รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ“The Project for Procurement of a Multipurpose Vehicle for Water Storage in Phochai Sub district Administrative Organization in Mahasarakham Province”

2018/4/25
        รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,510,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Procurement of a Multipurpose Vehicle for Water Storage in Phochai Sub district Administrative Organization in Mahasarakham Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

        พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการนี้ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายสำเรียง จุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ในฐานะผู้ได้รับการสนับสนุน และนายฮิเดะโอะ ฟุคุชิมะ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ณ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

        ตำบลโพธิ์ชัย อยู่ในจังหวัดมหาสารคามซึ่งตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีขนาดพื้นที่28 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดจำนวน 4,567 คน (12 หมู่บ้านและ 1,161ครัวเรือน) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทำให้พื้นที่นี้ปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้งในฤดูฝน ส่วนฤดูอื่นนิยมปลูกพืชที่ใช้ปริมาณน้ำน้อยในการทำเกษตร แต่ในฤดูแล้งประชาชนจะทำการเกษตรไม่ได้จึงต้องออกไปทำงานที่จังหวัดอื่นเพื่อหารายได้
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยได้ทำแผนแจกจ่ายน้ำเนื่องจากเกิดภัยแล้ง และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างมากในช่วงหลายปีมานี้ ทว่าอบต.โพธิ์ชัยไม่มีรถบรรทุกน้ำ และไม่สามารถขอประสานหน่วยงานใกล้เคียงได้เพราะประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกัน แม้จะมีน้ำบาดาลแต่ไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้เนื่องจากมีค่าความเค็มสูง  ประชาชนต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ส่งผลให้ต้องเผชิญปัญหาแบกรับภาระค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยในฤดูแล้ง การเตรียมความพร้อมในการดับเพลิงและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญ

        ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)โดยมองเห็นถึงความสำคัญของการดูแลชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนด้วยการสนับสนุนเงินทุนในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์จำนวน 1 คัน ทางรัฐบาลญี่ปุ่นคาดหวังว่าการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำและปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งให้กับประชาชนในตำบลโพธิ์ชัย นอกจากนี้สามารถใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ในการดับเพลิงและดับไฟป่าได้ และถือเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

        รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517