รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Building an Elderly Daycare Center in Wangnamlad Sub-district, Nakhonsawan Province”

2019/3/12

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,035,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Building an Elderly Daycare Center in Wangnamlad Sub-district, Nakhonsawan Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนางบาหยัน มาลัย ประธานคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังน้ำลัด (FDCWD) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

ตำบลวังน้ำลัด ตั้งอยู่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 7,722 คน (2,819 หลังคาเรือน) ในจำนวนนั้น มีประชากรผู้สูงอายุ 1,269 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของประชากรทั้งหมด และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

เพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังน้ำลัดซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชน จึงร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน เป็นกำลังหลักในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพแบบบูรณาการทั้งกายและใจเพื่อผู้สูงอายุ เช่น การเยี่ยมบ้าน การจัดกิจกรรมสันทนาการและบรรยายให้ความรู้ ณ ศาลาจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ทว่าด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างครอบคลุม และศาลาจัดกิจกรรมมีสภาพทรุดโทรม ไม่มีสาธารณูปโภคที่จำเป็น อาทิ ห้องสุขา จึงสามารถจัดได้เพียงกิจกรรมขนาดเล็กและระยะสั้นเท่านั้น

 

ด้วยเหตุนี้ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรบุคคล อันประกอบด้วยการก่อสร้างอาคาร daycare center สำหรับผู้สูงอายุ และสนับสนุนการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่จะดำเนินการโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน โดยเล็งเห็นว่าการเปิด daycare center และจัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ฯดังกล่าว จะส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่นี้ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนโครงการในครั้งนี้

 

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2696-3000, 0-2207-8500

โทรสาร 0-2207-8517