รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The Project for the Reconstruction of a School Building at Ban Lam Som Pung School”

2017/8/17
            รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,140,900 บาทแก่โครงการ “The Project for the Reconstruction of a School Building at Ban Lam Som Pung School” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
            พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ในการนี้ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสมพุง พร้อมด้วย ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนบ้านลำสมพุง
โรงเรียนบ้านลำสมพุง ตั้งอยู่ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่บริการครอบคลุม 4 หมู่บ้าน และเปิดรับนักเรียนที่อยู่นอกพื้นที่บริการด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 141 คน
            โรงเรียนบ้านลำสมพุงมีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง โดยอาคารเรียนหลังที่สองมีอายุการใช้งานนานกว่า 35 ปี อาคารดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากผ่านการใช้งานมายาวนาน โครงสร้างหลักของอาคารได้แก่ เสา คานและพื้นแตกร้าว มีความเสี่ยงว่าอาคารหลังดังกล่าวอาจพังลงมาได้ ด้วยเหตุนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคคลากรของโรงเรียน จึงปิดการใช้งานอาคารไปเมื่อปี 2558 แต่เนื่องจากทางโรงเรียนมีจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้งานห้องพักครูภายในอาคารหลังดังกล่าวต่อไป ทำให้เกิดข้อกังวลต่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
            นอกจากนี้ การเลิกใช้งานอาคารเรียนหลังที่สอง ยังส่งผลให้ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอของทางโรงเรียนทวีความรุนแรงขึ้น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ไม่มีห้องเรียนประจำ จึงต้องนั่งเรียนด้านนอกอาคาร หรือนั่งเรียนกับพื้นหน้าอาคารเรียน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอน อีกทั้งโรงเรียนยังประสบปัญหาครุภัณฑ์ห้องเรียน เช่น โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  โต๊ะและเก้าอี้ของครูก็ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
            ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนอาคารหลังเดิมที่เสียหาย พร้อมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเช่น โต๊ะ เก้าอี้ และตู้เอกสารชุดใหม่ จะช่วยแก้ไขปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ ส่งเสริมความปลอดภัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน จึงได้สนับสนุนเงินทุนแก่โครงการ โดยหวังว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว
            รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517