รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The project for providing a wheelchair lift car for the elderly and other vulnerable people in Nonthaburi”

2018/1/23
        รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,317,700 บาทแก่โครงการ “The project for providing a wheelchair lift car for the elderly and other vulnerable people in Nonthaburi” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

        โดยมีพิธีส่งมอบโครงการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ในการนี้ นายฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ อัครราชทูต  จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายวันชัย วันชาญเวช นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

        เทศบาลตำบลบางสีทอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ในภาคกลางของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 เขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางสีทอง ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้านภายในตำบลบางสีทอง มีประชากรทั้งหมดจำนวน 10,447 คน ในจำนวนนี้มีประชากรผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 2,220 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.2 ของประชากรทั้งหมด ถือได้ว่าจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลดังกล่าว กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ นับแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เทศบาลตำบลบางสีทอง   จึงได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรายวันแบบไปเช้าเย็นกลับ (ศูนย์ Day care) รวมทั้งจัดบริการเยี่ยมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่มาโดยตลอด  
       
        สำหรับบริการของศูนย์ Day care ที่ผู้มาใช้บริการจะต้องเดินทางไปกลับระหว่างศูนย์ฯ กับบ้าน ปัจจุบันเทศบาลตำบลบางสีทองได้จัดบริการรถรับ-ส่งสำหรับผู้มาใช้บริการโดยเฉพาะ แต่รถรับ-ส่งคันปัจจุบันของเทศบาลเป็นรถตู้แบบธรรมดา ทางขึ้นรถด้านข้างของผู้โดยสารยังเป็นแบบขั้นบันได และภายในรถไม่มีราวจับหรือเครื่องช่วยพยุงต่างๆ ทำให้รถคันดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับการใช้รับ-ส่งผู้สูงอายุหรือผู้พิการ และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเช่นการลื่นหกล้มได้ง่าย นอกจากนี้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถเข็น ซึ่งมีข้อจำกัดทางร่างกายทำให้ขึ้นลงรถลำบาก จะไม่สามารถมารับบริการของศูนย์ Day care ได้ และต้องดูแลตนเองอยู่ที่บ้านเท่านั้น  
           
        ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดซื้อรถตู้โดยสารสำหรับรับ-ส่ง จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งลิฟต์สำหรับยกรถเข็น และจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเดินประเภทต่างๆ สำหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์ Day care และบริการเยี่ยมบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมได้โดยสะดวก และพัฒนาคุณภาพของการบริการทางสังคม
           
        ในครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทางจิตใจและร่างกายของผู้พิการและผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
           
         อนึ่ง เทศบาลตำบลบางสีทองยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบของ “โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ พื้นที่ดำเนินงานประเทศไทย” (CTOP: 2550 - 2554) และ “โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง รวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน” (LTOP: 2556 - 2560) ซึ่งเป็นโครงการขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือองค์การไจก้า และมีอาสาสมัครจากองค์การไจก้า หรือ Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) ประจำอยู่ในพื้นที่ จึงเป็นที่คาดหวังว่าการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์การไจก้าและโครงการจีจีพีในครั้งนี้ จะช่วยเสริมให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น โครงการในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในการมอบบริการจัดอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งจะช่วยเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถรับ-ส่ง   
               
         รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517