รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Garbage Truck for Koh Kwang Sub-district Municipality, Chantaburi Province”

2017/12/20
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,410,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Garbage Truck for Koh Kwang Sub-district Municipality, Chantaburi Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายประยุทธ วาสนาวิน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

        เทศบาลตำบลเกาะขวาง ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีประชากรทั้งหมด 15,171 คน (6,944 หลังคาเรือน) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวกำลังขยายตัวเป็นสังคมเมือง มีหมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ย่านร้านค้า ตลอดจนจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างมาก

        ปัจจุบัน เทศบาลตำบลเกาะขวางได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดจำนวนขยะ และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีรถขยะทั้งหมด 3 คัน ทว่ารถขยะทั้หมดมีสภาพทรุดโทรม ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ ทำให้เกิดขยะตกค้าง 3-4 ตันต่อวัน (เทียบเท่าปริมาณขยะ 300 หลังคาเรือน) ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เกิดปัญหาหนูและแมลง อีกทั้งยังเกิดปัญหาการลักลอบทิ้งของเสียตามพื้นสาธารณะและการลักลอบเผาขยะ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะของชุมชนและยังเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยอีกด้วย

        ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการจัดซื้อรถขยะมูลฝอย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และยังมีส่วนช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ผู้คนในพื้นที่ จึงมอบเงินทุนสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตำบลเกาะขวาง
รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517