รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The Project for Purchase of Multipurpose Fire Truck for Disaster Mitigation in Khaochairat Subdistrict Administrative Organization, Chumpon Province”

2017/9/20
            รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,415,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Purchase of Multipurpose Fire Truck for Disaster Mitigation in Khaochairat Subdistrict Administrative Organization, Chumpon Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรในการนี้ นายชัชวาลย์ จิตภิรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราชในฐานะผู้รับมอบโครงการและนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายชิน นาคามูร่า ประธานบริษัท Hino Motor Sales (Thailand) Ltd. (บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด)พร้อมด้วย นายฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

            ตำบลเขาไชยราช ตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพรซึ่งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน) เป็นหลัก มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,901 คน (แบ่งเป็น 11 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,164 ครัวเรือน) ครอบคลุมพื้นที่ 96.8 ตารางกิโลเมตร ตำบลเขาไชยราชมีพื้นที่กว่า 35% เป็นพื้นที่ป่าไม้ และส่วนใหญ่ได้รับการประกาศเป็นป่าสงวน ทุกๆปี ในพื้นที่จะเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมทั้งประชาชนในตำบลได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่า และเมื่อเวลาผ่านไปปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ หลายพื้นที่ในตำบลเขาไชยราชยังไม่มีการวางระบบท่อประปา และในหน้าแล้งมักจะประสบภัยแล้งอย่างหนัก น้ำในแหล่งกักเก็บน้ำมีไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้อยู่เสมอ    

            ในด้านการรับมือกับปัญหาไฟป่าและภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราชได้จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันไฟป่า ดับไฟป่า รวมทั้งให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราชไม่มีรถบรรทุกน้ำหรือรถดับเพลิงเป็นของตนเอง เมื่อเกิดไฟป่าหรือภัยแล้งในพื้นที่จึงต้องประสานขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ำจากทางอำเภอใกล้เคียงเป็นหลัก ในทางปฏิบัติแล้วเนื่องด้วยระยะเวลาและความห่างไกลของพื้นที่ ทำให้เกิดปัญหารถดับเพลิงไปไม่ทันดับไฟป่าในที่เกิดเหตุ หรือรถบรรทุกน้ำมีสภาพเก่าชำรุด ส่งผลให้ต้องจำกัดจำนวนรอบที่ออกไปแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ การจัดหารถดับเพลิงอเนกประสงค์คันใหม่ให้แก่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช เพื่อให้การเข้าดับไฟป่าและการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น

           ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาว่า การจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์คันใหม่ เป็นจำนวน 1 คัน จะมีส่วนช่วยประกันความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในท้องที่ จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนแก่โครงการ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) การดำเนินโครงการในครั้งนี้จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราชมีความพร้อมในการออกปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และในฤดูแล้งสามารถออกแจกจ่ายน้ำกินน้ำใช้ให้แก่ราษฎรในตำบลและท้องที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            อนึ่ง การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ และ บริษัทชัยรัชการ จำกัด สาขาชุมพร ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮีโน่ ในการจัดหารถบรรทุกน้ำ พร้อมสัญญาซ่อมบำรุง 5 ปีรวมทั้งจัดอบรมพนักงานขับรถ ในหลักสูตรการขับรถให้ประหยัดเชื้อเพลิง และหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษารถฮีโน่ ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ของบริษัทเนื่องในโอกาสฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 55 ปี การสนับสนุนจากภาคเอกชนในส่วนนี้ จะช่วยเสริมความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ของการใช้งานรถบรรทุกน้ำได้เป็นอย่างดี 
 
            รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517