รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “Project for Constructing Accommodation and Rehabilitation Center to Protect from Human Trafficking and Forced Labor in Pathumthanee Province.”

2018/2/28
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,997,000 บาทแก่โครงการ “Project for Constructing Accommodation and Rehabilitation Center to Protect from Human Trafficking and Forced Labor in Pathumthanee Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

        ประเทศไทยมีผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่า ลาว และกัมพูชาเข้ามาค้าแรงงานจำนวนมาก โดยมาค้าแรงงานอย่างถูกกฏหมายจำนวน 2 ล้านคน แต่ในความจริงหากรวมผู้ค้าแรงงานผิดกฏหมายด้วยจะมีถึง 4-6ล้านคน ในจำนวนผู้อพยพที่เป็นแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีทั้งถูกบังคับใช้แรงงาน ได้รับสวัสดิการที่ไม่เพียงพอ มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม และรายได้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ อีกทั้งยังตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมถึงมีคนไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีกรณีแรงงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ แต่ไม่ได้รับสวัสดิการคุ้มครองที่เพียงพอจากนายจ้าง นับว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของผู้ใช้แรงงานนั้นอยู่ในสภาวะที่ลำบากมาก

        ภายใต้ปัญหาเหล่านี้มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหา เช่น สนับสนุนเรื่องการศึกษาของเยาวชนที่ผู้ปกครองเป็นผู้ค้าแรงงานข้ามชาติ ช่วยเหยื่อค้ามนุษย์ดูแล ฟื้นฟู ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลด้วยภาษาต่างๆ และคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ทว่าเนื่องจากจำนวนผู้เสียหายและที่พักพิงของมูลนิธิไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้เสียหายได้อย่างเต็มที่ ต้องส่งกลับประเทศต้นทาง และมีบางกรณีที่ผลสุดท้ายบุคคลดังกล่าวกลับมาเป็นผู้เสียหายจากการค้าแรงงานซ้ำเดิม การมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฟื้นฟูสภาพจิตใจและฝึกอาชีพเพื่อให้กลับสู่สังคมได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เสียหาย

        ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานในโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพและที่พักพิงสำหรับผู้เสียหายจากการค้าแรงงาน เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและงานคุ้มครองสิทธิของผู้ค้าแรงงานซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้เสียหายในฐานะที่เป็นองค์กรส่งเสริมแรงงาน

        รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517