ข่าวสารเกี่ยวกับงานกงสุล

2024/2/19

日本語 (ภาษาญี่ปุ่น) / English (ภาษาอังกฤษ)

 

ข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่า

 * ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 แจ้งเปลี่ยนเวลาทำการของศูนย์รับยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (กรุงเทพฯ) เป็น 8.30น. - 17.00น. วันจันทร์ - วันศุกร์ 

1. ข้อควรระวังทั่วไป

ข้อควรระวังทั่วไปในการยื่นขอวีซ่า (ภาษาไทย / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ)

2. เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์การเดินทาง

 1. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมคนรู้จัก เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)
 2. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการเยี่ยมญาติ    (ภาษาญี่ปุ่น)
 3. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ     (ภาษาญี่ปุ่น)
 4. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ แบบ Multiple     (ภาษาญี่ปุ่น)
 5. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)
 6. ระเบียบการขอวีซ่าประเภททรานซิท    (ภาษาญี่ปุ่น
 7. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต     (ภาษาญี่ปุ่น)
 8. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับ “คู่สมรสคนญี่ปุ่น”     (ภาษาญี่ปุ่น)
 9. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor)     (ภาษาญี่ปุ่น)
 10. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับ “Entertainer” และ “Skilled Labor” ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก     (ภาษาญี่ปุ่น)
 11. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับ “Entertainer” ที่ไม่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (กรณีที่เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาอาชีพหรือเทรนเนอร์ เป็นต้น)     (ภาษาญี่ปุ่น)
 12. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับ “คู่สมรสคนญี่ปุ่น” ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีคำสั่งให้ย้ายกลับบริษัทแม่ และไม่สามารถขอใบสถานภาพการพำนักตามปกติได้    (ภาษาญี่ปุ่น)
 13. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการฝึกอบรมที่ไม่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนักสำหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA และ AOTS     (ภาษาญี่ปุ่น)
 14. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อวัตถุประสงค์การเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดา มารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น     (ภาษาญี่ปุ่น)
 15. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น แบบ Multiple เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เป็นต้น    (ภาษาญี่ปุ่น)

3. แบบฟอร์มต่างๆ

 1. ใบคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น 
 2. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ
 3. หนังสือค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)  รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า 
 4. หนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญ (ภาษาอังกฤษ)  รายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า 
 5. กำหนดการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 6. รายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท / องค์กร  (ภาษาอังกฤษ) 
 7. หนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ
 8. แบบฟอร์มขอยืมหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว (ภาษาอังกฤษ) 
 9. แบบฟอร์มขอถอนเรื่องการยื่นขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ) 
 10. ใบคำร้องขอย้ายวีซ่า (ภาษาอังกฤษ) 

4. การบริการรับยื่นคำร้อง คืนหนังสือเดินทาง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) 

 • ศูนย์ JVAC ได้ดำเนินการรับคำร้องเพื่อการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยกเว้น การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ ทางศูนย์ JVAC ได้เปิดเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยใน 11 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อาศยอยู่ในต่างจังหวัด (เว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า และศูนย์ต่างจังหวัด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ) 
 • ศูนย์ต่างจังหวัดมีบริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย (ตามที่กำหนดไว้ 11 แห่งเท่านั้น) ภายในที่ทำการไปรษณีย์ไทย จะมีเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นเท่านั้น โดยหากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทำการจัดเอกสารและส่งใส่ซองทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นโดยตรงนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอแจ้งว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา อีกทั้งผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมารับเอกสารคืนจากทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นด้วย
 • ทั้งนี้ ทางศูนย์ JVAC มีหน้าที่รับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทาง ส่วนการพิจารณาอนุมัติ หรือปฏิเสธวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเท่านั้น
 • ผู้ที่พำนักอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เท่านั้น

5. อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ 

6. มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จะเริ่มกลับมาใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง
 1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ตามรายละเอียดด้านล่าง
  • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางแบบที่มี IC ชิพ
  • ผู้ที่เดินทางเพื่อการพำนักระยะสั้นภายใน 15 วัน
 2. ข้อควรระวัง
  • หากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง
  • กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่เคยละเมิดกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุสำคัญเกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้
 3. ข้อมูลอ้างอิง

ประกาศจากสำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

 

 

”Blossom! in Japan”

 

”ตอนสาขาอาชีพที่ต้องการ”

”ตอนการสนับสนุน ”

”ตอนทักษะฝีมือและเงินค่าจ้าง ”

”อุตสาหกรรมชิ้นส่วน เครื่องจักร และเครื่องมือ”

”การโรงแรม”

”การเกษตร ”

”You Stay, Your Way, in Japan”
   

กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

กรณีที่เกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนสำหรับคนต่างชาติที่เกิดเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บระหว่างที่ไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น