รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Nongplakoon School, Srisaket Province”

2018/2/6
          รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,655,000 บาทแก่โครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Nongplakoon School, Srisaket Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และว่าที่ร้อยเอก เกริกชัย โคตะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

         โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ ตั้งอยู่ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 117 คน และครู 12 คน ปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง โดยอาคารเรียนหลังที่หนึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น 6 ห้องเรียน มีอายุการใช้งาน 39 ปี นอกจากสภาพชำรุดทรุดโทรมแล้ว ยังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี เพื่อรักษาความปลอดภัย โรงเรียนจึงได้ทุบทำลายชั้น 2 ของอาคารเรียนหลังดังกล่าว และต้องปิดการใช้งานห้องเรียนทั้งหมดในชั้น 1 แต่เนื่องจากจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงยังคงต้องใช้ห้องเรียน 1 ห้องในชั้น 1 ของอาคารหลังดังกล่าว สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อไป แม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีจำนวนห้องเรียนและห้องพิเศษ อาทิ ห้องสมุด ต่ำกว่ามาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

         ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 4 ห้องเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนและครู และเพื่อให้โรงเรียนมีจำนวนห้องเรียนเพียงพอตามความต้องการ ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป

         รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517