รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Bus for Children at Baan Unrak Children’s Home in Kanchanaburi Province ”

2019/2/28
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,242,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Bus for Children at Baan Unrak Children’s Home in Kanchanaburi Province ” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Ms. Dolci Donata กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิบ้านอุ่นรัก ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

มูลนิธิบ้านอุ่นรัก ตั้งอยู่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยและ เป็นบริเวณชายแดน ระหว่างไทยกับพม่า ประชากรมีทั้งชาวไทย ชาวพม่า ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง รวมประมาณ 30,000 คน  ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพ ซึ่งไม่สามารถทำงาน อย่างถูกต้องตามกฏหมายได้  จึงต้องทำงานรับจ้างที่รายได้ต่ำ ก่อให้เกิดความจึงเป็นยากจน  แม้จะมีครอบครัวแต่ไม่สามารถให้การดูแลบุตรได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังพบครอบครัวทีต้องละทิ้งการเลี้ยงดูบุตรด้วย ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว มูลนิธิบ้านอุ่นรักได้ให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่เป็นผู้ด้อยโอกาส จำนวนกว่า 500 คน มาเป็นระยะเวลา 27 ปี  โดยปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนจำนวน 120 คน อาศัยอยู่ที่บ้านอุ่นรักนี้ด้วย  นอกจากนี้ บ้านอุ่นรักยังสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับ และสามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ตามความสามารถ และความต้องการของตน

บ้านอุ่นรักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง พื้นที่นี้จำเป็นต้องใช้รถที่เหมาะกับสภาพถนน ที่ตัดในภูเขาไม่ได้ลาดยางและขรุขระ เนื่องจากมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน การเดินทางไปโรงเรียน และเดินทางเป็นกลุ่ม  จึงต้องมีรถบัสรับ-ส่งที่เหมาะสม  ทว่ารถบัสคันปัจจุบันของมูลนิธิ ใช้งานมา ระยะทางมากกว่า 400,000 กม. และชำรุดบ่อยจน ไม่สามารถส่งรับเด็กๆได้อย่างปลอดภัย   จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการจัดซื้อรถบัสคันใหม่ที่เหมาะสม แต่เนื่องจากแหล่งรายได้หลักของมูลนิธิมาจากเงินบริจาค จึงไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อได้ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและคงของมนุษย์ (จีจีพี)

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า การจัดซื้อรถบัสใหม่จำนวน 1 คัน จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เยาวชนสามารถเข้ารับการศึกษาอย่างปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือเยาวชนให้พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และยังนำไปสู่การพัฒนาชุมชน จึงสนับสนุนโครงการดังกล่าว

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517