รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Sustainable Organic Agriculture Promotion in Keknoi Sub-district, Petchaboon Province”

2018/12/25
        รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 965,600 บาทแก่โครงการ “The Project for Sustainable Organic Agriculture Promotion in Keknoi Sub-district, Petchaboon Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายทศพร นารินรักษ์ ประธานมูลนิธิอโณทัย ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 
         ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการนี้ ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีประชากร 12,331 คน (2,698 หลังคาเรือน) เป็นชุมชนชาวเขาเผ่าม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีภูมิอากาศเย็นตลอดปีและดินอุดมสมบูรณ์ ประชาชนจึงนิยมปลูกผักและสมุนไพรเพื่อบริโภคในครัวเรือนและขายส่งตามท้องตลาด ทว่าประชาชนจำนวนมากยังพึ่งพาสารเคมีการเกษตร เพื่อให้ผลผลิตดูสวยงาม ขายได้ราคาสูง แต่การใช้สารเคมีนั้นส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร อาทิ มลพิษในดินพื้นที่ต้นน้ำ และอันตรายต่อร่างกายจากการรับสารเคมีในกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น
 
        มูลนิธิอโณทัย ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับทุนในครั้งนี้ ได้จัดโครงการสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของประชาชนในพื้นที่ในหลายแขนง อาทิ โครงการทำปุ๋ยจากขยะ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น และยังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ทว่าแม้ประชาชนจะให้ความสนใจในการเกษตรอินทรีย์ แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่โรงเรือนเพาะปลูก ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ โครงการในครั้งนี้จึงสนับสนุนโรงเรือนเพาะปลูกแบบให้เช่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดกิจกรรมอบรมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมาย 5 หมู่บ้าน รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการสนับสนุนครุภัณฑ์และกิจกรรมอบรมผ่านโครงการนี้ จะช่วยรักษาราคาผลผลิต ลดผลกระทบของสารเคมีการเกษตรต่อเกษตรกรและผู้บริโภค และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนโครงการดังกล่าว
 
        รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517