รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The Project for Providing a Garbage Truck for Koh Kwang Sub-district Municipality, Chantaburi Province” 

2018/9/6
       รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,410,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Garbage Truck for Koh Kwang Sub-district Municipality, Chantaburi Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

       พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ เทศบาลตำบลเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอเมือง นายประยุทธ วาสนาวิน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง พร้อมด้วย นายโนโบรุ เซคิกุชิ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธี

       เทศบาลตำบลเกาะขวาง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย มีประชากรทั้งหมด 15,171 คน (6,944 หลังคาเรือน) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวกำลังขยายตัวเป็นสังคมกึ่งเมือง มีหมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ย่านร้านค้า ตลอดจนจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เทศบาลตำบลเกาะขวางได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดจำนวนขยะ และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีรถขยะทั้งหมด 3 คัน ทว่ารถขยะทั้งหมดมีสภาพทรุดโทรม ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ ทำให้เกิดขยะตกค้าง 3-4 ตันต่อวัน (เทียบเท่าปริมาณขยะ 300 หลังคาเรือน) ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เกิดปัญหาหนูและแมลง อีกทั้งยังเกิดปัญหาการลักลอบทิ้งของเสียตามพื้นสาธารณะและการลักลอบเผาขยะ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะของชุมชนและยังเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยอีกด้วย

       รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการจัดซื้อรถขยะมูลฝอย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และยังมีส่วนช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม อันนำมาซึ่งการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ผู้คนในพื้นที่ จึงได้สนับสนุนโครงการจัดซื้อรถขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตำบลเกาะขวาง

       รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517