รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The project for providing equipment to support physically and mentally lifestyle for the elderly people in Saensuk municipality in Chonburi Province”

2018/2/6
        รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 905,000 บาทแก่โครงการ “The project for providing equipment to support physically and mentally lifestyle for the elderly people in Saensuk municipality in Chonburi Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์     (จีจีพี)

        โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมในพิธี ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

        เทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ มีประชากรผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด ด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวในช่วงกลางวันและครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ การขยายบริการเพื่อผู้สูงอายุจึงถือว่าเป็นโจทย์สำคัญในพื้นที่นี้

        เทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในเขตพื้นที่เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ทว่าปัจจุบันเทศบาลประสบปัญหาขาดแคลนสถานที่ประจำเพื่อการจัดกิจกรรม และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จึงมีผู้สูงอายุบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทำให้การบริการยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลได้วางแผนเปิดบริการศูนย์ Daycare ที่ผู้สูงอายุสามารถมารวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพหรือบำบัดฟื้นฟูต่างๆ ในช่วงกลางวัน ซึ่งการเปิดบริการศูนย์ Daycare แห่งนี้ จะช่วยให้ประชากรผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้ารับบริการได้

          โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายและบำบัดฟื้นฟูสำหรับใช้ในกิจกรรมศูนย์ Daycare เพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างสุขภาวะ ขยายโอกาสการมีส่วนร่วมทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ พื้นที่เทศบาลยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบโครงการขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ซึ่งโครงการไจก้ามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงหวังว่าความร่วมมือระหว่างองค์การไจก้าและโครงการจีจีพีในครั้งนี้ จะช่วยเสริมให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อนึ่ง โครงการในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ในการมอบรถบริการรับ-ส่ง 1 คันสำหรับผู้รับบริการศูนย์ Daycare และจัดอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งจะช่วยผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาการเดินทางให้สามารถรับบริการได้ด้วย

        รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งโจทย์สำคัญด้านการสนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย จึงตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

        รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517