รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The Project for Construction of School for the Blind in Khonkaen”

2018/5/21
         รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,162,100 บาทแก่โครงการ “The Project for Construction of School for the Blind in Khonkaen” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

         พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ในการนี้ นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาขอนแก่น นางกรกนก ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายไชยา หงษ์ณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น พร้อมด้วย นายโนโบรุ เซคิกุชิ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธี

         วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดการศึกษาสายอาชีพให้แก่ผู้พิการทางสายตาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 27 คน ทว่าวิทยาลัยฯ ไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง จึงต้องใช้ห้องเรียนและหอพักนักเรียนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดำเนินงานโดยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นกัน) ในการจัดการเรียนการสอน สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบถึงคุณภาพการเรียนการสอนและความตื่นตัวในการเรียนของผู้เรียน การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จึงถือเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังมีแผนขยายสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีอาคารเรียนที่เหมาะสมไว้รองรับ

         เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน อีกทั้งโครงการในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ อาทิ เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ตู้หนังสือ และเครื่องดนตรีต่างๆ โดยการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ นับว่าเป็นโครงการโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและหน่วยงานภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่นที่มีประสิทธิผล

       รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของผู้พิการ ขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานและการมีส่วนร่วมทางสังคม จึงให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517