รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Building a Rainwater Storage Tower and Water Supply System at the Child Education Center, Pang-nga Province”

2019/11/13
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,158,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Building a Rainwater Storage Tower and Water Supply System at the Child Education Center, Pang-nga Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นายกิตติกร ใจศิริสวย  ประธานกรรมการมูลนิธิส่องสว่าง ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 
     อำเภอตะกั่วป่าในจังหวัดพังงาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าเข้ามาทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้เนื่องด้วยปัญหาทางภาษาและความเห็นต่างทางสังคม จำนวนเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนก็มีจำนวนไม่น้อย มูลนิธิส่องสว่างจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อสิทธิเด็กด้อยโอกาสข้ามชาติขึ้น โดยรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปีถึง 17 ปี และจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของประเทศพม่า
 
     ในปัจจุบัน ทางศูนย์ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 197 คน ประสบภัยหน้าแล้งเป็นระยะเวลา 4 เดือนต่อปี ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในศูนย์ เนื่องจากต้องกักเก็บน้ำเพื่อการบริโภคเป็นอันดับแรก จึงไม่มีน้ำเพียงพอในการทำความสะอาดและไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยของนักเรียนในศูนย์
 
     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ(ปริมาตรรวม 20,000 ลิตร)และระบบจ่ายน้ำ จะช่วยสร้างเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีสุขอนามัยแก่นักเรียนข้ามชาติได้ จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว
 
     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517