รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The Project for Construction of Health Care Promotion Center on HIV/AIDS and STIs at Khemmarat Hospital”

2018/12/12

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,895,900 บาทแก่โครงการ “The Project for Construction of Health Care Promotion Center on HIV/AIDS and STIs at Khemmarat Hospital” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

 

พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ นายแพทย์พิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ พร้อมด้วย นายโนโบรุ เซคิกุชิ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธี

 

อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการนี้ ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีประชากรประมาณ 81,000 คน เป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงกั้นกลาง และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติและนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

โรงพยาบาลเขมราฐ เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิ เริ่มดำเนินงานด้านการรักษาและป้องกันโรคเอดส์ในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 ปัจจุบันมีบริการคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์ คลินิกวัณโรค และคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (PLWHA) รวมถึงกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ยังร่วมมือกับองค์การพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป.) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพแกนนำ PLWHA และเสริมสร้างเครือข่าย PLWHA เพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างรอบด้าน

 

ทว่าการดำเนินงานด้านเอดส์ของโรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวสำหรับตรวจรักษาและจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย จึงต้องจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนรวมในโรงพยาบาล จึงมีคนไข้จำนวนไม่น้อยที่เป็นกังวลต่อการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้ารับการรักษา ซึ่งการไม่ได้รับการรักษาและยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ อาจนำไปสู่การเสียชีวิตของคนไข้ รวมทั้งเร่งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในพื้นที่ได้

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาวะทางเพศด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่ม PLWHA ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ เพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไป สถานศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่นอีกด้วย โดยคาดว่าการดำเนินงานครั้งนี้จะส่งเสริมการพัฒนาด้านการแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านเอดส์ในพื้นที่ต่อไป

 

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร 0-2207-8517