในการยื่นขอวีซ่า

2. แบบฟอร์มต่างๆ

 1. ใบคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น 
 2. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ
 3. หนังสือค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)  รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า 
 4. หนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญ (ภาษาอังกฤษ)  รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า 
 5. กำหนดการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 6. รายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท / องค์กร  (ภาษาอังกฤษ) 
 7. หนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ
 8. แบบฟอร์มขอยืมหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว (ภาษาอังกฤษ) 
 9. แบบฟอร์มขอถอนเรื่องการยื่นขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ) 
 10. ใบคำร้องขอย้ายวีซ่า (ภาษาอังกฤษ) 

 3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์การเดินทาง

 1. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมคนรู้จัก เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)
 2. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการเยี่ยมญาติ    (ภาษาญี่ปุ่น)
 3. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ     (ภาษาญี่ปุ่น)
 4. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ แบบ Multiple     (ภาษาญี่ปุ่น)
 5. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)
 6. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อทรานซิท    (ภาษาญี่ปุ่น)
 7. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต     (ภาษาญี่ปุ่น)
 8. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับ “คู่สมรสคนญี่ปุ่น”     (ภาษาญี่ปุ่น)
 9. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor)     (ภาษาญี่ปุ่น)
 10. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับ “Entertainer” และ “Skilled Labor” ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก     (ภาษาญี่ปุ่น)
 11. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับ “Entertainer” ที่ไม่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (กรณีที่เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาอาชีพหรือเทรนเนอร์ เป็นต้น)     (ภาษาญี่ปุ่น)
 12. ระเบียบการสำหรับ “คู่สมรสคนญี่ปุ่น” ที่ไม่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (กรณีคู่สมรสพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย)    (ภาษาญี่ปุ่น)
 13. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการฝึกอบรมที่ไม่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนักสำหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA และ AOTS     (ภาษาญี่ปุ่น)
 14. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อวัตถุประสงค์การเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดา มารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น     (ภาษาญี่ปุ่น)
 15. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น แบบ Multiple เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)

4. อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ 

 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ได้มีการเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี้ 
 • สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นอกเหนือจากชำระอัตราค่าบริการที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องชำระค่าบริการส่งไปรษณีย์ 440 บาทด้วย

5. การบริการรับยื่นคำร้อง คืนหนังสือเดินทาง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) 

 • ศูนย์ JVAC ได้ดำเนินการรับคำร้องเพื่อการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยกเว้น การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ ทางศูนย์ JVAC ได้เปิดเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยใน 11 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อาศยอยู่ในต่างจังหวัด (เว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า และศูนย์ต่างจังหวัด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ) 
 • ศูนย์ต่างจังหวัดมีบริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย (ตามที่กำหนดไว้ 11 แห่งเท่านั้น) ภายในที่ทำการไปรษณีย์ไทย จะมีเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นเท่านั้น โดยหากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทำการจัดเอกสารและส่งใส่ซองทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นโดยตรงนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอแจ้งว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา อีกทั้งผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมารับเอกสารคืนจากทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นด้วย
 • ทั้งนี้ ทางศูนย์ JVAC มีหน้าที่รับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทาง ส่วนการพิจารณาอนุมัติ หรือปฏิเสธวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเท่านั้น
 • ผู้ที่พำนักอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เท่านั้น

6. มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จะเริ่มกลับมาใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง
 1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ตามรายละเอียดด้านล่าง
 2. ข้อควรระวัง
  • ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ อื่นๆ 
  • กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่เคยละเมิดกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุสำคัญเกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้
  • ผู้เดินทางตามมาตรการยกเว้นวีซ่าสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน และหากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง
  • ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน 15 วัน ให้ติดต่อ สำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
  • ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่ออายุวีซ่าจากสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมืองก่อนที่วีซ่าหมดอายุ จะถือว่าบุคคลนั้นพำนักผิดกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก 5 ปี หรือ 10 ปี กรณีผู้ที่ละเมิดกฏหมายที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดไป

7. การเปิดรับแรงงานชาวต่างชาติแบบใหม่

 

 

”Blossom! in Japan”

 

”ตอนสาขาอาชีพที่ต้องการ”

”ตอนการสนับสนุน ”

”ตอนทักษะฝีมือและเงินค่าจ้าง ”

”อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ”

”การโรงแรม”

”การเกษตร ”

”You Stay, Your Way, in Japan”
  

กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ~  สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ

 • ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 / 02-696-3003
  E-mail: japan-visa@bg.mofa.go.jp
  เวลาทำการ 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.30 น. - 16.00 น.
  วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวัหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)

 • ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)  
  หมายเลขโทรศัพท์: 02-251-5197 / 02-251-5198
  E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
  เวลาทำการ 08.30 น. - 18.00 น.
  วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)

 • วีซ่า HOTLINE สำหรับคนต่างชาติ
  หมายเลขโทรศัพท์: 1800-018-023
  ภาษาที่ให้บริการ : ภาษาอังกฤษ
  เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง / 365 วัน