สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

日本国国旗

Embassy of Japan in Thailand

หน้าแรก ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูต | ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย | ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ | แผนกกงสุล | สำนักข่าวสารญี่ปุ่น | นโยบายต่างประเทศ | ญี่ปุ่นโดยสังเขป | แหล่งข้อมูลอื่น | ติดต่อสอบถาม | ดรรชนี

เปิดรับสมัครโครงการ KAKEHASHI -สะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศญี่ปุ่นและเอเชีย -

         นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ริเริ่มโครงการ KAKEHASHI (ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “สะพานเชื่อมสายสัมพันธ์”) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในเอเชีย โดยโครงการจะจัดสรรทุนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 1,000 คน เพื่อศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเยาวชนญี่ปุ่นจำนวน 40,000 คน เป็นระยะเวลาประมาณ 6-10 เดือน โดยโครงการจะดำเนินตลอดระยะเวลา 5 ปี จากนี้ไป ซึ่งนักเรียนเหล่านี้จะสา มารถพัฒนาทักษะความสามารถในระดับนานาชาติ และเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับประเทศต่างๆ

        โดย AFS Intercultural Programs ประเทศญี่ปุ่น ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการ KAKEHASHI ร่วมกับมูลนิธิหรือองค์กรซึ่งให้ความร่วมมือกับ AFS Intercultural Programs ในประเทศต่างๆและองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565

 

โครงการ KAKEHASHI 2018

  • ระยะเวลา:  วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 *หมายเหตุ* วันสิ้นสุดโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
  • จุดประสงค์: เพื่อศึกษาหาประสบการณ์ในโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับการใช้ชีวิตในโฮมสเตย์หรือหอพักของโรงเรียน
  • ค่าธรรมเนียม:  รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุน
  • ผู้ดำเนินการ: AFS Intercultural Programs, Japan เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการในระหว่างการศึกษาตลอดโครงการ และมูลนิธิหรือองค์กรซึ่งให้ความร่วมมือกับ AFS Intercultural Programs/องค์กรพัฒนาเอกชนในแต่ละประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบให้การสนับสนุนผู้สมัครก่อนการเข้าร่วมโครงการ ภายใต้นโยบายและข้อบังคับของ AFS Intercultural Program
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอายุระหว่าง 15 ปี 5 เดือน ถึง 17 ปี 4 เดือน (โดยมีวันเกิดระหว่างวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2544 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2546)
  • วิธีการสมัคร :  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ตามลิงค์ดังต่อไปนี้ http://afsthailand.org/kakehashi-project/#afs-nav-kakehashi-project
  • ติดต่อสอบถาม:  มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)  โทร. (+66) 02-574-6197 ต่อ 502-507 หรือ อีเมล์ noppol.o@afs.org