รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing a School Building at Banmuangkeelekyanang School, Mahasarakham”

2019/9/24
      รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,757,900 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing a School Building at Banmuangkeelekyanang School, Mahasarakham” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นายจำนงค์ อัปภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

      โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง ตั้งอยู่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และ จัดการการศึกษา ระดับอนุบาล 2 ชั้น และประถมศึกษา 6 ชั้น รวม 8 ชั้นปี ปัจจุบันมีนักเรียน 125 คน ครูและบุคลากรรวม 11 คน

      กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ให้โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 – 300 คน ต้อง มีห้องเรียน ไม่ต่ำกว่า 8 ห้อง และห้องพิเศษ เช่น ห้องพยาบาล และ ห้องสมุด ไม่ต่ำกว่า 4 ห้อง แต่ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง มีห้องเรียน แค่ 5 ห้อง สำหรับระดับชั้นเรียนทั้งหมด  8 ชั้น ทำให้ต้องใช้ห้องพยาบาล ห้องสมุด และ ห้องคอมพิวเตอร์ แทน ห้องเรียน  และยังมี โต๊ะและเก้าอี้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม หรือ ไม่เหมาะสมกับร่างกายของเด็ก ถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการศึกษา อนึ่ง อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งใช้สำหรับ ทำอาหารกลางวันและให้นักเรียนรับประทาน และ จัดกิจกรรมของโรงเรียน มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523  และลักษณะดินบริเวณที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นดินเค็ม ส่งผลให้เสาแตกร้าว เสี่ยงอันตรายต่อนักเรียนและผู้อื่น  

      ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพี สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และ อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง เพื่อให้นักเรียน ได้รับการศึกษา ในสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมและปลอดภัย  โดยการสนับสนุนนี้ จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน

      รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517