รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Ulong School, Kanchanaburi”

2018/11/23

     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,637,800 บาทแก่โครงการ “The Project for a School Building Construction at Baan Ulong School, Kanchanaburi ” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

     โรงเรียนบ้านอูล่อง ตั้งอยู่ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นโรงเรียนรัฐบาล จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปิดสาขาของโรงเรียนที่บ้านขนุนคลี่ ตำบลท่าขนุน เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ห่างจากตัวเมืองสามารถเข้าเรียนได้ ปัจจุบันสาขาโรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 131 คน และเจ้าหน้าที่ (รวมครูผู้สอน) ทั้งหมด 6 คน

 

     หลังจากเปิดเป็นโรงเรียนในปีพ.ศ. 2557 โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารที่เคยเป็นหอประชุมชุมชนให้กลายเป็นห้องเรียน และสร้างโดยอาสาสมัดร จึงปัจจุบันมีห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้อง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 8 ระดับชั้น จึง ทำให้นักเรียน 2 ชั้นเรียนต้องใช้ห้องเดียวกัน และไม่มีห้องพิเศษซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนด้วย จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ อนึ่ง ทั้งบ้านขนุนคลี่ไม่มีไฟฟ้า ทำให้ไม่มีไฟใช้ใน ห้องเรียน จึงมีสภาพไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน ดังนั้น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยซึ่งดำเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงเรียนบ้านอูล่อง จึงได้สมัครเข้ารวมโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและคงของมนุษย์ (จีจีพี) เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านอูล่องได้มีสถานที่เรียนที่เหมาะสม

 

     ด้วยเหตุนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 3 ห้องเรียน และติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 2,500 วัตต์ ณ สาขาโรงเรียนบ้านอูล่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เหมาะสม และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับปฐมวัยต่อไป

     

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร 0-2207-8517