ข่าวสารเกี่ยวกับงานกงสุล

2022/9/27

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น) / English (ภาษาอังกฤษ)

 

ข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่า

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดให้ 68 ประเทศ / ภูมิภาค   กลับมาดำเนินนโยบายยกเว้นวีซ่า หลังจากที่มีการระงับนโยบายการยกเว้นวีซ่าชั่วคราว เนื่องจากมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

 

มาตรการเปิดใหม่ให้บุคคลที่มีการติดต่อระหว่างประเทศเดินทางเข้าญี่ปุ่น

1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของมาตรการควบคุมการเข้าออกพรมแดนระหว่างประเทศที่เว็บไซต์กระทรงการต่างประเทศ

 1. เกี่ยวกับมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
 2. การยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่สำหรับบุคคลที่มีการติดต่อระหว่างประเทศ 
 

 2. การยื่นคำร้องขอวีซ่า

 1. รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงระงับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น สำหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นจะต้องยื่นขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
 2. การยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่าน ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC)  เท่านั้น นอกเหนือจากที่กรุงเทพแล้ว ยังมีศูนย์ที่ต่างจังหวัดอีก 11 แห่ง
 3. ในปัจจุบัน ผู้ที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง
  • วีซ่าพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ・ เพื่อไปทำงาน (ภายใน 3 เดือน) หรือพำนักระยะยาว (ยกเว้นนักท่องเที่ยว) บริษัทหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในญี่ปุ่นจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Entrants, Returnees Follow-Up System (ERFS)  ล่วงหน้า เพื่อขอใบรับลงทะเบียน (The Certificate for Completion of Registration)
  • ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะรับยื่นวีซ่าสำหรับแพ็กเกจทัวร์แบบไม่มีไกด์ร่วมเดินทางด้วย
   บริษัทที่รับผิดชอบในญี่ปุ่น (ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวต่างๆ) จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Entrants, Returnees Follow-Up System (ERFS) ล่วงหน้า เพื่อขอรับใบรับลงทะเบียน (The Certificate for Completion of Registration)
  • สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็น
   สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดใน เว็บไซต์ของสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง  เช่น
   • คู่สมรสหรือบุตรของคนญี่ปุ่น・ของผู้ที่มีวีซ่าพำนักถาวร
   • คนต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าสถานะการพำนักระยะสั้นเพื่อเยี่ยมญาติ หรือเยี่ยมคนรู้จัก (เฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติ หรือผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น)
    ※ ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้เชิญที่เป็นญาติ หรือคนรู้จักที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น จะต้องเซ็นสัญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตัวตามข้อกำหนดของมาตรการกักตัว (รายละเอียดของสัญญา : ภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่น , หนังสือเชิญ: ภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่น)
    ※ สำหรับผู้เชิญที่ญี่ปุ่นเป็นคนรู้จัก ที่มีความสัมพันธ์เปรียบเสมือนเครือญาติ หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้า ประเทศญี่ปุ่น ให้ตรวจสอบตัวอย่างที่ระบุไว้ด้านล่าง
    คู่หมั้น
    สมรสแต่ไม่จดทะเบียน
    ผู้ที่จะไปร่วมงานแต่ง หรืองานศพ
    ผู้ที่จะไปเยี่ยมคนรู้จักที่ป่วย
 4. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 5. ข้อควรระวัง

3. ขั้นตอนการเข้าประเทศ

 1. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสิ่งจำเป็นในการเดินทางจากประเทศไทยเข้าประเทศญี่ปุ่นที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น (ภาษาอังกฤษ  ・ภาษาญี่ปุ่น )
  • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนด) หรือใบรับรองผลตรวจโควิด-19
   ต้องยื่นใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศ (ใบรับรองผลตรวจโควิด-19 : ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย   )
  • ให้ยื่นแบบสอบถาม (QR Code) (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบ Fast Track)
 2. Fast Track เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเกี่ยวกับขั้นตอนการกักตัวในเว็บไซต์ MySOS Web หรืออัปโหลดแอป MySOS .ในมือถือ เพื่อความรวดเร็วในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
 3. สามารถส่งข้อมูลการกักตัว การตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรล่วงหน้าทางออนไลน์ไปที่ Visit Japan Web ของ (Digital Agency)  ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
  (เบอร์ติดต่อเกี่ยวกับขั้นตอนการกักตัว)
  Call Center 
  • ในประเทศญี่ปุ่น : 0120-248-668 
  • จากต่างประเทศ : +81-50-1751-2158, +81-50-1741-8558
  • เวลาทำการ : 9.00 - 21.00 น. (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น) (รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  4. อื่นๆ

 1. ระงับการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น 15 วันสำหรับคนไทย
 2. ระงับการใช้งานชั่วคราวของวีซ่าที่ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือสถานกงสุลญี่ปุ่นออกให้ก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ยกเว้นผู้ที่มีวีซ่าสถานะ “คู่สมรส หรือบุตรของคนญี่ปุ่น (S) AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE”, “คู่สมรสของผู้ที่มีสถานะพำนักถาวร (S) AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT” หรือ “นักการทูต (D) AS DIPLOMAT”
 3. สำหรับผู้ที่มีสถานะ “พำนักถาวร” ที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดของ Re-entry Permit หรือ Special Re-entry Permit (เว็บไซต์ของสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง) 
 4. สำหรับผู้ที่มี Re-entry Permit ที่ยังมีอายุการใช้งานคงเหลืออยู่ และมีเหตุผลที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาเข้ารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น            
 

1. ข้อควรระวังในการยื่นขอวีซ่า

2. แบบฟอร์มต่างๆ

 1. ใบคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น 
 2. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ
 3. หนังสือค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)  รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า 
 4. หนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญ (ภาษาอังกฤษ)  รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า 
 5. กำหนดการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 6. รายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท / องค์กร  (ภาษาอังกฤษ) 
 7. หนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ
 8. แบบฟอร์มขอยืมหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว (ภาษาอังกฤษ) 
 9. แบบฟอร์มขอถอนเรื่องการยื่นขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ) 
 10. ใบคำร้องขอย้ายวีซ่า (ภาษาอังกฤษ) 

 3. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์การเดินทาง

 1. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมคนรู้จัก เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)
 2. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการเยี่ยมญาติ    (ภาษาญี่ปุ่น)
 3. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ     (ภาษาญี่ปุ่น)
 4. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ แบบ Multiple     (ภาษาญี่ปุ่น)
 5. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)
 6. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อทรานซิท    (ภาษาญี่ปุ่น)
 7. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต     (ภาษาญี่ปุ่น)
 8. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับ “คู่สมรสคนญี่ปุ่น”     (ภาษาญี่ปุ่น)
 9. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor)     (ภาษาญี่ปุ่น)
 10. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับ “Entertainer” และ “Skilled Labor” ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก     (ภาษาญี่ปุ่น)
 11. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับ “Entertainer” ที่ไม่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (กรณีที่เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาอาชีพหรือเทรนเนอร์ เป็นต้น)     (ภาษาญี่ปุ่น)
 12. ระเบียบการสำหรับ “คู่สมรสคนญี่ปุ่น” ที่ไม่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (กรณีคู่สมรสพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย)    (ภาษาญี่ปุ่น)
 13. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการฝึกอบรมที่ไม่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนักสำหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA และ AOTS     (ภาษาญี่ปุ่น)
 14. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อวัตถุประสงค์การเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดา มารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น     (ภาษาญี่ปุ่น)
 15. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น แบบ Multiple เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)

4. อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ 

 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ได้มีการเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี้ 
 • สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นอกเหนือจากชำระอัตราค่าบริการที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องชำระค่าบริการส่งไปรษณีย์ 440 บาทด้วย

5. การบริการรับยื่นคำร้อง คืนหนังสือเดินทาง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) 

 • ศูนย์ JVAC ได้ดำเนินการรับคำร้องเพื่อการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยกเว้น การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ ทางศูนย์ JVAC ได้เปิดเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยใน 11 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อาศยอยู่ในต่างจังหวัด (เว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า และศูนย์ต่างจังหวัด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ) 
 • ศูนย์ต่างจังหวัดมีบริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย (ตามที่กำหนดไว้ 11 แห่งเท่านั้น) ภายในที่ทำการไปรษณีย์ไทย จะมีเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นเท่านั้น โดยหากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทำการจัดเอกสารและส่งใส่ซองทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นโดยตรงนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอแจ้งว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา อีกทั้งผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมารับเอกสารคืนจากทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นด้วย
 • ทั้งนี้ ทางศูนย์ JVAC มีหน้าที่รับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทาง ส่วนการพิจารณาอนุมัติ หรือปฏิเสธวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเท่านั้น
 • ผู้ที่พำนักอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เท่านั้น

6. มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

ปัจจุบัน ยังคงระงับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
 1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ตามรายละเอียดด้านล่าง
 2. ข้อควรระวัง
  • ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ อื่นๆ 
  • กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่เคยละเมิดกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุสำคัญเกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้
  • ผู้เดินทางตามมาตรการยกเว้นวีซ่าสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน และหากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง
  • ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน 15 วัน ให้ติดต่อ สำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
  • ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่ออายุวีซ่าจากสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมืองก่อนที่วีซ่าหมดอายุ จะถือว่าบุคคลนั้นพำนักผิดกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก 5 ปี หรือ 10 ปี กรณีผู้ที่ละเมิดกฏหมายที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดไป

7. การเปิดรับแรงงานชาวต่างชาติแบบใหม่

 

 

”Blossom! in Japan”

 

”ตอนสาขาอาชีพที่ต้องการ”

”ตอนการสนับสนุน ”

”ตอนทักษะฝีมือและเงินค่าจ้าง ”

”อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ”

”การโรงแรม”

”การเกษตร ”

”You Stay, Your Way, in Japan”
  

กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ~  สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ

 • ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 / 02-696-3003
  E-mail: japan-visa@bg.mofa.go.jp
  เวลาทำการ 08.30 น. - 11.00 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
  วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวัหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)

 • ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)  
  หมายเลขโทรศัพท์: 02-251-5197 / 02-251-5198
  E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
  เวลาทำการ 08.30 น. - 18.00 น.
  วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น)

 • วีซ่า HOTLINE สำหรับคนต่างชาติ
  หมายเลขโทรศัพท์: 1800-018-023
  ภาษาที่ให้บริการ : ภาษาอังกฤษ
  เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง / 365 วัน