รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Bus for Hearing-impaired and Intellectually-disabled Students at Roi-et School For the Deaf”

2018/3/12
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Bus for Hearing-impaired and Intellectually-disabled Students at Roi-et School For the Deaf” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

        พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ในการนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวัชรพล มนตรีภัคดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

        โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินและนักเรียนผู้พิการทางสติปัญญา โดยใช้หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งจัดการฝึกอาชีพในด้านต่างๆ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 213 คน รวมทั้งครูและบุคลากรอื่นๆ 67 คน

        นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนแล้ว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดยังส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียน ทั้งการทัศนศึกษา กิจกรรมต่างๆที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการทำกิจกรรมร่วมกับสังคม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ในการดำรงชีวิตร่วมกับสังคม ทว่าปัจจุบันโรงเรียนมีรถกระบะและรถตู้ที่สามารถเดินทางไกลได้เพียงอย่างละ 1 คัน ที่ผ่านมา โรงเรียนได้แก้ปัญหาด้วยการเช่ารถบัสเอกชนเพื่อให้นักเรียนจำนวนมากสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนได้ แต่ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณ จึงยังต้องจำกัดจำนวนรถและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้นักเรียนไม่ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนอย่างทั่วถึง

        ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการจัดซื้อรถบัสโดยสารขนาด 30 ที่นั่ง ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสังคมในอนาคตของนักเรียน และคาดว่าการดำเนินงานครั้งนี้ จะช่วยให้โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

        รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517