รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Garbage Truck for Pratai Sub-district Administration, Nakhonratchasima Province”

2018/10/29
      รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 959,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Garbage Truck for Pratai Sub-district Administration, Nakhonratchasima Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

      ตำบลประทายซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการนี้ ตั้งอยู่ในอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีประชากร 4,060 คน (1,081 หลังคาเรือน) อาชีพหลักคือเกษตรกรรมและปศุสัตว์ จึงทำให้นอกจากขยะในชีวิตประจำวันแล้ว พื้นที่นี้ยังมีของเสียจากการเกษตรปริมาณมาก ด้วยเหตุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลประทายและประชาชนจึงร่วมมือกันรณรงค์สร้างสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดจำนวนขยะอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้ออกให้บริการเก็บขยะในพื้นที่ทุกวัน ทว่าปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ไม่มีรถเก็บขยะมูลฝอย จึงต้องใช้รถบรรทุกการเกษตร (ไทยประดิษฐ์) จำนวน 1 คันแทน ซึ่งนอกจากลักษณะรถจะไม่เหมาะสมกับงานแล้ว ยังมีสภาพทรุดโทรม ทำให้ความสามารถในการจัดเก็บขยะลดลง ส่งผลให้มีขยะตกค้างประมาณ 0.5 ตันต่อวัน (เทียบเท่าปริมาณขยะ 70 หลังคาเรือน) ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เกิดปัญหาหนูและแมลงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาวะชุมชน

      ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการจัดซื้อรถขยะมูลฝอยจำนวน 1 คัน จะเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บขยะมูลฝอย นำไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังมีส่วนส่งเสริมกิจกรรมลดและรีไซเคิลขยะโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว

      รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517