รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The Project for Providing a Wheelchair lift car for the Elderly and Other vulnerable people in Banna Sub district in Suratthani Province”

2019/2/7

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,993,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Wheelchair lift car for the Elderly and Other vulnerable people in Banna Sub district in Suratthani Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

 

พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายปรเมศ จินา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วย ฯพณฯนาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธี

 

พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา อันเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการนี้ ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ทางภาคใต้ของประเทศไทย และ ห่างจากอำเภอเมือง40กิโลเมตร มีประชากร3,448คน พื้นที่4.08ตารางกิโลเมตร พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนผู้สูงอายุถึง 603 คน คิดเป็น 17.5% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลนี้ (อัตราผู้สูงอายุในประเทศไทยคือ 17.1%) ในจำนวนดังกล่าว มีผู้สูงอายุ 80ปี ขึ้นไป 94คน 90ปี ขึ้นไป 22 คน และ 100ปี ขึ้นไป 4คน นับว่า เป็น พื้นที่ ที่มี ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวเยอะด้วย

 

กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจาก JICA(Japan International Cooperation Agency) ดำเนิน โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชน โดยให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการมาตั้งแต่พ.ศ.2550 ซึ่ง เทศบาลตำบลบ้านนา เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบ และ เทศบาลได้ เริ่มให้บริการ Day Care Center เป็นที่แรกในภาคใต้ของไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีกิจกรรม กายภาพบำบัด ฝึกกิจวัตรประจำวัน และ กิจกรรมป้องกันภาวะการทำงานสมองเสื่อม เป็นต้น สำหรับ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ

 

Day Care Center ที่นี่ทำกิจกรรมโดยเน้นอาสาสมัครจากชุมชน ช่วยให้ผู้มาใช้บริการได้ใช้ชีวิตที่แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ ยังรับหน้าที่เผยแผ่วิธีพัฒนาสวัสดิการในพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยให้มีการทัศนศึกษาดูงานจากคนในและนอกจังหวัด แต่ทว่าเทศบาลประสบปัญหาขาดพาหนะที่เหมาะสมไว้คอยบริการ ผู้ดูแลจะต้องแบกผู้ใช้บริการขึ้นลงจากรถซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้ อีกทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สามารถขึ้นลงรถธรรมดาได้แม้มีผู้ช่วย ก็ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ Day Care Center ได้

 

ในการสนับสนุนโครงการครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านนาได้จัดซื้อรถตู้ติดตั้งลิฟท์ยกรถเข็น ทำให้ Day Care Center สามารถให้บริการรับส่งผู้มารับบริการอย่างปลอดภัยได้ และ ยังช่วยให้ผู้ใช้รถเข็นสามารถเดินทางมารับบริการได้ด้วย อีกทั้ง เทศบาลยังได้จัดซื้อ อุปกรณ์กายภาพบำบัด อุปกรณ์ช่วยเหลือ และ ครุภัณฑ์สำหรับใช้ใน Day Care Center ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสวัสดิการของDay Care Centerดีขึ้น

 

โดยหวังว่าโครงการพัฒนาการสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมผู้ใช้บริการได้เข้าร่วมสังคมและพัฒนาการดูแลสุขภาพของตนให้ดียิ่งขึ้น

 

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2696-3000, 0-2207-8500

โทรสาร 0-2207-8517