ข่าวสารเกี่ยวกับงานกงสุล

2021/12/3

มาตรการคุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

 1. การห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น, เข้มงวดการกักกัน, การระงับวีซ่าที่มีอายุการใช้งานคงเหลืออยู่, การระงับมาตรการยกเว้นวีซ่า และอื่นๆ 
  •  เพื่อสกัดกั้นไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน (Omicron)” ตั้งแต่ (00.00 น.) ตามเวลามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นของวันที่ 2 ธันวาคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2564 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศระงับการใช้งานชั่วคราวของวีซ่าที่ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือสถานกงสุลญี่ปุ่นออกให้ก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ยกเว้นผู้ที่มีวีซ่าของสถานะ “คู่สมรส หรือบุตรของคนญี่ปุ่น (S) AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE”, “ คู่สมรส หรือบุตรของผู้ที่มีสถานะพำนักถาวร (S) AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT” หรือ “นักการทูต (D) AS DIPLOMAT”
  •  เพื่อสกัดกั้นไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน (Omicron)” ตั้งแต่ (00.00 น.) ตามเวลามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นของวันที่ 2 ธันวาคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2564 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการของ “บุคคลที่ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ” ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
   
  • ห้ามให้ชาวต่างชาติที่มีประวัติพำนักในประเทศไทยภายใน 14 วันก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นในกรณีพิเศษ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
  • สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นในกรณีพิเศษ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นในกรณีพิเศษใน เว็บไซต์ของ สำนักงานกำกับดูแลคนเข้าเมือง 
  • ผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่นทุกคน (รวมทั้งคนญี่ปุ่น) จะต้องยื่นใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดที่ผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ถ้าไม่สามารถยื่นใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดที่ผลเป็นลบได้ ตามกฎหมายกักกันโรคของญี่ปุ่น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่นทุกคนจะต้องงดใช้รถโดยสารสาธารณะ 14 วัน ต้องกักตัวที่บ้าน หรือตามสถานที่ที่กำหนด 14 วัน ต้องยืนยันตำแหน่งตัวบุคคล กรณีที่ทางสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ได้มีการขอให้ยืนยันตำแหน่งตัวบุคคล ผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ (ถ้าแยกใช้มาตรการกักกันอื่น ต้องทำสัญญา) ผู้เดินทางจะต้องกรอกข้อมูล และเซ็นในหนังสือสัญญาตอนเข้าประเทศญี่ปุ่น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของมาตรการกักกันใน เว็บไซต์ของ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น 
  • (ระงับเป็นการชั่วคราว) กรณีผู้ที่มีวัคซีนพาสปอร์ต หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโดวิด-19 ของประเทศไทย จากโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดไว้ โดยสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในการตรวจ PCR หรือ Quantitative antigen test ที่ผลตรวจเป็นลบในวันที่ 10 ของการกักตัว และต้องแจ้งผลตรวจไปยังกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น (ศูนย์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ) เท่านั้นถึงจะได้ปรับลดระยะเวลาในการกักตัวที่บ้านจาก 14 วันเหลือเป็น 10 วัน สามารถตรวจสอบรายละเอียดของมาตรการใน เว็บไซต์ของ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น 
 2. ทบทวนข้อจำกัดของคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นใหม่(ระงับเป็นการชั่วคราว)  
      ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศปฏิเสธการเข้าประเทศของคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าใหม่ รวมถึงวีซ่าที่ทางสถานทูตญี่ปุ่นออกให้ที่มีตัวเลขอ้างอิง M19 ก็ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้
      ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ระงับการยื่นวีซ่าของคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นใหม่ เป็นการชั่วคราว ยกเว้นในกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นใหม่ โดยมีเงื่อนไขที่บริษัทในญี่ปุ่นจะรับผิดชอบในการยื่นคำร้อง รวมถึงหนังสือสัญญา และแผนงานให้กับกระทรวงต่างๆ ในสังกัดของธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อคัดกรองก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้เดินทางเพื่อไปติดต่อธุรกิจ, ทำงานระยะสั้น (ภายใน 3 เดือน) และพำนักระยะยาว
  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนของกระทรวงต่างๆ ในสังกัดของธุรกิจแต่ละประเภทใน เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขแรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น 
  1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า
   • ผู้ติดต่อธุรกิจ, ผู้ทำงานระยะสั้น (ภายใน 3 เดือน)
   • ผู้พำนักระยะยาว
  2. เอกสารในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
 3. ทบทวนข้อจำกัดของกิจกรรมของผู้ที่มีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยจะเริ่มจากวันที่ 4 ของการเดินทางเข้าประเทศ (ระงับเป็นการชั่วคราว) 
  มาตรการนี้จะระงับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
      โดยภายใต้การดูแลขององค์กรที่รับผิดชอบ (หมายถึงบริษัทว่าจ้างของผู้เดินทาง หรือบริษัท/องค์กรที่เชิญผู้เดินทางเข้าประเทศเพื่อธุรกิจ/ เพื่อการแสดง, เพื่อการกีฬา อื่นๆ) จะได้รับอนุญาตทบทวนข้อจำกัดของกิจกรรมของผู้ที่มีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยจะเริ่ม จากวันที่ 4 ของการเดินทางเข้าประเทศ
      กรุณาตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนของกระทรวงต่างๆ ในสังกัดของธุรกิจแต่ละประเภทใน เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น 
 4. ใบรับรองผลตรวจไวรัสโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง 
 5. มาตรการเกี่ยวกับอายุใช้งานของใบรับรองสถานภาพการพำนัก 
 6. สำหรับผู้ที่มีสถานะ “ผู้อยู่อาศัยถาวร” ที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดของ Re-entry Permit หรือ Special Re-entry Permit เนื่องจากการแพ่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 

1. ข้อควรระวังในการยื่นขอวีซ่า

2. แบบฟอร์มต่างๆ

 1. ใบคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (แบบพิมพ์ออกมาแล้วเขียน)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (แบบกรอกรายละเอียดในคอมพิวเตอร์)
 3. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 4. หนังสือค้ำประกัน (ภาษาอังกฤษ)
 5. หนังสือแสดงเหตุผลในการเชิญ (ภาษาอังกฤษ)
 6. กำหนดการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
 7. รายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท / องค์กร  (ภาษาอังกฤษ)
 8. หนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
 9. แบบฟอร์มขอยืมหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว (ภาษาอังกฤษ)
 10. แบบฟอร์มขอถอนเรื่องการยื่นขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)
 11. ใบคำร้องขอย้ายวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)

 3. ประเภทวีซ่า

 1. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 2. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น เพื่อการเยี่ยมญาติ   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 3. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 4. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อธุรกิจ แบบ Multiple   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 5. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม เป็นต้น   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 6. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อทรานซิท  |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 7. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับผู้ที่เคยถือสัญชาติญี่ปุ่นในอดีต   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 8. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น สำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น”   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 9. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (ยกเว้น Entertainer และ Skilled Labor)   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 10. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับสำหรับ “Entertainer” และ “Skilled Labor” ที่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 11. ระเบียบการขอวีซ่าสำหรับสำหรับ “Entertainer” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (กรณีที่เป็นการเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาอาชีพหรือผู้ฝึกซ้อม เป็นต้น)    |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 12. ระเบียบการสำหรับ “คู่สมรสชาวญี่ปุ่น” ที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนัก (กรณีคู่สมรสพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย)   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 13. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการฝึกอบรมที่ไม่ได้รับใบสถานภาพการพำนักสำหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA และ AOTS    |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 14. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อวัตถุประสงค์การเยี่ยมคู่สมรส หรือบิดา มารดาที่มีวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น   |   (ภาษาญี่ปุ่น)
 15. ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น แบบ Multiple เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ  (ภาษาญี่ปุ่น)
 

กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ~  สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ

 • ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์       
  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.00 น. และ 13.30 น. - 15.00 น.
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003
  หมายเลขแฟกซ์ 02-696-3011

 • ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ศูนย์นานา
  หมายเลขโทรศัพท์: 02-251-5197-8
  E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
  Website 
 

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ 

※ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการ 655 บาทให้กับทางศูนย์ JVAC
※สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ต่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นอกเหนือจากชำระอัตราค่าบริการที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องชำระค่าบริการส่งไปรษณีย์ 440 บาทด้วย
 

การบริการรับยื่นคำร้อง คืนหนังสือเดินทาง ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) และที่ทำการไปรษณีย์ในต่างจังหวัด

      ปัจจุบันศูนย์ JVAC ได้ดำเนินการรับคำร้องเพื่อการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ยกเว้น การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ ทางศูนย์ JVAC ได้เปิดเคาน์เตอร์ยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยใน 11 จังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด (เว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในต่างจังหวัดได้ที่นี่  )

      ภายในที่ทำการไปรษณีย์ไทยจะมีเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นเท่านั้น โดยหากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทำการจัดเอกสารและส่งใส่ซองทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นโดยตรงนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอแจ้งว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา อีกทั้งผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมารับเอกสารคืนจากทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นด้วย

      ทั้งนี้ ทางศูนย์ JVAC ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด มีหน้าที่รับยื่นคำร้องและคืนหนังสือเดินทาง ส่วนการพิจารณาอนุมัติ หรือปฏิเสธวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเท่านั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นยังคงดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ ผู้ยื่นที่ต้องการขอวีซ่าในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรม และการย้ายวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานไปหนังสือเดินทางเล่มใหม่

     อนึ่ง ผู้ที่พำนักอยู่ใน 9 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เท่านั้น จึงขอความร่วมมือทุกท่านมา ณ ที่นี้

ข่าวลือเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการ ยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย

     กรณีที่มีข่าวลือจากสื่อต่างๆว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการประกาศยกเลิกมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นขอยืนยันว่าไม่เคยมีการประกาศยกเลิกมาตรการเหล่านี้แต่อย่างไร เพราะฉะนั้นข่าวลือเหล่านี้จึงไม่เป็นความจริง

     ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นได้มีการปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้ว และไม่มีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นจะมีการตรวจสอบตอนขาเข้า เอกสารที่ผู้เดินทางควรจะเตรียมไป ได้แก่ ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (รวมถึงตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ e-ticket) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

    
     มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อบุคคลสัญชาติไทยที่มีจุดประสงค์ในการพำนักระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

*หมายเหตุ* การพำนักระยะสั้น หมายถึง เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เข้าประชุม สัมมนา หรือติดต่องานรวมถึงกิจกรรมระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่ใช่การดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ และกิจกรรมที่มีค่าตอบแทน

ข้อระมัดระวังในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทย

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 ที่เริ่มมีมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนั้น (ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หัวข้อ ”การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย”) ผู้เดินทางสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน และหากผู้ใดประสงค์จะพำนักเกิน15 วัน จะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง เมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องพำนักเกิน 15 วัน ให้ติดต่อสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
 2. ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่ออายุวีซ่าจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่นก่อนที่วีซ่าหมดอายุ จะถือว่าบุคคลนั้นพำนักผิดกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นจะถูกส่งกลับประเทศและไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก 5 ปี หรือ 10 ปี กรณีผู้ที่ละเมิดกฏหมายที่ประเทศญี่ปุ่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดไป
 3. ในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนั้น จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น 

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556

 • การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยจะถูกยกเลิกชั่วคราว
 1. ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 2. การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
 3. ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ
 4. กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่เคยละเมิดกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุสำคัญเกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้
 5. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003 

การเปิดรับแรงงานชาวต่างชาติแบบใหม่

ข้อมูลเบื้องต้นของสถานภาพการพำนักแบบใหม่ "ทักษะเฉพาะทาง" (ภาษาอังกฤษ)

แหล่งข้อมูลให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับชาวต่างชาติ

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับชาวต่างชาติ   

รายละเอียดเกี่ยวกับ “วีซ่าระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการบำบัดรักษาโรค”

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีนโยบายในการอนุมัติ “วีซ่าระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการบำบัดรักษาโรค” แก่ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์เข้ารับการรักษาบำบัดโรคที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบที่โฮมเพจภาษาอังกฤษ

นโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์

เกี่ยวกับระเบียบการตรวจคนเข้าเมืองใหม่