รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ“The Project for Providing a Wheelchair lift car for the Elderly and Other vulnerable people in Banna Sub district in Suratthani Province”

2017/10/18
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,993,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Wheelchair lift car for the Elderly and Other vulnerable people in Banna Sub district in Suratthani Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายธงชัย ว่องทรง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านนา ร่วมในพิธี ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เทศบาลตำบลบ้านนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีประชากรสูงอายุ ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 1,599 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.6 ของประชากรทั้งหมด และจำนวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลดังกล่าว กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ การจัดสรรสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุจึงถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของเทศบาล

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านนาได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่สามารถให้บริการผู้สูงอายุทุกท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุแข็งแรงหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และจัดบริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านที่ไม่สะดวกเดินทางออกนอกบ้าน รวมทั้งมีจัดบริการรถรับ-ส่งสำหรับผู้มาใช้บริการศูนย์ฯโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นหรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ได้เข้ารับบริการศูนย์ฯอย่างทั่วถึง แต่รถรับ-ส่งคันปัจจุบันของเทศบาลตำบลบ้านนาเป็นรถตู้ธรรมดา จึงประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น ภายในรถแคบ ทางขึ้น-ลงรถเป็นขั้นบันได และไม่มีราวจับ ผู้ดูแลต้องอุ้มผู้สูงอายุขึ้น-ลงรถ ทำให้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุหกล้ม หรือส่งผลกระทบทางร่างกายของผู้ดูแล นอกจากนี้อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์ฯส่วนใหญ่สภาพเก่าและเสีย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ และทำให้ประสิทธิภาพในบำบัดฟื้นฟูลดลง

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว โครงการในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อรถตู้โดยสารสำหรับรับ-ส่ง จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งลิฟต์สำหรับยกรถเข็น และจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับใช้ในกิจกรรมศูนย์ฯ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเข้าสังคมของ ช่วยส่งเสริมและรักษาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านนายังถือเป็นศูนย์ฯแห่งเดียวในภาคใต้ ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการเผยแพร่และจัดตั้งศูนย์ฯในพื้นที่อื่นๆ อนึ่ง เทศบาลตำบลบ้านนายังเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบของโครงการขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือองค์การไจก้า และมีอาสาสมัครจากองค์การไจก้า หรือ Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) ประจำอยู่ในพื้นที่ จึงคาดหวังว่าความร่วมมือระหว่างองค์การไจก้าและโครงการจีจีพีในครั้งนี้ จะช่วยเสริมให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งโจทย์สำคัญด้านการสนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุสำหรับประเทศไทย จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517